mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

23.5.12

Marketing: článok

MARKETING

Pri analýze skupín procesov je marketing takmer vždy na hranici medzi riadiacimi a hlavnými procesmi. V mnohých firmách ho volajú tiež strategický marketing. Marketing už dávno neznamená iba prípravu marketingových akcií a propagačných materiálov. Marketing sa stal súčasťou strategického rozhodovania, lebo dáva odpovede na otázky o produktoch, zákazníkoch a vzťahoch so zákazníkmi.

Pri štúdiu Riadenia vzťahov so zákazníkmi (na CUB), som sa dozvedela, že biznis môže fungovať iba vtedy, ak máme so zákazníkmi dobré vzťahy. Čo to ale znamená? Lepšie povedané, čo to neznamená? Neznamená to, že budeme zákazníkom klamať, že budeme zákazníkov ohurovať bohatou a neprehľadnou ponukou služieb, že budeme chrliť odbornú terminológiu z ktorej má zákazník strach a nerozumie jej. Neznamená to, že nebudeme zverejňovať informácie a zatajovať ich. Neznamená to, že zákazníka raz za čas pozveme do vychýreného hotela s bazénom, saunou a masážami, ktoré mu zaplatíme. Neznamená to, že cena našich produktov sa odvíja od našich finančných predstáv, bez ohľadu na situáciu u zákazníka. Určite to neznamená, že manipulujeme so zákazníkom, pričom sledujeme svoje, obyčajne finančné ciele.

Dobré vzťahy so zákazníkom sú založené na:
- Partnerstve, vzájomnej dôvere, spolupráci a pomoci.
- Spokojnosti zákazníka so službami a produktmi.
- Poznaní požiadaviek zákazníka a na mieru šitej ponuke.
- Dobrej komunikácii-odovzdávaní informácií.
- Transparentnom zverejňovaní informácií.
- Vzájomne výhodnej cenovej ponuke.
- Predvídaní toho, čo zákazník bude potrebovať v budúcnosti.
- Jedinečnej ponuke produktov, ktorá zákazníkov zaujme.
- Určovaní trendov v oblasti podnikania.

Dobré vzťahy so zákazníkom sa budujú otvorenosťou, transparentnosťou, vysokou odbornou úrovňou a dodržiavaním sľubov.

O význame dobrých vzťahov so zákazníkmi netreba pochybovať. Tvoria základ nielen dobrej spolupráce, ale aj vzájomnej spokojnosti-zákazníka a dodávateľa. Je známy fakt, že dlhodobý vzťah so zákazníkom prináša firme dlhodobý úžitok. Dobré vzťahy so zákazníkmi sú výsledkom toho, aký typ marketingu vo firme uplatňujeme:

Transakčný marketing:
- Zameranie na jediný nákup.
- Obmedzený priamy kontakt medzi zákazníkom a dodávateľom.
- Pozornosť venovaná výhodám produktu.
- Dôraz na krátkodobú výkonnosť.
- Obmedzená úroveň zákazníckych služieb.
- Cieľom je uspokojenie zákazníka.
- Za kvalitu zodpovedá výroba.

Vzťahový marketing:
- Zameranie na opakované nákupy.
- Úzke, časté kontakty medzi zákazníkom a dodávateľom.
- Pozornosť venovaná hodnote z hľadiska zákazníka.
- Dôraz na dlhodobú výkonnosť.
- Vysoká úroveň zákazníckych služieb.
- Cieľom je potešenie zákazníka.
- Za kvalitu zodpovedá celá firma.

Na základe životných skúseností a vzdelania, v mojej práci uplatňujem vzťahový marketing. Veľmi sa teším, že sa mi darí budovať si so zákazníkmi dlhodobé vzťahy, ktoré sa prejavujú opakovanými nákupmi, spokojnosťou zákazníka a odporučeniami zákazníka iným firmám.

V oblasti produktov si veľmi dobre uvedomujem, že požiadavky zákazníka sa rýchlo menia. Musíme byť pripravení na zmenu a mať predstavu budúcnosti. Zákazníci sú náročnejší a majú špeciálne požiadavky. Produkty preto musia byť šité na mieru a musia ísť do väčších detailov. Iste ste si všimli, že niektoré produkty dávam zadarmo. Mimoriadnu a dlhodobú pozornosť venujem príprave nových seminárov. Ak sledujete tento blog, iste vám neuniklo, že od začiatku roka som začala meniť aj ponuku služieb a produktov. Využívam pritom iba moderné komunikačné prostriedky: Google a facebook. :-)

Dnes vám ponúkam nový balíček produktov a služieb, v ktorom sú zhrnuté moje doterajšie skúsenosti v oblasti marketingu. Budem šťastná, ak vás nové produkty a služby potešia. :-)


Pekný deň vám praje

Marta Krajčíová

22.5.12

Marketing: produkty

MARKETING
Podstatou marketingu je súlad očakávania potrieb na strane zákazníka a procesu výmeny produktov poskytovanými dodávateľom.DocMA: dokumenty marketingu
- Katalóg dokumentov marketingu
- Vzdelávanie: slidy prednášky, cvičenia, formuláre, prípadové štúdie, mladý manažér
- Smernice, metodiky a hierarchia procesov marketingu-príklady
- Audit marketingu: otázky k auditu, formuláre k auditu, správa z auditu-príklady
- Marketingové analýzy: trhové segmenty, prieskum trhu, BSM, 80/20, životný cyklus produktov BCG, cenové stratégie, distribučné kanály, marketingová komunikácia, bod zvratu produktov, marketingový mix-príklady
- Marketingový plán: teória, formulár, otázky

WebMA: dokumenty a príklady procesov marketingu na webe
- DocMA: dokumenty marketingu
- Príklady procesov marketingu na webe

Marketing: produkty

Cena
DocMA: 700 €
WebMA: 1000 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Marketing: služby

MARKETING
Marketing je spôsob, ako zladiť to, čo potrebuje a chce vonkajší svet, s poslaním, zdrojmi a cieľmi organizácie.  

Vzdelávanie
- Strategické riadenie 

Audit
- Audit marketingu 

Modelovanie a dokumentovanie procesov 
- Vypracovanie marketingovej stratégie
   - Definovanie skupín produktov
   - Definovanie trhových segmentov
   - Vytvorenie BSM pre trhové segmenty
   - Definovanie cenových stratégií
   - Definovanie distribučných kanálov
- Vypracovanie plánu marketingovej komunikácie
- Vypracovanie marketingového plánu

Meranie výkonnosti procesov 
- Meranie úspešnosti marketingovej komunikácie
- Vyhodnotenie marketingového plánu

Zlepšovanie procesov 
- Zmeny marketingovej stratégie
- Zmeny a inovácie produktového portfólia
- Zmeny zákazníckeho portfólia
- Zmeny matice BCG
- Zmeny marketingovej komunikácie
- Zmeny marketingového plánu
- Optimalizácia procesov marketingu
- Podpora implementácie informačného systému marketingu

Marketing: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

14.5.12

Strategické riadenie: článok

STRATEGICKÉ RIADENIE

Začiatky metodiky Balanced Scorecard patria do roku 1990, kedy inštitút Nortona sponzoroval jednoročný výskumný projekt s názvom „Meranie výkonnosti podniku budúcnosti“. Výsledky projektu boli publikované v článku „Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance“, Harvard Business Review, 1992.


V polovici roku 1993 sa p. Norton stal prezidentom firmy, ktorá poskytovala poradenstvo v otázkach stratégie a ktorá používala koncepty BSC, ako nástroj pre prevod a implementáciu stratégie. Skúsenosti s implementáciou strategického systému merania viedli k napísaniu knihy s názvom „Balanced Scorecard-strategický systém merania výkonnosti podniku“.

České vydanie tejto knihy vyšlo v roku 2000 vo vydavateľstve Management Press, Praha. Profesor Kaplan osobne prezentoval myšlienky BSC v októbri 2000, na Odbornom fóre v Zlíne, za účasti asi 300 renomovaných firiem, kedy osobne uviedol knihu na český a slovenský trh.

Osobne som mala možnosť zúčastniť sa tejto akcie a mám tiež knihu podpísanú profesorom Kaplanom. :-) Stretnutie s charizmatickou osobnosťou profesora Kaplana a vysoká aktuálnosť témy (v Zlíne už mnohé firmy prezentovali výsledky projektov BSC) boli silným impulzom pre moje rozhodnutie, že metodiku Balanced Scorecard si musím určite vyskúšať. V roku 2004 sa mi moje prianie splnilo na projekte v Chemosvite, a.s. Svit. :-)

Páni Norton a Kaplan položili základy metodiky Balanced Scorecard a osobne viedli mnohé projekty definovania a realizácie stratégie. V priebehu niekoľkoročnej praxe sa ich názor na metodiku BSC upresňoval a stával sa viac reálnym. Svoje bohaté skúsenosti vyjadrili v ďalších knihách, ktoré sú uvedené v zozname literatúry na konci článku.

Prečo bola metodika Balanced Scorecard taká prevratná, aké posolstvo obsahuje a prečo tak nadchla mnohé firmy a aj mňa? Metodika Balanced Scorecard jasne pomenovala pojmy strategického riadenia a definovala postup prevedenia stratégie do života-od definovania stratégie až po jej realizáciu.

Základné pojmy strategického riadenia:
- Poslanie (Prečo existujeme?)
- Hodnoty (Čo je pre nás dôležité?)
- Vízia (Kým chceme byť a kam sa chceme dostať?)
- Stratégia (Aký je náš plán hry?)
- Strategické mapy (Ako prevedieme stratégiu od života?)
- Balanced Scorecard (Ako budeme merať stratégiu?)
- Strategické iniciatívy (Čo musíme urobiť pre splnenie cieľov?)
- Individuálne ciele (Čo musím urobiť ja?)
- Strategické výsledky (Čo dosiahneme?)

Poslanie firmy Toyota:
- Prispievať k ekonomickému rastu krajiny, v ktorej firma sídli.
- Prispievať k stabilite a blahobytu členov tímu.
- Prispievať k celkovému rastu firmy.

Hodnoty:
- Hodnoty firmy Google
- Hodnoty firmy Zappos

Vízia:
- Obúvať celý svet - firma Baťa.
- Firemná mantra: zdravé potraviny - zdraví ľudia - zdravá planéta - firma Whole Foods Market.
- Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby boli ľudia inteligentnejší - veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta - firma Google, p. Mayerová. 

Stratégia podľa Jacka Welcha:
- Stratégia je podstata.
- Je to spôsob, ako konkurovať.
- Nájdite správny trhák a stanovte smer.
- Postavte na dôležité miesta správnych ľudí.
- Pracujte ako šialení, aby ste dosahovali lepšiu výkonnosť, ako všetci ostatní.
- Nájdite najlepšie praktiky a každý deň ich zdokonaľujte.

Stratégia podľa Jacka Welcha 

Strategická mapa:
- Definuje cieľ komerčnej organizácie, ktorým je uspokojenie akcionárov.
- Slúži manažérom na upriamenie ich pozornosti na dôležité oblasti - perspektívy organizácie.
- Definuje vzájomné súvislosti - väzby príčiny a následku medzi cieľmi.
- Definuje cestu, ktorá vedie k naplneniu cieľa - zdola nahor.
- Vytvára rámec pre prevedenie stratégie do života - od definovania stratégie až po jej realizáciu. 

Balanced Scorecard:
- Je systém strategického riadenia, ktorý pomáha plánovať, riadiť a kontrolovať dlhodobý vývoj organizácie.
- Je spôsob, ako dosiahnuť rovnováhu-balanced.
- Je to porovnávanie s ostatnými, bodovanie-scorecard.
- Je systém, ktorý pomáha organizácii pretransformovať stratégiu do operatívnych cieľov.

Strategické iniciatívy:
- Sú kroky, ktoré vedú k realizácii stratégie.
- Môžu mať charakter krátkodobých úloh, ale aj dlhodobých projektov zlepšovania organizácie.

Individuálne ciele:
- Ciele zamestnancov, ktoré vedú k naplneniu stratégie.

Strategické výsledky:
- Spokojní akcionári
- Nadšení zákazníci
- Efektívne procesy
- Motivovaní a pripravení zamestnanci
- Spokojná verejnosť

Metodika BSC:
- Poznanie organizácie.
- Definovanie stratégie rozvoja.
- Definovanie strategických cieľov.
- Vytvorenie strategickej mapy.
- Meranie výkonnosti organizácie.
- Definovanie iniciatív.
- Automatizácia merania.
- Rozpad BSC na nižšie úrovne.
- Vyhodnotenie BSC.
- Spätná väzba a riadenie zmien.

Strategické riadenie: článok
Strategické riadenie: produkty
Strategické riadenie: služby

Literatúra:
- Kaplan a Norton, The Balanced Scorecard, Translate Strategy into Action, Boston, HBS Press, 1996
- Kaplan a Norton, Balanced Scorecard-Strategický systém měření výkonnosti podniku, Management Press, Praha, 2000
- Kaplan a Norton, Strategy Maps, Harvard Business Press, 2004
- Kaplan a Norton, Alignment-systémové vyladění organizace, Management Press, Praha, 2006
- Kaplan a Norton, Efektivní systém řízení stratégie, Management Press, Praha, 2010
- Horváth & Partners, Balanced Scorecard v praxi, Profess Consulting, 2004

Otázka na záver: Viete, ktorý z pánov, na hore uvedenom obrázku, je pán Norton a ktorý pán Kaplan?

Pekný májový deň vám praje 

Marta Krajčíová

Strategické riadenie: produkty

STRATEGICKÉ RIADENIE 
Skoková zmena výkonnosti sa dosahuje dobrou víziou a stratégiou podniku.
Eliyahu M. Goldratt


MetSM: metodika strategického riadenia
- Metodika Balanced Scorecard 

DocSM: dokumenty strategického riadenia
- Katalóg dokumentov strategického riadenia
- Vzdelávanie: slidy prednášok, cvičenia, formuláre, pracovné zošity
- Teória: strategické riadenie, MÚS, MM
- Príklady smerníc strategického riadenia
- Príklady strategických analýz (CSF, STEEP, SWOT, konkurencie, Porter)
- Príklady strategických dokumentov (hodnoty, etický kódex, vízia, stratégia, pravidlá riadenia)
- Príklady procesnej mapy
- Príklady a formuláre strategickej mapy (strategické ciele a KPI)

WebSM: postup a metodika BSC, dokumenty a strategické mapy na webe
- ProjektSM: postup projektu Balanced Scorecard
- MetSM: metodika strategického riadenia
- DocSM: dokumenty strategického riadenia
- Príklady strategických máp na webe

Strategické riadenie: produkty

Cena
MetSM: 300 €
DocSM: 700 €
WebSM: 1300 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Strategické riadenie: služby

STRATEGICKÉ RIADENIE 
Stratégia je to, k čomu dospejete, keď odbúrate šum. Je to podstata. Je to spôsob, ako konkurovať. Jack WelchVzdelávanie
- Strategické riadenie
- Modelovanie stratégie

Audit
- Audit stratégie

Projekt Balanced Scorecard
- Definovanie strategického zámeru
- Identifikovanie kľúčových prvkov stratégie
- Logický návrh scorecardov
- Zostavenie strategických cieľov, prepojení a KPI
- Vymedzenie meraní a plánov
- Meranie strategických cieľov
- Vyhodnotenie strategickej výkonnosti
- Výber strategických iniciatív, projektov

Strategické riadenie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.