mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.2.09

Ján Košturiak, Ján Chaľ: Inovace

Inovácia je založená na jednoduchej myšlienke, ktorá priniesla niečo nové, odlišné, emocionálne. Trvalý úspech zaznamenali iba tie podniky, ktoré si vytvorili vlastnú sústavu riadenia a s ňou, po tvrdej a náročnej práci, dosiahli úspech.

Resumé knihy sa nachádza tu.

Knihu si môžete objednať kliknutím na jej obrázok.

25.2.09

Analýza a zlepšovanie procesov: ŽRK SOPK

24.02.2009 sa stretli najväčší nadšenci procesného riadenia :-) na treťom seminári Analýza a zlepšovanie procesov, ktorý sme organizovali v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK v Žiline.

Program seminára bol inovovaný :-) a takýto:

- Procesné audity
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Metodiky zlepšovania procesov
- Lean
- Six Sigma
- Lean Six Sigma
- Simulácia procesov
- Systém zlepšovania

Myšlienky na seminári boli pokračovaním našich úvah a diskusií od procesnej architektúry, cez architektúru výkonnosti až k zmenám. Včera sme hovorili o zlepšovaní procesov. Do našej skladačky poznania o riadení organizácie na základe procesov ešte patrí strategické riadenie = riadenie zmien a zlepšovanie na najvyššej úrovni riadenia a zlepšovanie ľudí :-( = riadenie a zlepšovanie ľudského kapitálu v organizácii, čo však neznamená len zamestnancov, ale aj manažérov :-) . Vyberám z najkrajších tém :-) v tejto oblasti: koučovanie, komunikácia, vedenie a tímová práca, riadenie znalostí ...

Na seminári sme chvíľku venovali aj systému zlepšovania vo firme Toyota a s úsmevom sme zistili, že pokiaľ nezmeníme v našich firmách kultúru, systém hodnôt, systém priznania si omylu, alebo chyby a nebudeme robiť sebareflexiu, tak ako v Toyote (hansei), tažko rozvinieme systém zlepšovania a nepomôže nám ani 5S, ani kaizen, ani techniky riešenia problémov.

Seminár sme ukončili myšlienkou:

Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, čo sa deje v procese, a nie na to, ktorá osoba to pokazila.

Želám vám na tejto ceste veľa úspechov.

MK

18.2.09

Výkonnosť zamestnancov - novinka

Procesné riadenie a výkonnosť:

Výsledky analýzy 100 českých podnikov:

Pozitívne zistenia:

- 60% podnikov je zameraných na procesné riadenie.
- 80% podnikov má definovaných vlastníkov procesov, ktorí sú zodpovední za kvalitu výstupov a za riadenie efektivity procesov na základe merania procesnej výkonnosti.

Brzdy procesného riadenia:

- Prevládajúca strmá vertikálna organizačná štruktúra.
- Vertikálna komunikácia.
- Neochota k delegovaniu právomocí.
- Obrovské rezervy v riadení ľudského potenciálu !!!

Skryté bohatství firmy, Jan Barták, 2006

Produktivita a výkonnosť:

- České podniky disponujú veľkými rezervami v oblasti produktivity.
- Ukázalo sa, že 110 pracovných dní v roku, teda 49% pracovnej doby, je strávených neproduktívne.
- Na stratách produktivity sa najväčšou mierou podieľa nedostatočné plánovanie a chýbajúce riadenie.
- 13% sa na nízkej produktivite podieľa nedostatočné vedenie a zlé pochopenie vedúcej úlohy.
- Riaditelia a vedúci manažéri často riadia pasívne a iba zriedka vykonávajú kontrolu a koordináciu práce.
- Administratíve venujú 44% svojho času.
- Zamestnanci nevedia čo sa od nich očakáva, obyčajne preto, lebo to nevedia ani ich nadriadení.
- Pre zvýšenie produktivity je okrem iného treba stanoviť jednoznačné výkonnostné a kvalitatívne ciele pre každého zamestnanca.

Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti, 2008

Vážení zákazníci a priatelia,

to sú dôvody, ktoré ma viedli k spracovaniu seminára Výkonnosť zamestnancov s týmto programom:

- Riadenie výkonnosti
- Výkonnosť zamestnancov
- Hodnotenie osobnej výkonnosti
- Vyhodnotenie osobnej výkonnosti
- Rozvoj osobnej výkonnosti
- Zmena osobnej výkonnosti

Seminár budeme v najbližšej dobe organizovať v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. O pripravovaných termínoch a mieste konania Vás budem informovať.

Ak Vás uvedená téma zaujala, budem sa tešiť na stretnutie s Vami.

Marta Krajčíová

11.2.09

Výkonnosť organizácie: ŽRK SOPK

10.02.2009 sme v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK v Žiline zrealizovali seminár s názvom Výkonnosť organizácie.


Program seminára bol tento:

- Riadenie výkonnosti
- Výkonnosť organizácie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť ľudí
- Riadenie zmeny

Výkonnosť organizácie je jedna z mojich obľúbených tém (okrem stratégie, komunikácie a koučovania) :-) . Ako som zistila, zaujíma aj mnohých manažérov v našich firmách. Na seminári sa zúčastnili v hojnom počte, čo ma veľmi teší z viacerých dôvodov. Vidím, že firmy usilovne pracujú na svojom progrese, že ich zaujímajú nové veci, pričom štandard už majú zvládnutý, majú presné predstavy o tom, kam smerovať, majú to premyslené a na seminár si prídu len overiť, či dobre rozmýšľajú a potvrdiť správnosť svojich rozhodnutí. O takých manažérov a ich firmy nemám obavy. Zároveň ma napĺňajú optimizmom, pretože nenariekajú a nesťažujú si, ale usilovne pracujú, hoci ani pre nich realita nie je v dnešnej dobe ľahká.

Výkonnosť organizácie sme preskúmali z troch uhlov pohľadu: strategického, procesného a personálneho. Zdôraznili sme, ako tieto úrovne navzájom súvisia a prečo platí:

riadenie výkonnosti = riadenie zmeny

Spôsob, ako dosiahnuť vyššiu výkonnosť nie je jednoduchý, ale chcel by to každý :-). Vymenovali sme preto potenciály v každej sledovanej oblasti a zhodne sme skonštatovali, že postup zvyšovania výkonnosti organizácie smeruje od zamestnancov k procesom a tak k organizácii ako celku.

Hlavná myšlienka seminára:

Celé naše snaženie by malo smerovať k tomu, aby sa ľuďom lepšie žilo, pretože ako hovorí bahájske učenie:

"Človek je najvznešenejší a najdokonalejší zo všetkých stvorení."

Záver seminára sme venovali osobnému šťastiu a postupu jeho dosiahnutia cez: energiu, priestor, čas, vzťahy a ciele - bol to seminár o výkonnosti :-) .

Záverečný potlesk bol pre mňa signálom, že seminár sa prítomným páčil a že sme na dobrej ceste k výkonnosti :-) .

Teším sa na ďalšie stretnutia s Vami na témy:

Výkonnosť organizácie: BRRK SOPK v Bratislave, dňa 19.02.2009
Analýza a zlepšovanie procesov: ŽRK SOPK v Žiline, dňa 24.02.2009

MK

5.2.09

Silné a slabé stránky

Ako súvisia silné a slabé stránky s našou výkonnosťou ? Zo silných sa obyčajne tešíme :-) a nad tými slabými smútime :-( . Ak chceme pracovať na svojej výkonnosti, mali by sme silné stránky posilňovať a tie slabé rozvíjať.

Názor profesionálneho kouča na tému "slabé stránky" si môžete prečítať v nasledujúcom príspevku:

Pavel Náhlovský: Slabé stránky - vděčné či nevděčné téma při koučování?

Ďakujem pánovi Náhlovskému za cenný príspevok z ktorého hovorí sám život.

Pán Ing. Pavel Náhlovský je spoluautorom knihy Koučovanie v manažérskej praxi, v ktorej spolu s pánom PhDr. Jiřim Suchým prekrásne popísali svoje praktické skúsenosti v koučovaní.

Resumé knihy sa nachádza tu.

Knihu si môžete objednať kliknutím na jej obrázok.

Doris Brenner, Frank Brenner: Poznejte své silné a slabé stránky

Základ úspešného stanovenia cieľov a plánov v kariére.

Kniha malá veľkosťou, ale veľká obsahom. Ak sa zamýšľate nad svojimi silnými :-) a tiež slabými :-( stránkami je vám k dispozícii kniha plná krátkych testov, jednoduchých cvičení, rád a návodov v týchto oblastiach:

- Sebahodnotenie
- Sebariadenie a analýza kvalifikácie
- Aké máte odborné kompetencie
- Aké máte sociálne kompetencie
- Aké máte metodické kompetencie
- Aké máte mediálne kompetencie
- Aká ste osobnosť
- Kam smerujete
- Ako aktívne prispievate k svojmu rozvoju

V knihe sa dozviete:

- Aké sú vaše silné a slabé stránky?
- Ako môžete najlepšie uplatniť svoj skrytý potenciál?
- Máte predpoklady na vedúcu pozíciu?
- Ste spoľahliví, presní a odolní proti záťaži?
- Poznáte svoju hodnotu na trhu práce?

Knihu si môžete objednať kliknutím na jej obrázok.