mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.10.09

Riadenie procesov: STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

27.10.2009 sme v spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica zahájili cyklus vzdelávania Riadenie procesov.

Program vzdelávania:

- Procesné riadenie
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov
- Riadenie zmien

Účastníci seminárov získajú komplexné znalosti v oblasti Business Process Management-u cez celý životný cyklus procesov, prehľad metód riadenia procesov, príklady referenčných procesných máp a modelov, prípadové štúdie, príklady z praxe a zoznam doporučenej literatúry pre ďalšie štúdium.

Teší ma záujem mladých ľudí o procesné riadenie a dôraz aký tomu venujú. Užitočná bola výmena názorov a nasmerovanie myslenia na metodické riadenie procesného riadenia a význam osobnosti procesného analytika pri zavádzaní procesného riadenia.

Nezabúdajte pritom na peknú myšlienku o metodikách:

Metodiky sú ako kolieska na bicykli pre malé deti. Keď začínate jazdiť, poskytujú vám bezpečie a oporu. Keď sa naučíte jazdiť, kolieska vás brzdia. Keď udržíte rovnováhu, radi sa ich zbavíte. Paul Birch.

Želám prítomným účastníkom veľa úspechov pri zveľaďovaní systému riadenia v spoločnosti STEFE SK, a.s..

MK

21.10.09

Manažér kvality

S radosťou vám oznamujem, že 21.10.2009 som bola úspešne recertifikovaná certifikačným orgánom CSQ-CERT pri Českej spoločnosti pre kvalitu a získala som národný a európsky certifikát manažéra kvality:

QM Manažér kvality
EOQ Quality Systems Manager

Certifikáty majú platnosť 3 roky.

Z histórie:

Prvý certifikát QM som získala v roku 2001 - 2004
Druhý certifikát QM som získala v roku 2004 - 2009
Prvý certifikát EOQ som získala v roku 2005 - 2010

Ďakujem za udelenie certifikátov.

MK

12.10.09

Inovácie

Prvýkrát som sa stretla s pojmom "inovácie" asi pred 10 rokmi, v softvérovej firme, kde som pracovala ako analytička informačných systémov.

Vo firme bol popísaný proces "Inovačný manažment", pričom vedenie usilovne pracovalo na jeho zavedení do praxe. Čo to znamenalo?

Vedením bol menovaný manažér inovácií - vlastník procesu "Inovačný manažment", ktorý sa staral o inovácie v celej firme. Ak ste aspoň chvíľku pracovali v softvérovej firme, iste viete, čo to znamená. Bol vytvorený číselník inovácií, kde bolo povedané, čo je a čo nie je inovácia. Inovačné návrhy mohli predkladať všetci zamestnanci. Inovačné návrhy posudzovala Inovačná komisia zložená z členov vrcholového manažmentu. Bol vypracovaný Štatút inovačnej komisie. Inovačné návrhy boli posudzované z hľadiska prínosov pre firmu a podľa toho boli aj odmeňované. Hlavným cieľom procesu, okrem podchytenia nápadov, ich ocenenia a odmeňovania, bol rozvoj kreativity zamestnancov, ktorá bola podporená systémom riadenia - dokonca aj informačným systémom :-) . Úroveň komunikácie v tejto firme bola na veľmi vysokej úrovni, aj napriek tomu, že firmu by som dnes charakterizovala ako byrokratickú. Prevládala tam tvorivá tímová atmosféra. Na poriadok a disciplínu dohliadala zodpovedná manažérka kvality. Vo firme sa optimalizoval systém riadenia, ktorého hlavnými piliermi boli ľudia a ich tvorivosť.

Druhým príkladom, pri ktorom som sa stretla s pojmom inovácie, bol projekt: Optimalizácia procesu Inovácia produktového portfólia v spoločnosti Chemosvit, a.s. Svit. Všimnite si prosím, že optimalizoval sa proces, ktorý bol kľúčovým z hľadiska konkurencieschopnosti firmy. Bol to jeden z hlavných strategických cieľov organizácie. Úprimne povedané, na začiatku projektu som nečakala, že to bude také zaujímavé. Až v priebehu práce som pochopila definíciu procesu, ktorý prebieha cez viaceré organizačné útvary, ako je možné meniť jeho parametre v reálnom čase a živote firmy, vytvárať nové organizačné zoskupenia, meniť organizačnú štruktúru a definovať postupnosť zmysluplných činností v procese tak, aby bol proces optimálny pre všetkých zamestnancov a pre firmu. Pekná bola aj použitá metóda optimalizácie procesu - dynamická simulácia procesov a tiež prínosy pre firmu.

Tretí príklad sa týka inovácie produktov. Všetky firmy, v ktorých som pracovala ako konzultantka, sa zaoberajú inováciou produktov. Bez týchto inovácií by nemohli vôbec existovať na trhu. Analýza a optimalizácia produktového a zákazníckeho portfólia je neoddeliteľnou súčasťou života firmy - procesov strategického riadenia, marketingu a predaja.

Takto podkutá praxou :-) som sa začala zaujímať o inovácie aj po stránke teoretickej. V spolupráci s pani Doc. Turekovou sme usporiadali prednášku na tému Riadenie zmien a inovačný manažment. Navštívila som seminár pána prof. Košturiaka: Stratégia a inovácie.

Prečítala som mnohé knihy v oblasti Inovačného manažmentu, ktoré sú dostupné v našich kníhkupectvách:

- John Adair: Efektivni inovace
- Gary Hamel a Bill Green: Budoucnost managementu
- Helena Tureková, Branislav Mičieta: Inovačný manažment
- Ján Košturiak, Ján Chaľ: Inovace, vaše konkurenční výhoda!

Najväčší dojem na mňa urobila kniha pána Hamela: Budoucnost managementu, preto som jej myšlienky spracovala a zverejnila na mojom blogu - nižšie.

Možno aj vám vŕtajú v hlave otázky: Aký je vlastne rozdiel medzi zlepšovaním a inováciami? Ako súvisia inovácie so zmenami vo firme? Kto inovácie zaplatí? Sú zamestnanci tvoriví? Na tieto a ďalšie otázky sa vám pokúsim odpovedať na seminári Inovačný manažment, ktorý sa bude konať 29.10.2009 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Program seminára je tento:

- Inovačný manažment
- Inovácie
- Inovácie manažmentu
- Efektívny inovátor
- Inovačná organizácia
- Inovačný proces

Ak máte čas a záujem, otestujte sa, či ste inovačnou organizáciou. Na seminári si tiež vyskúšate vaše tvorivé schopnosti.

Teším sa na stretnutie s vami.

MK

Manažérske zručnosti

Znalosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti psychologických a sociologických stránok riadenia sú rozhodujúcimi predpokladmi úspešnej práce každého manažéra.

Vedieť a poznať tieto manažérske zručnosti je nevyhnutné, ale vedieť ich uplatniť v reálnych manažérskych situáciách je ťažšie.

K tomu je potrebné splniť dve podmienky:

- previazať teóriu a prax
- použiť osvedčenú metodiku pod dohľadom skúseného lektora

Obe tieto podmienky spĺňajú dole zobrazené odborné publikácie.

V modernom manažmente stále viac platí, že efektívne vedenie ľudského potenciálu je kritickým faktorom konkurencieschopnosti podniku. Z toho dôvodu je treba venovať pozornosť vedeniu ľudí, vytváraniu predpokladov pre tímovú prácu, motivovať jednotlivcov a pracovné skupiny ku kvalitnej a zodpovednej práci. Znalosť a pochopenie psychologických aspektov riadenia je pre manažéra nevyhnutnosťou.

Knihy sú určené manažérom, trénerom sociálne psychologického výcviku, vysokoškolským pedagógom, personalistom a všetkým odborníkom, ktorí sa zaoberajú manažérskym vzdelávaním.

Veľkým prínosom uvedených kníh sú teoretické východiská, metódy, cvičenia a hry.

Knihy si môžete kúpiť kliknutím na ich obrázok.

5.10.09

Manžel

Milí priatelia,

v októbri 2006, pred 3 rokmi, som sa stala samostatnou konzultantkou. Mnohí moji známi ma vtedy obdivovali, že mám odvahu pustiť sa do samostatného podnikania. Odvážna som však vôbec nebola. Len som chcela robiť prácu ktorá ma baví a to tak, aby ste boli spokojní vy, aj ja. Teším sa, že sa mi to darí. :-)

Poďakovať chcem iba jednému človeku, ktorý mi zo všetkým pomáha a robí mi - technického, ekonomického a personálneho riaditeľa :-) alebo konzultanta? :-) Je ním môj manžel: RNDr. Marián Krajčí DrSc.. Vývoj a realizáciu už zvládam sama. :-)

Ďakujem za všetko a posielam mu pekný pozdrav do Nancy, kde sa práve nachádza na celosvetovej konferencii fyzikov.

Marta Krajčíová