mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

14.5.13

Procesná rada


PROCESNÁ RADA
Michael Hammer a Lisa W. Hershman


Procesná rada
Riešenie niektorých problémov môže byť nad sily riaditeľa procesov i procesnej kancelárie. Riešením je procesná rada.

Úlohou procesnej rady je starať sa o potreby a záujmy podniku ako celku, a nie o záujmy jednotlivých procesov. Tomu sa nevenuje nikto iný. Vlastníci procesov sú zameraní príliš úzko a riaditeľ procesov nemá potrebnú právomoc.

Procesná rada môže mať niekoľko podôb. Všeobecne však môžeme povedať, že jej členmi sú vlastníci procesov a šéfovia kľúčových jednotiek a funkčných útvarov. Predsedom je vodca transformačného úsilia, tajomníkom riaditeľ procesov.

Procesná rada je najvyšším rozhodovacím orgánom transformačného programu. Rozhoduje o rozpočte, prioritách a stratégii.

Úlohou predsedu je hájiť záujmy podniku, pripomínať všetkým vyššie ciele a víziu transformácie a zastupovať zákazníka, ktorého zaujímajú výsledky, ktoré mu podnik dodá a nie problémy jedného alebo druhého procesu. Vodca musí z procesnej rady urobiť tím. 

Pre posudzovanie predkladaných projektov je k dispozícii formálny štruktúrovaný mechanizmus s kritériami, hodnotiacou stupnicou a váhovaním.
- Spokojnosť zákazníkov.
- Súlad so stratégiou.
- Prínosy.
- Súlad s predpismi.
- Náročnosť implementácie.
- Prenosnosť.

Procesná rada predstavuje integračný mechanizmus najvyššieho stupňa. Jej úlohou je riešenie najťažších problémov, ktoré sa nedajú ináč vyriešiť.

Povinnosti procesnej rady
- Spracovanie celkovej stratégie transformačného programu.
- Vytýčenie hraníc a rozsahu jednotlivých procesov.
- Určovanie priorít.
- Prideľovanie zdrojov.
- Riešenie konfliktov medzi vlastníkmi procesov a inými manažérmi.
- Podpora projektov, ktoré sa usilujú o zlepšenie výkonnosti.
- Podpora neustáleho vzdelávania, ktoré súvisí s procesmi.
- Hodnotenie vývoja a stupňa vyspelosti každého procesu.
- Dohľad nad tým, aby výsledná kombinácia všetkých realizovaných projektov viedla k plneniu podnikových cieľov.

Procesná rada je orgán, ktorý nesie celkovú zodpovednosť za úspech transformačného programu. Jeho členovia musia uplatňovať svoju autoritu tak, aby transformácia prebiehala úspešne a musia trvať na dodržiavaní rozhodnutí, ktoré rada prijala.

Procesná rada: článok 

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný slnečný deń vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: