mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

13.4.12

Jiří Cienciala a kol.: Procesně řízená organizace

Doc. Ing. Jiří Cienciala CSc.

Rektor Vysokej školy podnikania v Ostrave. 

Svou profesní kariéru začínal - po absolvování Vysoké školy báňské, kde vystudoval obor Systémové inženýrství a absolvoval v roce 1974 - v Třineckých železárnách. V přední ocelářské firmě působil na různých hospodářských pozicích až po generálního ředitele do roku 2011, nyní je členem dozorčí rady této akciové společnosti. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci na téma Řízení jakosti v Třineckých železárnách, deset let byl externím vyučujícím na VŠB Ostrava. Habilitoval na své alma mater v roce 2003 s prací „Nástroje strategického řízení v Třineckých železárnách“, o rok později byl jmenován docentem pro obor Řízení průmyslových systémů. Absolvoval řadu významných zahraničních stáží a certifikovaných školení, patří k držitelům prestižních ocenění: AMA American Management Association a MCE Management Centre Europe s právem užívat titul CSM - Certified Strategic Manager. Je členem Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace, aktivně pracuje v orgánech odvětví Hutnictví železa, vede Česko-polskou smíšenou obchodní komoru v Ostravě, velmi se angažuje v regionálních strukturách hospodářsko - sociálních. Vykonává také funkci viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Působí rovněž ve vědeckých radách VŠB - TU Ostrava a Ostravské univerzity. Plynně komunikuje v anglickém a polském jazyce. Rád sportuje - lyžování, golf, věnuje se myslivosti, ctí zásadu, že ne slovy, ale skutky se měří výkonnost a schopnost spolupracovníků.

Doc. Ing. Jiří Cienciala CSc. napísal s kolektívom autorov prekrásnu knihu:

PROCESNĚ ŘÍZENÁ ORGANIZACE 
tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů

Kniha je o procesne riadenej organizácii Třinecké železárny, kde pod vedením pána Doc. Ing. Ciencialu CSc., v rokoch 2000-2009, prebiehalo niekoľko projektov procesného riadenia a kvality.

Manažment a zamestnanci firmy vykonali obrovské množstvo práce pri zavádzaní systému riadenia procesov, systémov manažérstva kvality, systému merania výkonnosti procesov, systému preskúmania procesov a systému zlepšovania procesov. Na projektoch boli použité moderné metódy riadenia Lean Six Sigma, Balanced Scorecard a nástroje systému manažérstva kvality.

Třinecké železárny sú excelentným príkladom implementácie procesného riadenia v praxi. Procesné riadenie zavádzali bez účasti a pomoci externej konzultačnej firmy, čo si zaslúži uznanie a obdiv.

Kniha ma zaujala hneď od začiatku, lebo je napísaná jasne, priamo a zrozumiteľne, bez zbytočnej vaty teoretikov procesného riadenia. V každej kapitole vidieť prepojenie teórie a praxe, slov a činov. Pri čítaní knihy som mala pocit, akoby mi autori čítali z duše a hovorila som si: „Takto sa to má robiť.“ Knihu doporučujem všetkým manažérom, procesným analytikom, konzultantom, študentom manažmentu a priaznivcom procesného riadenia.

Ďakujem pánovi Doc. Ing. Ciencialovi CSc. a jeho kolegom v Třineckých železárnach  za prekrásnu knihu a prajem im veľa ďalších úspechov pri šírení poznatkov o procesnom riadení.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

Kapacitné plánovanie: článok

KAPACITNÉ PLÁNOVANIE

Špeciálnou metódou zlepšovania procesov je simulácia procesov, ktorá sa využíva na optimalizáciu procesov a s tým súvisiacu zmenu organizačnej štruktúry. V praxi som sa stretla s názorom, že na projektoch BPM sa prepúšťajú zamestnanci a preto by som vám rada uviedla konkrétne príklady, kedy to tak nebolo. Pri optimalizácii organizačnej štruktúry, ktorá vychádza z poznania procesov, zamestnancov neprepúšťame, ale optimalizujeme ich pracovný výkon a navrhujeme novú organizáciu práce. Zmeny organizácie práce patria k náročným zmenám, kedy je potrebné vopred naplánovať nové kapacitné vyťaženie zamestnancov. Projekty kapacitného plánovania patria preto k najťažším, ale zároveň najzaujímavejším projektom procesného riadenia.

V praxi som mala šťastie a možnosť využiť simuláciu procesov v týchto firmách:

- Chemosvit, a.s. Svit.
- Sekcia riadenia ESF, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Bratislava.
- Úrad pre štátnu službu, Bratislava.

Ciele projektov
- Optimalizácia procesov Inovácie produktového portfólia.
- Kapacitné plánovanie.
- Optimalizácia procesov Výberu štátnych zamestnancov.

Výsledky projektov
- Úspora času, zavedenie projektového riadenia a tímovej práce.
- Zvýšenie počtu zamestnancov.
- Zvýšenie produktivity existujúcich zamestnancov, zmenou procesov.

Čo je na projektoch simulácie procesov ťažké?

Organizácia
- Jasne definovaný cieľ a dôvod optimalizácie.
- Zložitá realita firiem.
- Transformácia reality do systémov, modelov, atribútov, vzťahov.
- Obmedzené podmienky reality.

Procesy
- Poznanie „hlasu“ externého a interného zákazníka.
- Vysoká odborná znalosť simulovaných procesov.
- Zložitosť, počet a logický návrh procesov.
- Veľký detail modelovania.
- Precíznosť modelovania.
- Dodržiavanie pravidiel modelovania.
- Prepojenie procesov a organizačnej štruktúry.
- Výber vhodného procesného scenára a simulácií.
- Definovanie ukazovateľov výkonnosti simulovaných procesov.

Simulácia
- Metodika simulácie procesov.
- Vysoké porozumenie sledovaného javu.
- Veľká časová náročnosť.
- Vysoké požiadavky na presnosť a validáciu vstupných dát.
- Náročná interpretácia získaných údajov.

Kritické faktory úspechu projektu simulácie procesov
- Skúsený tím v teórii simulácie.
- Skúsenosti v ovládaní softvérového nástroja pre simuláciu.
- Abstraktné, analytické a tvorivé myslenie.
- Syntéza sledovaného javu.
- Vysoké sústredenie.
- Trpezlivosť.
- Pokora.

Prečo sú projekty simulácie procesov zaujímavé?

- Poskytujú vizuálny obraz o dynamickom správaní procesov v čase.
- Poskytujú predpovede ukazovateľov výkonnosti procesov.
- Poskytujú v krátkom čase, 1-5 minút, výsledky v horizonte 1-7 rokov.
- Umožňujú meniť parametre systému.
- Poskytujú grafické výstupy pre súčasný a budúci stav procesov.
- Výsledky simulácie slúžia pre podporu rozhodovania.

Znalosti z uvedených projektov som zhrnula do balíčka produktov a služieb kapacitného plánovania. Pokiaľ máte záujem o konzultačné služby, ponúkam vám balíček služieb kapacitného plánovania. Pokiaľ si trúfate kapacitné plánovanie riešiť interne, ponúkam vám produkty kapacitného plánovania, kde nájdete informácie, príklady a prípadové štúdie. V obidvoch prípadoch zažijete dobrodružstvo a radosť z tvorivého myslenia, pri optimalizácii procesov a organizačnej štruktúry vašej organizácie. 


Veľa šťastia (v piatok, 13-tého ) vám praje

Marta Krajčíová

Kapacitné plánovanie: produkty

KAPACITNÉ PLÁNOVANIE
Dajte ľuďom cieľ, cestu si nájdu.
Helena Tureková, Branislav Mičieta
MetKP: metodika simulácie procesov
- Metodika simulácie procesov

DocKP: dokumenty a príklady kapacitného plánovania
- Katalóg dokumentov kapacitného plánovania
- Procesný model simulácie procesov
- Príklady formulárov pre zber dát k simulácii procesov
- Príklady nastavenia simulácie
- Príklady výsledkov simulácie procesov
- Príklady správ zo simulácie procesov
- Skúsenosti zo simulácie procesov
- Prípadové štúdie z projektov simulácie procesov

WebKP: dokumenty a príklady kapacitného plánovania na webe
- Vzdelávanie: slidy prednášok, cvičenia
- MetKP: metodika simulácie procesov
- DocKP: dokumenty a príklady kapacitného plánovania
- Metodika simulácie procesov v grafickej forme
- Príklady simulácie procesov v grafickej forme

Kapacitné plánovanie: produkty

Cena
MetKP: 300 €
DocKP: 400 €
WebKP: 1000 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Kapacitné plánovanie: služby

KAPACITNÉ PLÁNOVANIE
Človek je najcennejší zdroj organizácie.
Helena Tureková, Branislav Mičieta
Vzdelávanie
- Simulácia procesov

Simulácia procesov
- Mapovanie procesov súčasného stavu
- Simulácia procesov súčasného stavu
- Vyhodnotenie výsledkov simulácie súčasného stavu
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov budúceho stavu
- Vyhodnotenie výsledkov simulácie budúceho stavu

Kapacitné plánovanie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

5.4.12

Veľká noc 2012

Koláč, šunka nech ti chutí,
a vínko hlávku nepomúti,
veď len raz za dlhý rok
tu máme tú krásnu Veľkú noc. 
 
Príjemné veľkonočné sviatky vám praje 
Marta Krajčíová

3.4.12

Zlepšovanie procesov: článok

ZLEPŠOVANIE PROCESOV

Existuje spôsob ako sa to dá urobiť lepšie. Nájdite ho. T. A. Edison


Zlepšovanie procesov patrí k základným princípom moderného manažmentu, ktorý bol vyvinutý na paradigme efektívnosti, alebo riešení problémov neefektívnosti. Moderný manažment sa sústreďuje na jeden problém: ako maximalizovať prevádzkovú efektívnosť a spoľahlivosť a týmto pomáha zásadným spôsobom zvyšovať výkonnosť organizácie.

Spôsob ako dosiahnuť zlepšenie výkonnosti organizácie je cez zlepšovanie procesov. Zlepšovanie procesov patrí preto k strategickým iniciatívam organizácie. Zvýšená výkonnosť organizácie prináša úžitok nielen organizácii, ale aj iným zainteresovaným stranám.

Zlepšovanie procesov
Zlepšovanie procesov je opakujúca sa činnosť pre zvyšovanie schopnosti plniť požiadavky. Všetky aktivity, ktoré smerujú k zvyšovaniu výkonnosti procesov, preto môžeme označiť ako zlepšovanie procesov. Pod zlepšovanie procesov zahŕňame aj také aktivity, ktoré vedú k dosiahnutiu novej, doposiaľ nedosiahnutej úrovne v akýchkoľvek oblastiach života organizácie.

Všetky podnety, ktoré vedú k zlepšovaniu (výsledky interných auditov, sebahodnotenia, merania výkonnosti procesov, merania spokojnosti zamestnancov, merania spokojnosti zákazníkov, benchmarking ...), majú jedného spoločného menovateľa: snahu znižovať náklady a zvyšovať hodnotu pre zákazníka. Táto snaha je najčastejším motorom zlepšovania procesov.

Spôsoby zlepšovania procesov
Existujú dva základné spôsoby, ako riadiť zlepšovanie procesov:

- Skokové projekty, ktoré buď vedú k revidovaniu a zlepšovaniu existujúcich procesov, alebo k uplatneniu nových procesov, známe pod pojmom Business Process Reengineering - BPR. Reengineering znamená zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu (redesign) podnikových procesov tak, aby mohlo byť dosiahnuté dramatické zdokonalenie z hľadiska merania výkonnosti, ako sú náklady, kvalita a rýchlosť.
- Priebežné zlepšovanie v malých krokoch, ktoré vykonávajú zamestnanci v rámci existujúcich procesov, známe pod pojmom Business Process Improvement - BPI. Zlepšovanie sa zameriava nielen na riešenie problémov v procesoch, ale aj na prevenciu a zlepšovania, ktoré sú založené na trendoch.

Metódy zlepšovania procesov
Úspech revolučného i evolučného zlepšovania procesov vyžaduje uplatnenie známeho postupu, alebo procesu zlepšovania, ktorý je uvedený v metodike zlepšovania procesov.

V predchádzajúcom príspevku som uviedla postupy, ktoré vychádzajú zo životného cyklu procesov (stratégia, návrh procesov, meranie procesov, analýza procesov, zlepšovanie procesov a riadenie zmien). Metodiky riešenia problémov sú založené na Demingovom cykle PDCA.

V praxi sú známe ďalšie tri metódy zlepšovania procesov: Lean, Six Sigma a TOC, ktorých cieľom je minimalizovať náklady, minimalizovať rozptyl a maximalizovať prietok v procesoch. 

Metóda Lean sa zameriava na väzby medzi procesmi a plynulý hodnotový tok, tým, že odstraňuje činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu a spôsobujú plytvanie. Je zameraná na rýchlosť procesu. Metóda Six Sigma sa sústreďuje na zlepšovanie procesov, ktoré pridávajú hodnotu. Je orientovaná na kvalitu.

Organizácie v snahe znižovať náklady sa snažia odstraňovať príčiny variability, ktorá má zásadný vplyv na výkonnosť procesov. Variabilita je rozsah, v ktorom sa vzájomne líšia hodnoty sledovaných dát, procesov a funkcií. Nezvládnutá variabilita v procesoch je častou príčinou väčšiny strát a plytvania v procesoch.

Prístup, ktorý im to umožňuje, poznáme pod názvom Lean Six Sigma. Táto strategická iniciatíva sa snaží o elimináciu činností, ktoré nepridávajú hodnotu a razantné znižovanie variability u činností, ktoré hodnotu pridávajú. Z pohľadu procesného riadenia to znamená vykonávať správne činnosti hneď na prvýkrát a to tak, aby boli splnené všetky požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán. 

Metóda TOC je zameraná na poznanie obmedzení a úzkych miest v procese (najväčšia rozpracovanosť, najväčšie zásoby, najväčší dopyt po produktoch) s cieľom ich eliminácie a zvýšenia prietoku (množstvo peňazí, ktoré vyprodukujú procesy za jednotku času). Prietok zvyšujeme spoľahlivejšími dodávkami, kratšími dodacími lehotami, flexibilnejšou dodávkou ako konkurencia, menšími výrobnými dávkami, čo má priamy dopad na nižšie zásoby materiálu a rozpracovanosť výroby. Nižšie zásoby a rozpracovanosť spolu s vyššími tržbami (menej hotových výrobkov v distribučných a expedičných skladoch) vedú k nižším jednotkovým nákladom, čo vedie k nižším prevádzkovým nákladom. 

Výber metódy zlepšovania súvisí s cieľom a témou projektu zlepšovania. Keď je akútna potreba skracovania priebežnej doby procesu, je vhodné uplatniť metódu Lean. V prípade, že zákazníci vyžadujú redukciu variability znakov kvality produktov, mala by sa použiť metóda Six Sigma.  Metóda TOC by mala byť uplatnená vtedy, ak chceme zvyšovať prietok.

Zlepšovanie procesov a zapojenie zamestnancov
Iste budete so mnou súhlasiť, že zlepšovanie procesov nie je možné bez aktívneho zapojenia zamestnancov a rozvoja ich tvorivosti. Aby sa zvýšilo povedomie zamestnancov o zlepšovaní procesov a dosiahlo sa ich širšie zapojenie do zlepšovania, vedenie organizácie musí:

- Vytvárať malé skupiny, pričom vedúceho skupiny si zvolia členovia skupiny - sloboda.
- Umožniť zamestnancom, aby svoje pracoviská riadili a zlepšovali sami - sebariadenie.
- Rozvíjať znalosti, skúsenosti a schopnosti zamestnancov - rast.

Prajem vám veľa úspechov pri zlepšovaní procesov vašej organizácie. Pomôckou pri zlepšovaní procesov môže byť pre vás balíček produktov a služieb zlepšovania procesov.

Zlepšovanie procesov: článok
Zlepšovanie procesov: produkty
Zlepšovanie procesov: služby

Literatúra:
Jiři Cienciala a kol.: Procesně řízená organizace, tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů, Professional Publishing, 2011

Príjemný jarný, predveľkonočný deň vám praje

Marta Krajčíová

Zlepšovanie procesov: produkty

ZLEPŠOVANIE PROCESOV 
Každý deň sa objavuje nová otázka. Jack Welch

DocZP: dokumenty a formuláre zlepšovania procesov
- Katalóg dokumentov zlepšovania procesov
- Minútové učebné stránky metód a nástrojov zlepšovania procesov
- Študijné podklady metód zlepšovania procesov
- Formuláre zlepšovania procesov
- Smernice zlepšovania procesov
- Príklady projektov zlepšovania procesov
- Prípadová štúdia projektu zlepšovania procesov

WebZP: dokumenty a príklady zlepšovania procesov na webe
- Vzdelávanie: slidy prednášok, cvičenia
- DocZP: dokumenty a formuláre zlepšovania procesov
- Príklady myšlienkových máp v grafickej forme
- Príklady projektov zlepšovania procesov v grafickej forme

Zlepšovanie procesov: produkty

Cena
DocZP: 1000 €
WebZP: 1300 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

2.4.12

Zlepšovanie procesov: služby

ZLEPŠOVANIE PROCESOV
 K vyriešeniu problému je najdôležitejšie know how, nie tituly a funkcie. Jack Welch
 Vzdelávanie
- Zlepšovanie procesov
- Kaizen
- Metódy zlepšovania procesov 

Radikálne zlepšovanie procesov: Business Process Reengineering
- Stratégia
- Návrh a štandardizácia procesov
- Meranie výkonnosti procesov
- Analýza procesov
- Optimalizácia procesov
- Riadenie zmien

Kontinuálne zlepšovanie procesov: Business Process Improvement
- Návrh a štandardizácia procesov
- Meranie výkonnosti procesov
- Analýza procesov
- Definovanie quick wins opatrení
- Realizácia opatrení

Neustále zlepšovanie procesov: Koncepcia ISO
- Návrh a štandardizácia procesov
- Meranie výkonnosti procesov
- Analýza procesov
- Definovanie nápravných a preventívnych opatrení
- Realizácia nápravných a preventívnych opatrení
- Kontrola nápravných a preventívnych opatrení
- Vyhodnotenie účinnosti nápravných a preventívnych opatrení
- Štandardizácia procesu

Riešenie procesných problémov: Demingov cyklus PDCA
- Plánuj
- Urob
- Kontroluj
- Konaj

Riešenie procesných problémov: Workshop kaizen
- Mapovanie procesu
- Analýza súčasného stavu
- Návrh budúceho stavu
- Implementácia
- Vyhodnotenie
- Udržiavanie

Zlepšovanie procesov: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.