mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

2.5.13

5 Infraštrukúra


5 INFRAŠTRUKTÚRA
Michael Hammer a Lisa W. Hershman
Infraštruktúra
K nástrojom hladkého fungovania procesu patria: rozpočty, systémy odmeňovania a hodnotenia,  kariérny postup, zručnosti a znalosti, vzdelávanie a informačné technológie. Pri zmene procesov je potrebné urobiť aj veľké zmeny v infraštruktúre podniku. Pokiaľ tieto zmeny neurobíte, neprinesie vám procesná organizácia také výhody, aké by ste mohli získať. 

Rozpočty 
Najnebezpečnejšou hranicou procesov sú rozpočtové obmedzenia, lebo rozpočet predstavuje kľúčový výkonnostný ukazovateľ. Odmeňovanie manažérov v procesnej organizácii nebude až tak závisieť na tom, či prekročili alebo neprekročili rozpočet, ale skôr na celkových výsledkoch podniku. 

Systém odmeňovania 
Systém odmeňovania v procesnej organizácii podmieňuje správanie. Systém merania a odmeňovania musí byť vyladený tak, aby podporoval nové správanie, a to správne správanie. Musí byť zameraný na spoluprácu a dosahovanie výsledkov, na celkovú výkonnosť organizácie skôr ako na výkonnosť jednotlivých častí a jednotiek, ako tomu býva u tradičných firiem.

Procesne riadená organizácia meria faktory, ktoré podporujú spoluprácu medzi oddeleniami. Jej ukazovatele integrujú hlas zákazník a hlas podniku. Správne nastavené ukazovatele výkonnosti vedú k obrovským zmenám v správaní. 

Nový systém odmeňovanie je dlhý proces. V priebehu simulácie a testovania nového procesu je potrebné zároveň testovať nové pracovné náplne a systémy odmeňovania. 

Štruktúra odmeňovania
1. Základný plat
2. Výkonnosť procesu
Odráža výsledky procesu, do ktorého je príslušný pracovník zapojený, alebo svojimi činnosťami prispieva k výsledkom procesu.
3. Osobné prispenie/výkonnosť pracovníka
Vyjadruje, nakoľko jedinec svojou prácou prispieva k zaisteniu celkovej výkonnosti procesu.
4. Výsledky podniku
Vyjadruje, ako dobre jeden proces nadväzuje na druhý a aké sú výsledky takto prepojených procesov.
5. Profesionálny rozvoj
Má zásadný význam, pokiaľ má podnik neustále zlepšovať svoju výkonnosť a dosahovať väčšej vyspelosti. Hodnotí sa porozumenie procesu, komunikácia, vyjednávanie, tímová spolupráca, riešenie problémov v procese. 

Základom systému odmeňovania je rovnováha. Zmeny v meraní výkonnosti a systéme odmeňovania sa musia odpovedajúcim spôsobom prejaviť tiež v systéme hodnotenia vlastníkov procesov a manažérov, ktorí riadia zdroje. 

Hodnotenie zamestnancov 
S novými systémami odmeňovania prirodzene súvisia tiež nové systémy hodnotenia výkonnosti zamestnancov. V skutočnom tímovom prostredí, čo je prostredie procesnej organizácie, by mal byť jednotlivec hodnotený nielen manažérom príslušného funkčného útvaru, ale tiež kolegami zo svojho tímu. Na hodnotení by sa mali podieľať aj vlastníci procesov, hlavne pokiaľ ide o dodržiavanie procesu. Manažéri majú ale tiež veľké slovo a administratívne zaisťujú hodnotenie. 

Kariérny postup 
Plány kariérneho postupu budú v procesnej organizácii vyzerať ináč. V procesnej organizácii nie je dôležitý postup po rebríčku, skôr ide o rozširovanie sféry osobného vplyvu a o preberanie stále významnejších rolí v procesnom systéme.

Kariérny rast vykonávateľa procesu spočíva v rozširovaní právomocí a zodpovednosti. Jeho práca ma postupne stále väčší dopad na finančné výsledky celého podniku a teda aj väčšiu hodnotu. Pracovník má veľký vplyv a pritom nemusí byť členom vrcholového vedenia. V tom spočíva výhoda procesov, ktoré umožňujú rozširovať právomoci jednotlivých zamestnancov.

5 Infraštruktúra: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný začiatok mája vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: