mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.3.12

Analýza procesov: článok

ANALÝZA PROCESOV

Existujú dva druhy prínosu pre zákazníka: prinášanie niečoho pozitívneho, alebo odstraňovanie niečoho negatívneho. Eliyahu M. GoldrattMilí priatelia,

pri teste štýlu osobnosti som zistila, že som analyticky typ, ktorý je uzavretý, aktívny, puntičkársky, málo ovplyvniteľný, má pomalé rozhodovanie, je výkonný, má presne usporiadaný stôl a na stenu si zavesí grafy a diagramy. Ako vidíte, analytické myslenie je súčasťou mojej osobnosti. Rada analyzujem, skúmam veci a ich podstatu. Analýzy sú aj súčasťou mojej práce.

Procesné analýzy vykonávame vtedy, keď chceme zlepšiť hospodárnosť, produktivitu a efektivitu v procesoch.

Stratégia
V praxi však môže nastať situácia, kedy sa k procesom vôbec nedostaneme, lebo firma bojuje o prežitie a našou úlohou je posúdiť stratégiu organizácie, spôsob podnikania, externé prostredie, konkurenciu, prípadne silné a slabé stránky organizácie. V takom prípade vychádzame z vrcholovej procesnej mapy, analyzujeme skupiny procesov a ich vzťah k strategickým cieľom, prípadne kritickým faktorom úspechu podnikania. Cieľom procesnej analýzy je určiť kritické skupiny procesov a navrhnúť stratégie zásadnej zmeny vo firme.

Organizačná štruktúra
Procesné analýzy vykonávame aj v prípade, kedy manažment po niekoľkých pokusoch optimalizovať organizačnú štruktúru je neúspešný a poslednú možnosť vidí v analýze procesov. Sú to pekné analýzy, pretože idú k podstate procesného riadenia, ktoré vychádza z toho, že ak chce byť firma efektívna, mala by mať prácu organizovanú podľa procesov, nie podľa organizačnej štruktúry. V praxi to ale tak ľahko nefunguje a firmy stále zápasia so zložitými viacúrovňovými organizačnými štruktúrami. Výsledkom procesnej analýzy je návrh nového organizačného usporiadania, ktoré vychádza z vrcholovej procesnej mapy organizácie.

Organizácia práce
Výsledky procesnej analýzy sú často výborným základom aj pre návrh novej organizácie práce. Tímová práca je jedným z princípov procesného riadenia. Ukazuje sa, že práca v tímoch je efektívnejšia a rýchlejšia. Výsledkom procesnej analýzy je návrh procesných tímov a optimalizácia pracovného výkonu zamestnancov. 

Kapacitné plánovanie
Časová analýza procesov sa v praxi využíva na optimalizáciu počtu pracovníkov, pretože poskytuje výsledky optimálneho rozloženia procesov a vyťaženia funkčných miest. V prípade simulácie procesov sa procesná analýza vykonáva pre súčasný stav a potom pre budúci stav procesov, pretože ide o zložité zmeny vo firme, ktoré je potrebné vopred poznať. Výsledky procesnej analýzy slúžia manažérom pre podporu rozhodovania o novom počte zamestnancov a ich optimálnom využití.

Informačný systém
Zaujímavým prípadom je uplatnenie procesnej analýzy pri výbere nového informačného systému, alebo zmene existujúceho informačného systému. Žiaľ, musím konštatovať, že postup v našich firmách je opačný. Najprv firma zakúpi informačný systém a potom mu prispôsobuje procesy, namiesto toho, aby najprv poznala svoje procesy a na základe nich vyberala nový informačný systém. V praxi potom vznikajú zaujímavé situácie, kedy výsledky procesnej analýzy majú ukázať, ako treba postupovať a kde vznikla chyba. Niekedy je už neskoro a projekt procesnej analýzy sa zmení na identifikáciu príčin a odstraňovanie nedostatkov v informačnom systéme.

Pridaná hodnota
Pridaná hodnota patrí k základným ukazovateľom výkonnosti procesov. Pridaná hodnota je to, čo vytvoríme a za čo je nám zákazník ochotný zaplatiť. Môže to byť aj to, čo odovzdávame iným procesom vo vnútri firmy, za čo nám síce interní zákazníci neplatia, ale sú veľmi radi, keď im to dodáme kvalitne, včas a pri minimálnych nákladoch, za ktoré v konečnom dôsledku zaplatí externý zákazník. Pokiaľ by celková rovnováha týchto troch ukazovateľov: čas, náklady a kvalita nebola dosiahnutá, naše produkty ťažko predáme a ich pridaná hodnota bude nulová. Procesné analýzy sa preto veľmi podrobne a s veľkým dôrazom venujú poznaniu pridanej hodnoty procesov. Analýza pridanej hodnoty patrí snáď k najkrajším a najzmysluplnejším procesným analýzam. Jej výsledkom je poznanie činností, ktoré prinášajú pridanú hodnotu, činností, ktoré neprinášajú hodnotu a činností, ktoré síce neprinášajú hodnotu, ale sú potrebné. Pri analýze sa určuje čas činností, výstupné produkty procesov, ich množstvo a frekvencia. Tieto parametre slúžia k výpočtu efektivity procesov.

Problémy
Procesnú analýzu vykonávame aj v prípadoch, keď nastal technický problém v procesoch. Slovo problém nemám rada, lebo vyvoláva v nás negatívne emócie. Problém je popis nežiaduceho stavu, ktorý patrí minulosti, alebo súčasnosti. Lepšie je používať slovo otvorená otázka, ktorá tým, že je otvorená, otvára nám rôzne možnosti jej riešenia. Otázka nie je konštatovanie stavu, ale je to stav, nad ktorým sa môžeme zamyslieť a hľadať odpovede. Hovorí sa, že riešenie problémov spočíva 20% v nástrojoch a 80% v myslení. Výsledky analýzy problémov a ich príčin vedú k návrhu opatrení a ich realizácii, tak ako uvádza pán Deming v svojom svetoznámom cykle PDCA.

Príležitosti
Analýza procesov nemusí byť vyvolaná problémami, ale môže byť prirodzenou súčasťou našej práce, kedy si chceme overiť stav procesu a navrhnúť jeho zlepšenie. Zlepšovať sa môžeme tak, že odstraňujeme problémy, ktoré sme spôsobili chybou. Zlepšovať sa môžeme aj tak, že sa nezameriavame na chyby, ktoré sa stali, ale na príležitosti, ktoré prídu. Vtedy sú analýzy mimoriadne dôležité, pretože nám pomáhajú odhadnúť budúci vývoj v procesoch a tým aj vo firme.

Bolo by veľmi pekné, keby sa naše firmy premenili na také, kde je zmena prirodzenou súčasťou života, v ktorých sa nehasia problémy, ale poznaním stavu procesov, manažéri v nich robia také rozhodnutia, ktoré vedú firmu do budúcnosti, dopredu. Podľa mojich skúseností je to možné iba vtedy, ak sa vo firme rozvinie vzdelávanie a rozvoj na všetkých úrovniach riadenia, aby sa poznaním vecí otvorili nové možnosti, nové výzvy, ktoré prinesú úžitok nielen firme, ale hlavne jej zákazníkom.

Analýza procesov: článok
Analýza procesov: produkty
Analýza procesov: služby

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

22.3.12

Analýza procesov: produkty

ANALÝZA PROCESOV
Formuláre a príklady procesných analýz. 


DocAP: formuláre a príklady procesných analýz
- Katalóg dokumentov analýzy procesov
- Formuláre pre analýzy procesov
- Príklady auditu procesnej mapy
- Príklady detailného procesného auditu
- Príklady záverečných správ z projektu auditu procesnej mapy a detailného procesného auditu

WebAP: formuláre a príklady procesných analýz na webe
- Vzdelávanie: slidy prednášok, cvičenia, formuláre, otázky
- DocAP: formuláre a príklady procesných analýz
- Príklady procesných analýz v grafickej forme:
  - Analýza hodnotových reťazcov
  - Analýza rozhraní a vzájomných väzieb medzi procesmi
  - Analýza kritických miest procesov
  - Analýza hodnotového toku
  - Analýza scenárov procesu
  - Analýza dodávateľov a zákazníkov (interných a externých)
  - Analýza času
  - Vývojový diagram
  - Analýza priradenia procesy-organizačné jednotky
  - Analýza organizačných prerušení
  - Analýza priestorových prerušení

Analýza procesov: produkty

Cena
DocAP: 700 €
WebAP: 1300 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Analýza procesov: služby

ANALÝZA PROCESOV 
Ak chceme nájsť riešenie pre podniky, nemali by sme analyzovať ich, ale mali by sme vykonať analýzu ich zákazníkov. Eliyahu M. Goldratt


Vzdelávanie
- Analýza procesov 

Audit
- Procesný audit

Analýza procesov: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

19.3.12

Výkonnosť procesov: článok

VÝKONNOSŤ PROCESOV
Milí priatelia,

meranie výkonnosti procesov je prekrásna téma, nad ktorou som sa dlho zamýšľala a hľadala som odpoveď na otázku: Ako by sa dala dosiahnuť vyššia výkonnosť procesov a tým aj vyššia výkonnosť organizácie? Myslím si, že to je sen každého úspešného manažéra.

Výkonnosť
Výkonnosť organizácie a výkonnosť procesov sú dve navzájom prepojené dimenzie výkonnosti. Za výkonnosť organizácie zodpovedajú manažéri a teda svojou výkonnosťou ju ovplyvňujú. Za výkonnosť procesov zodpovedajú zamestnanci a svojou výkonnosťou priamo ovplyvňujú výsledky v procesoch.  

V praxi som mala možnosť vyskúšať si rôzne metódy merania výkonnosti: zdravý rozum, index výkonnosti procesu aj Balanced Scorecard. Metódu hoshin kanri z výrobného systému TPS (Toyota Production System) som si v praxi nevyskúšala, hoci ma zaujala najviac.

Hoshin kanri:
- Prepája strategickú a operatívnu úroveň riadenia.
- Prepája ciele organizácie, plánovanie zlepšenia, realizáciu a vyhodnotenie zlepšenia cez cyklus PDCA.
- Rozpad cieľov prebieha zhora nadol, vyhodnotenie zlepšenia prebieha zdola nahor.
- Nové ciele a KPI sa odvíjajú od zlepšovania procesov.

Na metóde hoshin kanri je pekné to, že výkonnosť prepája so zlepšovaním, resp. zmenou.
Zmena
Z uvedeného vyplýva, že ak chceme dosiahnuť zvýšenie-zmenu výkonnosti organizácie, nestačí si len naplánovať nové ciele a ukazovatele a naliehať, alebo tlačiť zamestnancov k ich plneniu, ale je potrebná zmena-zlepšenie zdola, ktorá zabezpečí, alebo garantuje, že nové ciele budú splnené a sú reálne.

Čo však znamená zlepšovanie zdola? Môže to byť zlepšovanie procesov, alebo aj zlepšovanie zamestnancov. Obidve tieto zmeny sú však možné iba zlepšovaním-zmenou manažérov.

Dlho som si myslela, že zlepšovanie manažérov znamená zmenu ich postojov, zmenu myslenia, zmenu návykov, zmenu vedomostí - teda osobnú zmenu. Takáto zmena je však veľmi ťažká a vyžaduje, aby sa manažér chcel zmeniť sám. Zmenu mu nie je možné prikázať, alebo nanútiť. Takáto zmena sa mi zdá preto dosť nereálna. Manažéri nemajú čas v tejto uponáhľanej dobe na takú veľkú sebareflexiu, hoci by to bolo veľmi pekné. Odpoveď na moje úvahy som dostala v knihe Chipa Heatha a Dana Heatha, Zmena. Autori píšu, že zmenu ľudí je možné dosiahnuť zmenou prostredia, ktorá už ale reálna je. Autori uvádzajú prekrásne príklady zmien prostredia, ktoré viedli k prirodzenej zmene výkonnosti zamestnancov a aj celej firmy. Za zmenu prostredia vo firme zodpovedajú manažéri.

Inovácie manažmentu
Gary Hamel a Bill Breen v svojej knihe Budúcnosť manažmentu uvádzajú, čo majú manažéri robiť, aby k zmene prostredia došlo.

Inovácia manažmentu je všetko, čo zásadne mení spôsob, ktorým sa realizuje výkon manažmentu, alebo významne modifikuje obvykle organizačné formy a čo takto posúva ciele organizácie. Priraďujeme k nim tiež zmeny, ktoré vytvárajú a vnášajú novú hodnotu do organizačných štruktúr a rolí.

Vo firme nie je možné zmeniť „čo a ako“ v riadení, bez toho, aby došlo k zmene procesov riadenia.

V priebehu minulého desaťročia takmer každá firma na tejto planéte usilovne pracovala na zásadnej premene svojich podnikových procesov: nákupná logistika, predaj, riadenie zásob, uspokojovanie zákazníkov, technická podpora ....

Iba málo organizácií venuje rovnaké množstvo energie a predstavivosti zásadnej premene ich procesov riadenia.

Inovácie manažmentu menia spôsob, ktorým manažéri robia to, čo robia, a to spôsobom, ktorý zvyšuje výkonnosť organizácie. A začína to tou najjednoduchšou otázkou: „Prečo?“

Sloboda
Moje poznanie o zvyšovaní výkonnosti organizácie sa zavŕšilo na konci minulého roka, po prečítaní knihy Sloboda v práci. Autori v knihe porovnávajú firmu „ako“ a firmu“prečo“.

Firma „ako“
- Je hierarchická, byrokratická, založená na príkazoch a nariadeniach.
- Trávi svoj čas nariaďovaním zamestnancom, ako majú svoju prácu robiť, kam majú umiestniť stroje, kedy prísť do práce, kedy skončiť ...
- Zamestnanci sú posudzovaní podľa všeličoho, len nie podľa toho, čo je dôležité - či je práca hotová a či sú zákazníci spokojní.

Firma „prečo“
- Slobodných lídrov nezaujíma „ako“ sa to urobí.
- Všetky otázky „ako“ nahradili jedinou otázkou: Prečo robíš to, čo práve robíš?
- Sloboda znamená výmenu otázok „ako“ za jedinú otázku „prečo“.
- Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka.

Výkonnosť organizácie
Vzťah medzi slobodou a výkonom spoločnosti je viditeľný. Úspech alebo neúspech liberalizačnej kampane jednoznačne spočíva na bedrách lídra a úplne zásadnými faktormi, ktoré vedú k úspechu sú: jeho hodnoty, kreativita a múdrosť. Iba tí, ktorí boli hlboko presvedčení o princípoch slobody, dokázali rozpoznať, že prvotriedna výkonnosť je výsledkom slobody vo firme.

Skvelú výkonnosť nie je možné vynútiť. Tá pramení zo správneho prostredia vo firme - zo slobody.

Firmy sa snažia podporovať výkonnosť a zoštíhliť organizáciu zavedením kontrol a noriem, ktoré ľuďom nariaďujú, ako majú robiť svoju prácu a koľko jej majú zvládnuť. Tieto mechanizmy boli vymyslené preto, aby slúžili ako spodná hranica výkonnosti, ale v praxi sú jej stropom. Odbory potom presne sledujú normy. Odbory aj manažment ale chápu, že práca podľa predpisov môže dostať firmu na kolená. Samotné meranie výkonnosti jej výkonnosť znižuje.

Keď umožníte ľuďom slobodne konať, skryté náklady zmiznú a inovácie a organický rast naberie na obrátkach.

Sloboda je podmienkou a zárukou nepretržitej a výnimočnej výkonnosti. Spoločnosti, ktoré dbajú i o „mäkké“ aktíva - vedomosti a vzťahy vo firme, budú z dlhodobého pohľadu úspešnejšie. Ich konkurenčná výhoda je v kreativite, schopnostiach a zodpovednosti ich zamestnancov. 

Výkonnosť procesov: článok 
Výkonnosť procesov: produkty
Výkonnosť procesov: služby

Literatúra:
- Chip Heath a Dan Heath, Zmena, Eastone Books, Bratislava, 2011
- Gary Hamel a Bill Breen, Budúcnosť manažmentu, Management Press, Praha 2008
- Brian M. Carney, Isaac Getz, Sloboda v práci, Peoplecomm, Praha, 2011 

Pekný začiatok týždňa a jari vám praje

Marta Krajčíová

14.3.12

Výkonnosť procesov: produkty

VÝKONNOSŤ PROCESOV
Metodika a postup merania výkonnosti procesov. Procesy, dokumenty a príklady merania výkonnosti procesov.
MetMP: metodika merania výkonnosti procesov
- Smernica merania výkonnosti procesov
- Metodika merania výkonnosti procesov
- Príklady metodík merania výkonnosti procesov

DocMP: dokumenty merania výkonnosti procesov
- Katalóg dokumentov výkonnosti procesov
- Príklady systémov merania
- Príklady operačných definícií cieľov a KPI
- Príklady reportov
- Príklady správ z merania výkonnosti procesov

WebMP: procesy, dokumenty a príklady merania výkonnosti procesov na webe
- Vzdelávanie: slidy, cvičenia, formuláre, otázky
- Teória: meranie výkonnosti procesov, knihy, MÚS
- ProjektMP: smernica a postupy merania výkonnosti procesov
- MetMP: metodika merania výkonnosti procesov, príklady metodík
- DocMP: systémy merania, ciele a KPI, reporty, správy z MVP
- Príklady postupov merania výkonnosti procesov

Výkonnosť procesov: produkty

Cena
MetMP: 300 €
DocMP: 600 €
WebMP: 1200 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Výkonnosť procesov: služby

VÝKONNOSŤ PROCESOV 

Aby sme dosiahli zásadné zvýšenie výkonnosti, musíme ísť proti všetkým obvyklým spôsobom hodnotenia výkonnosti. Eliyahu M. Goldratt
Vzdelávanie
- Výkonnosť procesov
- Modelovanie výkonnosti procesov

Projekt: Meranie výkonnosti procesov
- Príprava merania
- Definovanie cieľov a ukazovateľov výkonnosti procesov
- Plánovanie ukazovateľov výkonnosti procesov
- Meranie výkonnosti procesov
- Výstupy výkonnosti procesov
- Preskúmanie výkonnosti procesov
- Zlepšovanie výkonnosti procesov
- Zlepšovanie systému merania výkonnosti procesov

Výkonnosť procesov: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

11.3.12

Návrh procesov: článok

NÁVRH  PROCESOV

Milí priatelia, je zaujímavé, že o procesnom riadení som na tomto blogu ešte nepísala. Dnes to trošku napravím. Mám na to veľký dôvod, pretože som skompletizovala najdôležitejšie znalosti o procesnom riadení, od vzdelávania a teórie procesného riadenia, cez cvičenia a formuláre, až k príkladom a prípadovým štúdiám z projektov procesného riadenia. Veľkú pozornosť som venovala metodike modelovania procesov, konvenciám modelovania procesov a metodike tvorby dokumentácie riadenia. Teším sa, že sa mi podarilo zhrnúť príklady postupu projektu procesného riadenia a tiež príklady procesných modelov vybraných firiem.

Téma procesného riadenia sa venujem už asi 20 rokov. Najprv sa mi procesné riadenie veľmi páčilo a videla som obrovský potenciál jeho využitia v praxi. Až neskôr som však naozaj pochopila jeho skutočný význam a prínosy pre firmy. Michael Hammer & James Champy, v roku 1993, jasne deklarovali v svojej knihe Reengineering / radikální proměna firmy, Manifest revoluce v podnikání, že procesné riadenie je o radikálnej premene organizácie, o revolúcii v podnikaní. Revolučná zmena pozostávala v tom, že firmy sa na svoj biznis mali pozerať cez procesy, nie cez organizačné útvary a to za takým účelom, aby sa dosiahla vyššia výkonnosť organizácie cez:

- minimalizáciu nákladov na vstupe do procesu, 
- vyššiu flexibilitu v plnení očakávaní zákazníkov v procese,
- vyššiu efektivitu na výstupe procesov.

Takáto veľká výzva viedla firmy a ešte aj dnes vedie k tomu, aby procesné riadenie brali s plnou vážnosťou. Business Process Reengineering - BPR a jeho odľahčená verzia Business Process Management - BPM sa stali veľkou témou, vzbudili veľký záujem firiem a zároveň vznikla veľká potreba firiem zmeniť spôsob riadenia organizácie. Ako sa to firmám darilo a darí máme možnosť sledovať my konzultanti na projektoch, ktoré sú zamerané na procesné riadenie.

Projekty procesného riadenia začínajú modelovaním procesov, kedy tvoríme architektúru podnikania a definujeme vzťahy procesov k internému a externému okoliu firmy. Až potom procesy meráme, analyzujeme a zlepšujeme. Už pri modelovaní procesov sa začína firma meniť, vzájomným porozumením, pomenovaním procesov jednotnou terminológiou a slovníkom, ktorý je spoločný pre celú firmu. Zjednotenie komunikácie veľmi napomáha k pochopeniu procesov, problémov a ich riešeniu. Keď sú procesy namodelované správne, potom je aj ich meranie a zlepšovanie jednoduchšie. Ako vidíte, modelovanie procesov je prvým krokom k pochopeniu procesov a ich zlepšovaniu, preto je potrebné venovať tomu mimoriadnu pozornosť.

Na modelovaní procesov ma vždy fascinuje poznanie firmy, odhalenie zložitosti celej firmy a vzájomných vzťahov systému, ktorému hovoríme organizácia. Prekrásne na tom je to, že môžeme tento zložitý systém ovplyvňovať a meniť k lepšiemu. K tomu nám pomáhajú prehľadne identifikované procesy, priradené zodpovednosti, pomenované vstupy a výstupy procesov, definované interné produkty, aby bolo jasné, kto a čo komu odovzdáva a tiež popisy procesov, aby boli myšlienky zaznamenané a aby bol vo firme vytvorený procesný štandard.

Možno vás prekvapím, ale to, čo je na modelovaní procesov ťažké, nie sú procesy, ale porozumenie ľuďom a firemným problémom. Profesionálny konzultant ovláda modelovanie procesov, ako sa hovorí, ľavou zadnou, bez ohľadu na odvetvie. Ovláda softvérové nástroje, metódy, postupy a štandardy modelovania procesov. Má skúsenosti a referenčné modely iných firiem. Dobrý profesionálny konzultant má navyše aj perfektnú komunikáciu, schopnosť empatie a porozumeniu aj toho, čo nie je vyslovené, ale iba myslené. No a tí najskúsenejší konzultanti už pri vstupe do firmy vedia, kde je najväčší problém a čo treba riešiť.

Môj manžel, fyzik, sa k mojej práci vyjadroval najprv skepticky. Vravel, že modelujeme vesmír, že firmy sú zložité systémy, ktoré nie je možné dobre poznať a že sú funkciou viacerých premenných, ktoré treba kvalifikovane merať, ak ich chceme dobre poznať a meniť. Ja som sa vždy len usmiala, pretože môj manžel nevie, že my procesy aj meráme. O tom vám ale napíšem v ďalšom príspevku.

Dnes sa teším, že balíček produktov a služieb návrhu procesov je spracovaný a je vám k dispozícii.

Návrh procesov: článok
Návrh procesov: produkty
Návrh procesov: služby

Pekný nedeľný večer vám praje

Marta Krajčíová

10.3.12

Návrh procesov: produkty

NÁVRH  PROCESOV 
Metodika a postup modelovania procesov. Procesy a dokumenty procesného riadenia.


MetNP: metodika modelovania procesov
- Metodiky modelovania procesov
- Konvencie modelovania procesov
- Metodika tvorby dokumentácie
- Postupy modelovania procesov
- Procesné listy modelovania procesov

DocNP: dokumenty modelovania procesov
- Katalóg dokumentov návrhu procesov
- Príklady hierarchie procesov
- Príklady zodpovedností za procesy
- Príklady interných produktov
- Príklady vstupov a výstupov procesov

WebNP: procesy a dokumenty procesného riadenia na webe
- Vzdelávanie: slidy, cvičenia, formuláre, otázky, prípadové štúdie
- Teória procesného riadenia: minútové učebné stránky 
- ProjektNP: smernice, procesné listy, postup modelovania procesov
- MetNP: metodika modelovania a štandardizácie procesov
- DocNP: hierarchia procesov, zodpovednosti, interné produkty, I/O
- Príklady postupu návrhu procesov

Návrh procesov: produkty

Cena
MetNP: 300 €
DocNP: 600 €
WebNP: 1200 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Návrh procesov: služby

NÁVRH  PROCESOV
Procesné riadenie je systematická identifikácia, vizualizácia, meranie, hodnotenie a neustále zlepšovanie procesov s využitím metód a nástrojov založených na procesnom prístupe.

Vzdelávanie
- Procesné riadenie
- Návrh procesov
- Modelovanie procesov

Projekt: Modelovanie a dokumentovanie procesov
- Identifikácia procesov
- Určenie interných produktov
- Definovanie rozhraní procesov
- Určenie zodpovednosti za procesy
- Identifikácia činností
- Určenie vstupov a výstupov procesov
- Určenie zodpovednosti za činnosti
- Popis procesov
- Tvorba dokumentácie

Návrh procesov: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.