mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.7.12

Tímová práca: článok


Procesné riadenie je o ľuďoch a o prekonávaní bariér v ich vzájomných vzťahoch.
Procesné riadenie a tímová práca
Základnou myšlienkou procesného prístupu je skutočnosť, že procesy sa vykonávajú naprieč organizačnou štruktúrou, cez viaceré organizačné útvary. Proces je organizovaná skupina vzájomne súvisiacich činností/podprocesov, ktoré prechádzajú jedným alebo viacerými organizačnými útvarmi/organizáciami, ktoré spotrebovávajú materiálne, ľudské, finančné a informačné vstupy a ktorých výstupom je produkt, ktorý má hodnotu pre externého alebo interného zákazníka. [1]

Pracovné tímy
Z uvedenej definície vyplýva, že procesy vykonávajú ľudia z rôznych organizačných jednotiek, s rôznym odborným zameraním a s rôznymi znalosťami. Pred manažérmi preto stoja otázky, ako manažovať prácu ľudí v tímoch. Pred zamestnancami stojí ťažká úloha, naučiť sa spolupracovať s kolegami v tíme. Prechod organizácie na tímovú prácu je náročná zmena, pretože je o ľuďoch a prekonávaní bariér v ich vzájomných vzťahoch. Tímová práca má však svoje pravidlá a zákonitosti, ktoré keď poznáme, môžeme predchádzať problémom, ktoré sprevádzajú jej zavádzanie do praxe.

Procesy
Hlavným dôvodom pre vznik tímovej práce sú procesy. Štruktúra a počet procesných tímov závisí od štruktúry a počtu procesov. Procesné tímy sú tu preto, aby riešili nejaký proces a jeho zlepšovanie. Členovia tímu musia preto dobre poznať začiatok a koniec procesu, rozhrania medzi procesmi, vstupy do procesu, činnosti procesu a pridanú hodnotu pre interného, alebo externého zákazníka. V procese sa nachádza práca, ktorú treba urobiť, preto jej zamestnanci musia rozumieť a musia byť spôsobilí a kvalifikovaní pre jej vykonanie.

Mnohostranná práca
Je dobré, ak členovia tímu ovládajú rôzne druhy zručností, aby v prípade potreby boli medzi sebou zastupiteľní. Vyžaduje si to tréning rôznych druhov odborných zručností a prípravu na tento typ spolupráce.

Vzdelávanie
Vedúci a členovia procesných tímov by mali dobre poznať základy procesného riadenia a tímovej práce, aby rozumeli dôvodom, prečo je tímová práca efektívnejším spôsobom organizovania práce a čo sa od nich očakáva. Z dlhodobého hľadiska je výhodné pre organizáciu rozvinúť celoživotné vzdelávanie manažérov a zamestnancov, aby boli pripravení na výkon práce a aby vedeli pružne reagovať na zmeny v požiadavkách zákazníkov. Rozvoj schopností a zapojenie zamestnancov so zvyšujúcimi sa znalosťami je tiež silným motivačným faktorom.

Právomoci zamestnancov
Členovia tímu sú zodpovední za celý proces, preto im musí byť zverená zodpovednosť za prácu, ktorú majú vykonať. Procesný tím má úplnú autonómiu a právo rozhodovať o procese.

Spolupráca v tíme
Základom tímovej práce je spolupráca, preto je potrebné v organizácii vytvoriť také prostredie-kultúrne a fyzické, ktoré túto spoluprácu podporuje. Pre rýchlu spoluprácu je dôležité vyhradiť spoločnú miestnosť v ktorej prebiehajú stretnutia tímu, prípadne práca samotná. V spoločnom priestore je priama komunikácia, problémy sa riešia okamžite, čím sa skracujú aj časy vykonania procesu. Komunikáciu v tíme a súťaživosť v tímoch podoruje vizualizácia výsledkov práce.

Vzťahy v tíme
Tímová práca nie je otázkou toho, že ja budem mať rád vás a vy budete mať rád mňa. Tímová práca neznamená to, že jeden druhého milujeme. Tímová práca je založená na vzájomnom ohľade a dôvere v to, že budeme robiť svoju prácu ako najlepšie vieme, že si vážime prispenie druhých a že sme spolu pre firmu užitoční.

Výkonnosť tímu
Podobne ako meriame výkonnosť procesov, je možné merať aj výkonnosť tímov. Dôležité je poznanie cieľov tímu, aby tím vedel, prečo vykonáva svoj proces a ako svojou prácou prispieva k naplneniu cieľov organizácie. Asi nemusím zdôrazňovať, že ciele tímu musia byť v súlade s cieľmi organizácie. Úspešnosť tímovej práce a efektívnosť tímu možno posudzovať podľa vyriešenia danej úlohy a aj miery uspokojenia členov skupiny. Ukazovatele výkonnosti tímu musia byť definované na začiatku zavádzania tímovej práce.

Motivácia tímu
Motivácia v tíme je založená na tom, akú má tím slobodu a dôveru manažmentu, ako prispieva svojou prácou k úspechu organizácie, ako prispieva k pridanej hodnote pre zákazníka, aké výsledky dosahuje v porovnaní s inými tímami a akú má možnosť priamo ovplyvňovať svojou prácou odmeňovanie v tíme.

Odmeňovanie tímu
Meradlom pre hodnotenie tímu je okrem výkonu činnosti aj výsledok procesu, úroveň spolupráce a komunikácia v tíme. Pravidlá odmeňovania tímu musia byť dohodnuté na začiatku zavádzania tímovej práce.

Vedenie tímu
Kľúčovú úlohu v tímovej práci zohrávajú manažéri, vedúci tímov, vlastníci procesov, pretože poskytujú pomoc, podporu a ochranu procesnému tímu, zabezpečujú zdroje a keď treba, vedia urobiť aj odbornú prácu. Pri tímovej práci sa uplatňuje konzultatívny štýl riadenia.

Úspech tímovej práce a dobré nastavenie tímu závisí od toho, ako dobre vedúci tímu pozná členov tímu, ich tímové roly, odbornosť členov tímu, rozdielnosť ľudí v tíme a ako túto rozdielnosť vie tolerovať, využiť v prospech tímu a ako vie stmeliť rôzne profesie do jedného celku. Od vedúceho tímu sa vyžaduje dobrá znalosť fáz vývoja tímu, najmä v prípade nových tímov, ktoré prechádzajú zložitými fázami vzájomného poznávania, formovania, kvasenia, normovania až k fungovaniu tímu.

V praxi som sa stretla s prípadmi, kedy členovia tímu navrhovali odmenu svojim manažérom, ktorá sa odvíjala od úrovne ich participácie a prispenia k výsledkom práce tímu.

Chyby pri zavádzaní tímovej práce
- Neznalosť pravidiel tímovej práce.
- Nebol definovaný cieľ.
- Neboli definované štandardy tímovej práce.
- Členovia tímu nespolupracovali, nepriateľské, konkurenčné vzťahy.
- Tímom nebola odovzdaná zodpovednosť a právomoci.
- Tím nemal autonómiu.
- Členovia tímu sedeli oddelene, v rôznych miestnostiach.
- Direktívny štýl riadenia.
- Príliš veľká orientácia na úlohu.
- Neznalosť členov tímu.
- Neznalosť rozdielnosti členov tímu.
- Neznalosť odbornosti členov tímu.
- Neznalosť tímových rolí.

Želám vám, zamestnancom aj manažérom, veľa úspechov pri zavádzaní tímovej práce. Pomôckou pri tejto práci môže byť pre vás moja ponuka produktov a služieb tímovej práce.

Tímová práca: článok
Tímová práca: produkty
Tímová práca: služby

Literatúra
[1] Filip Šmída, Zavádení a rozvoj procesního řízení ve firmě, Grada Publishing, 2007

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

28.7.12

Tímová práca: služby

TÍMOVÁ PRÁCA
Tímová práca znamená výmenu názorov, hľadanie spoločného riešenia a formulovanie spoločných záverov a výsledkov.Vzdelávanie
- Vedenie tímov
- Duchovný vodca

Modelovanie tímovej organizačnej štruktúry
- Modelovanie organizačných jednotiek
- Modelovanie tímov podľa procesného modelu organizácie
- Modelovanie vzťahov OJ-tímy
- Modelovanie vzťahov procesy-tímy

Tvorba organizačnej dokumentácie
- Definovanie pravidiel vedenia tímov
- Definovanie pravidiel tímovej práce
- Definovanie štandardov tímovej práce
- Definovanie pravidiel odmeňovania tímov
- Vypracovanie smernice vedenia tímov
- Vypracovanie smernice tímovej práce

Vytvorenie tímov
- Definovanie tímov podľa procesného modelu organizácie
- Definovanie cieľov tímov
- Menovanie vedúcich tímov
- Menovanie členov tímov
- Definovanie tímových rolí
- Definovanie zodpovedností a právomoci vedúceho tímu
- Definovanie zodpovedností a právomoci členov tímu
- Vypracovanie plánu vzdelávania vedúcich tímov a členov tímov
- Vzdelávanie vedúcich tímov a členov tímov
- Priradenie tímov k procesom
- Priradenie členov tímu k činnostiam
- Priradenie miestnosti pre tímové stretnutia
- Vizualizácia priebehu a výsledkov tímovej práce

Meranie výkonnosti tímov
- Definovanie ukazovateľov výkonnosti tímov
- Meranie a hodnotenie výkonnosti tímov
- Odmeňovanie tímov
- Vyhodnotenie tímovej práce


Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Tímová práca: produkty

TÍMOVÁ PRÁCA 
Vybudovanie dobrého tímu trvá aj 3 - 4 roky.

DocTP: dokumenty tímovej práce
- Katalóg dokumentov tímovej práce
- Vzdelávanie: slidy prednášok, cvičenia, hry, pracovné zošity, mladý manažér, minútové učebné stránky
- Dokumenty: vedenie tímov a tímová práca

WebTP: dokumenty a tímová organizačná štruktúra na webe
- DocTP: dokumenty vedenia tímov
- Tímová organizačná štruktúra na webe

Tímová práca: produkty

Cena
DocTP: 200 €
WebTP: 500 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

25.7.12

Riadenie procesov: Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava


Dňa 24.7.2012 sme v spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava ukončili 

tretí ročník firemného vzdelávania

 R I A D E N I E  P R O C E S O V

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

Účastníci vzdelávania obdržali osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou a úspešnom absolvovaní vzdelávanie písomnou skúškou.

Teší ma záujem účastníkov vzdelávania o procesné riadenie a zároveň ma teší spätná väzba zo vzdelávania: 1,06 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3).

Ďakujem manažmentu spoločnosti za možnosť vzdelávať jej zamestnancov, organizátorovi vzdelávania za prípravu seminárov a príjemnú atmosféru a všetkým účastníkom vzdelávania za aktívnu účasť. Prajem vám veľa úspechov pri aplikovaní získaných vedomostí v praxi.

Pekný pozdrav do ST posiela

Marta Krajčíová

23.7.12

Riadenie organizácie: služby

RIADENIE ORGANIZÁCIE
Manažment je proces koordinácie činností skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí, za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou.


Vzdelávanie
- Zmena organizácie
- Zmena organizačnej štruktúry

Audit
- Organizačný audit

Modelovanie organizačnej štruktúry
- Modelovanie organizačných jednotiek
- Modelovanie funkčných miest
- Modelovanie vzťahov OJ-FM
- Priradenie funkčných miest k organizačným útvarom
- Definovanie zodpovedností a právomocí podľa procesného modelu
- Priradenie funkčných miest k činnostiam
- Modelovanie procesu návrhu a zmeny organizačnej štruktúry

Organizačné analýzy
- Analýza priradenia procesy-organizačné jednotky
- Analýza organizačných prerušení
- Analýza lokalizácie organizačných útvarov
- Analýza priestorových prerušení
- Analýza funkčných miest v rámci organizačných jednotiek
- Analýza priradenia procesy-funkčné miesta
- Analýza vyťaženia zamestnancov

Optimalizácia organizačnej štruktúry
- Návrh novej organizačnej štruktúry podľa procesného modelu
- Optimalizácia kompetencií manažérov podľa procesného modelu
- Optimalizácia funkčných miest podľa procesného modelu
- Optimalizácia počtu zamestnancov podľa procesného modelu

Tvorba organizačnej dokumentácie
- Vypracovanie organizačného poriadku
- Vypracovanie popisov kompetencií a právomocí manažérov
- Vypracovanie popisov činností zamestnancov
- Vypracovanie katalógu funkčných miest
- Vypracovanie pracovných náplní podľa procesného modelu
- Vypracovanie smernice pre návrh a zmenu organizačnej štruktúry

Riadenie organizácie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Riadenie organizácie: produkty

RIADENIE ORGANIZÁCIE 
Riadenie je schopnosť vytvárať dobré interpersonálne vzťahy a pociťovať hrdosť z úspechov ostatných.DocRO: dokumenty riadenia organizácie
- Katalóg dokumentov riadenia organizácie
- Vzdelávanie: slidy prednášok, cvičenia, hry, pracovné zošity, mladý manažér, minútové učebné stránky
- Organizačný audit: otázky k auditu, formuláre k auditu, záverečné správy z auditu
- Organizačná štruktúra-príklady
- Organizačný poriadok-príklady
- Zodpovednosti-príklady
- Funkčné miesta-príklady
- Pracovné náplne-príklady
- Vyťaženie zamestnancov-príklady

WebRO: dokumenty a príklady riadenia organizácie na webe
- DocRO: dokumenty riadenia organizácie
- Organizačné analýzy na webe
- Zmeny organizačnej štruktúry na webe

Riadenie organizácie: produkty

Cena
DocRO: 700 €
WebRO: 1000 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

20.7.12

Riadenie organizácie: článok

Všetko čo potrebujeme, je vôľa uspieť a odvaha začať. Michael Hammer, James Champy 
Riadenie
Manažment je proces koordinácie činností skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí, za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou.

Organizácia
Je štruktúrovaná skupina ľudí vytvorená so zámerom dosiahnuť konkrétne špecifikované ciele. Je tvorená ľuďmi. Jej fungovanie zabezpečujú ľudia. Slúži na uspokojovanie potrieb ľudí.

Organizovanie
Je cieľavedomá činnosť, ktorej konečným cieľom je usporiadať prvky systému, ich aktivity, koordináciu, kontrolu tak, aby prispeli v maximálnej možnej miere k dosiahnutiu stanovených cieľov. Manažéri vytvárajú podmienky pre dosahovanie cieľov pomocou:

- Štruktúry procesov
- Štruktúry vzťahov

Riadenie procesnej organizácie
Michael Hammer, James Champy [1] uvádzajú 10 druhov zmien, ku ktorým dochádza pri prechode od funkčne riadenej organizácie k procesne riadenej organizácii.

Mení sa/menia sa:
- Pracovné jednotky od funkčných útvarov k pracovným tímom.
- Charakter činností od jednoduchých úloh k mnohostrannej práci.
- Roly ľudí od rolí pod kontrolou k rolám s väčšou právomocou.
- Príprava na výkon práce z výcviku na vzdelávanie.
- Kritéria postupu od výkonnosti k schopnostiam.
- Odmeňovanie za výsledky, nie za činnosti.
- Hodnoty od protektívnych k produktívnym.
- Manažéri z dohliadačov na poradcov.
- Vedúci od zapisovateľov výsledkov na vedúce osobnosti.
- Organizačná štruktúra od hierarchickej k plochej. 

10 PRINCÍPOV RIADENIA PROCESNEJ ORGANIZÁCIE

1. Pracovné tímy
Nemení sa nutne to, čo zamestnanci robia, ale vytvárajú sa podmienky pre to, aby mohli pracovať spolu a tým efektívnejšie. Procesný tím je jednotka, ktorá vzniká prirodzeným spôsobom, aby vykonala určitú celistvú prácu - proces. Výhodou tímovej práce je poskytnutie „psychologického domova” jednotlivcom. Tím síce vyprodukuje menší počet nápadov, ako by vytvorili jednotliví členovia samostatne, ale tieto nápady sú lepšie vyhodnotené, lepšie premyslené a záväznejšie. Tím prijíma riskantnejšie riešenia, ako by prijímali jednotliví členovia. Komunikácia v tíme je otvorená, je založená na aktívnom počúvaní. Práca v tíme vychádza zo vzájomnej dôvery, členovia tímu sa navzájom poznajú a sledujú spoločné ciele. Zohraté pracovné tímy, ktoré prešli prirodzenými fázami vývoja tímu až k fungovaniu tímu, sú pre organizáciu veľkým prínosom. Ovládajú totiž nepísané pravidlá a praktiky, ktoré vedú k úspešnému vykonaniu istého typu práce - procesu. 

2. Mnohostranná práca
Tím spoločne zdieľa zodpovednosť za vykonanú prácu. Posúvajú sa hranice medzi rôznymi druhmi práce, práca sa stáva mnohostrannejšia, významnejšia a prínosnejšia. Rastie prínos pre podnik, preto rastú aj platy. Takýto prístup prináša komplexnú prácu pre bystrých, inteligentných a vzdelaných ľudí, čo zvyšuje laťku pre vstup do radov týchto zamestnancov. 

3. Právomoci zamestnancov
Organizácie po prechode na procesný prístup nechcú zamestnancov, ktorí sa pridržiavajú iba stanovených pravidiel. Chcú zamestnancov, ktorí vytvárajú vlastné pravidlá a prístupy. Procesný tím má zodpovednosť za realizáciu celého procesu, musí mať teda aj rozhodovaciu právomoc. Od zamestnancov sa očakáva, že budú premýšľať, komunikovať, využívať svoj úsudok a rozhodovať. V nových procesoch nie je miesto pre "vŕtajúcich" kontrolórov či manažérov - spomaľuje to priebeh procesu a orientáciu na zákazníka. Zamestnanci musia byť samostatní, disciplinovaní a motivovaní k tomu, čo robia. 

4. Príprava na výkon práce, 5. Rozvoj schopností
V procesne riadenej organizácii nie je dôležitá znalosť veci, ale schopnosť naučiť sa nové veci. Celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie sa stáva nevyhnutnou normou. Dôležití sú takí zamestnanci, ktorí majú rôzne schopnosti a nie tí, ktorí iba slepo vykonávajú pridelené činnosti. 

6. Odmeňovanie zamestnancov
Keď zamestnanci vykonávajú procesy, je možné merať ich výsledky. Môžu teda byť odmeňovaní podľa hodnoty výsledkov a nie podľa počtu vykonávaných činností. Táto hodnota je merateľná, pretože procesné tímy vytvárajú výrobky a služby (aj interné) s vopred známou hodnotou. Mzdy v procesne riadených organizáciách sú nízke, ale odmeny a prémie vysoké. Odmeňovanie za postavenie, funkčnú úroveň a počet odpracovaných rokov nie je pre zamestnancov prijateľné. Základom odmeňovania je prínos a dosiahnuté výsledky. Výkonnosť je meraná vytvorenou hodnotou a tomu zodpovedá aj odmena. 

7. Myslenie zamestnancov
Procesný prístup postihuje kultúru aj štruktúru organizácie. Zamestnanci musia veriť, že pracujú pre zákazníkov a nie pre vedúcich. Systém riadenia organizácie - spôsoby odmeňovania ľudí, meradlá podľa ktorých je hodnotená ich výkonnosť - primárne určujú hodnoty a názory zamestnancov. Zmeniť hodnoty je rovnako dôležité, ako zmeniť procesy. Zamestnanci v procesne riadenej organizácii rozmýšľajú takto: "Zákazníci hradia všetky naše mzdy. Musím robiť všetko preto, aby boli spokojní. Každá práca v tejto organizácii je podstatná a dôležitá. Aj moja práca je na tom rovnako. Predvádzaním nič nedosiahnem, som platený za vytvorenú hodnotu. Musím prijať zodpovednosť za problémy a ich riešenie. Patrím k tímu. Prehry a úspechy dosahujeme spoločne. Stále učenie je súčasťou mojej práce." 

8. Manažéri, 9. Vedúce osobnosti
Procesné tímy nepotrebujú šéfov. Potrebujú poradcov, ktorí nie sú zapojení do práce, ale sú blízko,  aby mohli pomôcť tímu v jeho práci. Procesné tímy si všetky aktivity zabezpečujú sami. Manažéri musia prejsť od kontrolnej činnosti k roli sprostredkovateľa, ktorý zjednodušuje priebeh práce a vytvára pre prácu vhodné podmienky. Manažér umožňuje rozvoj zamestnancov a ich schopností tak, aby mohli sami realizovať procesy vytvárajúce hodnotu. Riadenie je v skutočnosti profesia. Je to schopnosť pre vytváranie dobrých interpersonálnych vzťahov a pociťovanie hrdosti z úspechov ostatných. Dobrý manažér je skúseným a spoľahlivým radcom a vodcom, ktorý poskytuje zdroje, odpovedá na otázky a dohliada na dlhodobý rozvoj kariéry zamestnancov. 

10. Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra vytvára komunikačné väzby v rámci organizácie a predurčuje hierarchiu rozhodovania. Rozhodovanie a riešenie medziúrovňových problémov sa odohráva na úrovni procesných tímov počas ich normálnej práce. Tým sa tradičné manažérske roly zužujú. S menším počtom manažérov je i menej úrovní riadenia. Práca je organizovaná podľa procesov a procesných tímov, ktoré ju zabezpečujú. Ľudia komunikujú s kým potrebujú, pričom kontrola prechádza na ľudí, ktorí procesy vykonávajú. V procesne riadenej organizácii stráca organizačná štruktúra zásadne na význame. 

Priatelia, to sú myšlienky, ktoré ma v roku 1993 (kedy vyšlo 1. vydanie uvedenej knihy) silne oslovili a ovplyvnili môj takmer 20 ročný profesionálny život. Procesnému riadeniu sa venujem do dnešného dňa. :-)))

 Literatúra
[1] Michael Hammer, James Champy, Reengineering/radikální proměna firmy, Manifest revoluce v podnikání, Management Press, Praha, 1993, 1996, 2000

Riadenie organizácie: článok
Riadenie organizácie: produkty
Riadenie organizácie: služby

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

1.7.12