mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

1.9.17

SMK ISO 9001:2015: 4.4 Procesný prístup

Vážení zákazníci, 

v roku 2015 bola revidovaná norma ISO 9001: 2008. Ak ste certifikovaní podľa tejto normy, iste viete, že po septembri 2018 už certifikát podľa normy ISO 9001:2008 nie je v platnosti. Naša spoločnosť Vám ponúka vzdelávanie, ktoré súvisí s certifikáciou alebo recertifikáciou Vašej firmy podľa novej normy ISO 9001: 2015. Norma ISO 9001: 2015 uvádza tieto požiadavky na riadenie procesov:

4.4.1 Organizácia musí určiť potrebné procesy pre systém manažérstva kvality, ich aplikáciu v organizácii a musí:

a) určiť požadované vstupy a očakávané výstupy z týchto procesov;
b) určiť postupnosť a vzájomné prepojenie týchto procesov;
c) určiť a aplikovať kritériá, metódy (vrátane monitorovania, merania a indikátorov týkajúcich sa výkonnosti) potrebné na zabezpečenie efektívnej prevádzky a riadenie týchto procesov;
d) určiť zdroje potrebné pre tieto procesy a zabezpečiť ich dostupnosť;
e) prideliť zodpovednosť a právomoci pre tieto procesy;
f) zvládať riziká a príležitosti určené podľa požiadaviek čl. 6.1;
g) hodnotiť tieto procesy a implementovať akékoľvek potrebné zmeny na zabezpečenie dosiahnutia zamýšľaných výsledkov; 
h) zlepšovať procesy a systém manažérstva kvality. 

Naša ponuka je zameraná na komplexné vzdelávanie v oblasti procesného riadenia, ktoré pokrýva všetky uvedené požiadavky.


Cyklus vzdelávania absolvovali významné firmy na Slovensku: SPP, T-Mobile Slovensko, ŽSR, STEFE SK, Chemosvit, Neografia a mnohé ďalšie. Vzdelávanie je bohaté na príklady z praxe a workshopy, na ktorých budeme riešiť konkrétne úlohy z Vašej firmy. 

Vzdelávať Vás bude lektorka s 25 ročnými skúsenosťami v oblasti procesného riadenia, ktorá bola 4 krát certifikovaná v ČSJ Praha na manažéra kvality QM a 3 krát získala medzinárodný certifikát manažéra kvality EOQ. 

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: