mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P04_Optimalizácia procesov - 25.11.2009 - program

Optimalizácia procesov:
- cyklus riešenia problémov
- cyklus PDCA a SDCA
- postup riešenia problémov
- základné manažérske otázky riešenia problémov
- určenie cieľov a KPI optimalizácie procesov
- definovanie požiadaviek zákazníka na optimalizáciu

Zlepšovanie procesov:
- definícia problémov
- analýza problémov
- identifikácia príčin
- plán a realizácia opatrení
- potvrdenie výsledkov
- štandardizácia procesov

Systém zlepšovania:
- prínosy zlepšovania procesov
- rozsah zlepšovania procesov
- projekty zlepšovania procesov
- workshop kaizen
- proces zlepšovania procesov
- účastníci zlepšovania procesov

V priebehu diskusie sme hovorili aj o týchto súvisiacich témach:

- tímová práca, štandardný výkon, zosúladenie tímu
- silné a slabé stránky členov tímu
- efektivita práce - perfekcionalizmus
- pravidlo 80/20 - flexibilita, zmeny
- príklady z projektov a zo života
- pracovný a osobný život - rovnováha, spokojnosť

Záver seminára sme venovali inovačnému manažmentu a jeho vzťahu k zlepšovaniu procesov. Uviedla som príklad inovácie manažmentu vo firme Semco.

So záujmom som si vypočula otvorené otázky :-), ktoré môžu byť predmetom zlepšovania procesov v SPP. Ďakujem prítomným za vysoko aktívnu účasť na seminári.

Pekný pozdrav kolegom do SPP posiela

Marta Krajčíová

21.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P03_Analýza procesov - 20.11.2009 - program

Procesné audity:
- audit
- typy auditov
- typy a ciele procesných analýz
- prínosy auditov

Audit procesnej mapy:
- lean audit
- analýza hodnotových reťazcov
- analýza CSF
- GAP analýza
- finančná analýza
- analýza strategickej výkonnosti

Detailný procesný audit:
- analýza rozhraní procesov
- analýza spokojnosti interných zákazníkov s procesmi
- analýza produktov
- analýza hodnotového toku
- analýza pridanej hodnoty procesov

Koncepcie kvality:
- koncepcie podnikových štandardov
- koncepcia ISO
- koncepcia TQM
- model excelentnosti organizácie - EFQM

Metódy zlepšovania prevádzkovej výkonnosti:
- teória obmedzení
- lean
- six sigma
- lean six sigma

Bohatý program seminára sme si oživili príkladmi z praxe, workshopmi a diskusiou, ktorá trvala do neskorých - piatkových - hodín. :-)

Prajem všetkým
prítomným príjemný víkend a teším sa na ďalšie stretnutie na tému Optimalizácia procesov.

MK

19.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P02_Výkonnosť procesov - 19.11.2009 - program

Výkonnosť procesov:
- ciele merania výkonnosti procesov
- výkonnosť procesov
- kvalita, produktivita a výkonnosť procesov
- prvky systému merania výkonnosti procesov
- východiská merania výkonnosti procesov
- postup merania výkonnosti procesov

Metódy merania výkonnosti procesov:
- balanced scorecard
- management by objectives
- index výkonnosti procesu
- zdravý rozum
- metodiky merania výkonnosti procesov
- príklady

Meranie a vyhodnotenie výkonnosti procesov:
- meranie výkonnosti procesov
- plán merania výkonnosti procesov
- zásady zberu dát
- reporty
- analýza výkonnosti procesov
- systém merania výkonnosti procesov

Seminár s vášnivou diskusiou o cieľoch, kľúčových indikátoroch výkonnosti, stupnici výkonnosti, plánovaní cieľových hodnôt a sledovaní progresu v procesoch je dôkazom vysokého záujmu zúčastnených o meranie výkonnosti procesov. Teší ma neustála aktuálnosť témy a možnosť uplatnenia vedomostí zo seminára v praxi.

Pekný večer vám praje

MK

18.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

18.11.2009 sme zahájili v príjemnom prostredí spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava cyklus vzdelávania Riadenie procesov, ktorý sa skladá z týchto modulov:

- Procesné riadenie
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov
- Riadenie zmien

P01_Procesné riadenie - 18.11.2009 - program

Riadenie procesov:
- história manažmentu a vznik procesného riadenia
- funkčné riadenie a jeho nevýhody
- procesné riadenie
- základné princípy procesného riadenia
- faktory, ktoré ovplyvňujú procesný prístup
- prínosy procesného riadenia

Procesná mapa:
- životný cyklus procesov
- procesná architektúra
- hodnota firma
- hodnotové reťazce
- procesná mapa
- príklady z praxe

Návrh procesov:
- organizačná štruktúra
- procesy
- pridaná hodnota procesov
- produkty
- hodnotový tok
- príklady z praxe

Procesný workshop:
- ciele projektov procesného riadenia
- druhy procesných workshopov
- postup riadenia procesov
- metódy a nástroje riadenia procesov
- procesný workshop
- procesný analytik - kompetencie a znalosti

Prvý seminár sa niesol v znamení výmeny skúseností a mal charakter diskusie. Uvádzali sme príklady z praxe a zhodli sme sa v názore, že projekty procesného riadenia sú náročné, ale úžasne zaujímavé, ak konečným cieľom je zlepšenie riadenia a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. :-)

Teším sa na ďalšie zaujímavé stretnutia v SPP.

Marta Krajčíová

7.11.09

Riadenie procesov: STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

05.11.2009 sme slávnostne ukončili cyklus vzdelávania Riadenie procesov v spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica.

Na seminároch nás navštívili: pán Ing. Ivan Adam, generálny riaditeľ, konateľ a predseda predstavenstva a pán Mag. Peter Trummer, člen predstavenstva.

Som milo potešená záujmom vrcholového vedenia spoločnosti o procesné riadenie, výsledky vzdelávania a návrh ďalšieho postupu.

Účastníci vyjadrili svoju spokojnosť so seminármi indexom 1,17 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). :-).

Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou si museli účastníci zaslúžiť, úspešnou záverečnou skúškou. Gratulujem všetkým k získaniu nových znalostí v oblasti BPM a teším sa, že máme na Slovensku ďalších šikovných manažérov procesov.

Ďakujem manažmentu spoločnosti za zaujímavú prehliadku ich pracovísk a vysvetlenie, ako riadia svoje procesy v praxi a ako zabezpečujú TEPLO V MESTE obyvateľom mesta Zvolen.

Fotky zo seminárov nájdete tu.

Pozdravuje vás

Marta Krajčíová