mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.6.12

Inovácie: článok

Inovácia
Je viac ako osobná tvorivosť alebo originálna myšlienka. Je proces zavádzania nových myšlienok, ktoré uspokojujú zákazníka. Znamená, že nové myšlienky sa musia úspešne zaviesť na trh, alebo že sa veci budú robiť novým spôsobom. 

Pyramída inovácií

Inovácie prevádzkových procesov
Vo svete hyperkonkurencie má prevádzková excelencia zásadný význam. Len zriedka má dlhodobú výhodu. Závisí od informačných technológií, ktoré sa bohužiaľ rýchlo šíria. Prenos podnikateľských činností na externých dodávateľov, ktorí spolupracujú s viacerými firmami a nemajú motiváciu podporovať jednu firmu v jej konkurenčnej výhode. Zástupy poradcov, ktorí prenášajú know how z úspešných firiem do menej úspešných a tak sa konkurenčná výhoda vyrovnáva.

Inovácie produktov a služieb
Produkt môže veľmi rýchlo vyniesť firmu z tieňa do kultového postavenia. Iba vo vzácnych prípadoch zaisťujú dlhodobé vedúce postavenie firmy. Neexistuje vymáhateľnosť patentovej ochrany a produkty sa kopírujú. Tempo technického pokroku je vysoké.

Inovácie stratégie
Úplne nový a prevratný podnikateľský model môže firme priniesť trhovú hodnotu niekoľko miliárd, ale podnikateľský model sa dá rozlúštiť a neutralizovať. Podlieha vysokej konkurencii a záujmu krajín s nízkou mzdou (India, Čína).

Inovácie manažmentu
Inovácie manažmentu menia spôsob, ktorým manažéri robia to, čo robia, a to spôsobom, ktorý zvyšuje výkonnosť organizácie. Inovácia manažmentu je všetko, čo zásadne mení spôsob, ktorým sa realizuje výkon manažmentu, alebo významne modifikuje obvykle organizačné formy a čo takto posúva ciele organizácie. Priraďujeme k nim tiež zmeny, ktoré vytvárajú a vnášajú novú hodnotu do organizačných štruktúr a rolí. Vo firme nie je možné zmeniť „čo a ako“ v riadení, bez toho, aby došlo k zmene procesov riadenia. Inovácie manažmentu sa zameriavajú na procesy riadenia firmy a spôsoby správania manažérov.

To, čo najviac obmedzuje výkonnosť vašej organizácie nie je prevádzkový model, ani podnikateľský model, ale jeho model riadenia. Byť lepší, pohotovejší, lacnejší, rýchlejší už dnes nestačí. Je treba zmeniť model riadenia organizácie. Inovácie manažmentu majú v porovnaní s inými druhmi inovácií nedosiahnuteľnú schopnosť vytvárať zásadné a trvalé zmeny konkurenčnej výhody. 

Inovácie: článok
Inovácie: služby
Inovácie: produkty

Literatúra
Gary Hamel & Bill Breen, Budoucnost managementu, Management Press, Praha, 2008

Krásny horúci deň (BA-Staré mesto-39 v tieni) vám praje

Marta

Inovácie: služby

INOVÁCIE
Skutoční inovátori sa nikdy nedávajú zviazať tým, čo je, ale majú sny o tom, ako by to malo byť.Vzdelávanie
- Inovačný manažment
- Inovácie stratégie
- Inovácie manažmentu

Modelovanie a dokumentovanie procesov
- Inovácie prevádzkových procesov
- Inovácie produktov
- Inovácie stratégie
- Inovácie manažmentu
- Definovanie zásad inovačnej organizácie
- Vypracovanie smerníc a postupov inovačných procesov
- Vypracovanie pravidiel manažmentu nápadov
- Vypracovanie pravidiel odmeňovania inovačných návrhov
- Vypracovanie štatútu inovačnej komisie

Meranie výkonnosti procesov
- Meranie výkonnosti inovačných procesov

Analýza procesov
- Detailný procesný audit

Zlepšovanie procesov
- Optimalizácia inovačných procesov
- Návrh organizácie práce inovačnej organizácie
- Návrh organizačnej štruktúry inovačnej organizácie

Inovácie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

29.6.12

Inovácie: produkty

INOVÁCIE 
Inovácie vyžadujú čas - čas na snenie, premýšľanie, učenie, vynaliezanie, experimentovanie.DocIM: dokumenty inovačného manažmentu
- Katalóg dokumentov inovačného manažmentu
- Vzdelávanie: slidy prednášok, dotazníky, hry, cvičenia, MM, MÚS
- Smernice inovačných procesov
- Záverečné správy z projektov
- Prípadové štúdie

WebIM: dokumenty a inovačné procesy na webe
- DocIM: dokumenty inovačného manažmentu
- Inovačné procesy na webe

Inovácie: produkty

Cena
DocIM: 700 €
WebIM: 1000 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

25.6.12

Odvetvia: produkty

ODVETVIA 
Príklad nie je jednou z možností ciest vzdelávania. Je jedinou cestou.
A. Einstein


WebOD: referenčné procesné modely na webe
- Automobilový priemysel
- Energetika
- Farmaceutický priemysel
- Leasing
- Retail
- Služby
- Štátna a verejná správa
- Telekomunikácie
- Utility
- Výroba

Odvetvia: produkty

Cena
WebOD: 600 € 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

21.6.12

Prevádzkové procesy

PREVÁDZKOVÉ PROCESY


Procesy
V odbornej literatúre môžeme nájsť takéto delenia procesov:

Larry Bossidy & Ram Charan, Riadenie realizačných procesov
- Strategické
- Personálne
- Prevádzkové

Robert S.Kaplan & David P.Norton, Strategické mapy
- Prevádzkové
- Zákaznícke
- Inovačné-inovácie produktov
- Regulačné a sociálne

Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2008
- Zodpovednosť manažmentu
- Manažérstvo zdrojov
- Realizácia produktu
- Meranie, analýza a zlepšovanie

William C. Taylor & Polly LaBarre, Ako pracujú maverici
- Strategické
- Personálne
- Zákaznícke
- Inovačné-inovácie stratégie

Gary Hamel & Bill Breen, Budoucnost managementu
- Strategické
- Personálne
- Manažérske
- Inovačné-inovácie manažmentu

Ako vidíte, niektorí autori uvádzajú v svojich prácach prevádzkové procesy, niektorí ich neuvádzajú. O význame prevádzkových procesov netreba pochybovať. Prevádzkové procesy vytvárajú hlavnú pridanú hodnotu pre zákazníka, preto je prirodzené, že pozornosť manažérov a zamestnancov je vo výrobnej organizácii sústredená na riadenie výrobných procesov. Hlavným cieľom projektov procesného riadenia je dosiahnutie vysokej hospodárnosti, produktivity a efektívnosti, pri maximálnej spokojnosti zákazníka. Na paradigme efektívnosti je založená takmer 100 ročná história podnikania výrobných firiem.

V priebehu praxe procesnej konzultantky som mala možnosť pracovať v troch výrobných organizáciách: Neografia, a.s. Martin, Chemosvit, a.s. Svit a KOVOTVAR, v.d. Kúty.

Vo všetkých vymenovaných firmách sa výrobným procesom venovala maximálna pozornosť, čo je správne, dokonca povinné, ale z hľadiska konkurencieschopnosti firmy nepostačujúce. Manažéri týchto firiem si to veľmi dobre uvedomovali. V závislosti od toho, koľko pozornosti venovali a venujú aj procesom strategickým, zákazníckym, personálnym, inovačným a v poslednej dobe hlavne procesom manažérskym, sú viac, alebo menej úspešní na trhu.

Prečo niektorí významní autori svetového manažmentu nevenujú v svojich knihách pozornosť prevádzkovým procesom? Podľa mňa je to preto, lebo riadenie prevádzkových procesov je už známe a je štandardom. Prevádzkové procesy sa na výkonnosti organizácie podieľajú len do úrovne svojich možností. Pokiaľ sú efektívne a majú vyriešenú hospodárnosť a produktivitu, nemôžu radikálne prispieť k zvyšovaniu výkonnosti organizácie.

Pred manažérmi 21. storočia stoja iné, vážne výzvy. Otázku efektivity by už mali mať vyriešenú. Najzávažnejšou otázkou dnešnej doby je hľadanie spôsobu prežitia vo svete plnom zmien. Zdôrazňujem, prežitia. Prežiť znamená: rýchlo reagovať na zmeny, meniť sa tak rýchlo ako sa mení svet, meniť sa nepretržite, využívať nové príležitosti, neustále sa učiť a neustále sa prispôsobovať novým situáciám.

Z hľadiska riadenia procesov to znamená venovať mimoriadnu pozornosť hlavne procesom:

- Strategickým
- Zákazníckym
- Inovačným
- Personálnym
- Manažérskym

Všetky uvedené procesy prispievajú výraznou mierou k hodnote firmy a zároveň zabezpečujú dlhodobú stabilitu a prosperitu organizácie. Prajem vám na ceste ich poznania a riadenia veľa šťastia.
Krásny teplý večer vám praje

Marta Krajčíová

20.6.12

Výroba: článok

VÝROBA

Projekty
V priebehu svojej praxe som pracovala v troch výrobných firmách, kde som pôsobila ako projektová vedúca, metodička a konzultantka BPM. 

Neografia, a.s. Martin, 3 projekty, 2002-2003

 

Prípadová štúdia 
Cieľ: Metodická a projektová príprava zamestnancov na procesné riadenie
- Cyklus vzdelávania procesné riadenie a SMK-VM+SM
- Tvorba procesnej mapy
- Identifikácia procesov-metodika Chestra
- Dokumentovanie procesov v procesných listoch
- Prezentácia procesného modelu v HTML forme 

Cieľ: Transformácia SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2008
- Meranie výkonnosti procesov-metóda zdravý rozum
- Meranie spokojnosti zamestnancov

Cieľ: Spracovanie procesných listov v softvérovom nástroji ARIS
- Modelovanie procesných listov­-metodika ARIS, štandard eEPC
- Prezentácia pocesného modelu v HTML forme 

Chemosvit, a.s. Svit, 3 projekty, 2003-2004

 


Prípadová štúdiaCieľ: Optimalizácia procesov Inovácie produktového portfólia
- Cyklus vzdelávania procesné riadenie-VM+SM
- Tvorba procesnej mapy
- Audit procesnej mapy
- Modelovanie procesov Inovácie produktového portfólia
- Simulácia procesov 

Cieľ: Transformácia SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2008
- Modelovanie všetkých procesov DFF-metodika ARIS, štandard eEPC
- Tvorba dokumentácie riadenia-smernice
- Prezentácia pocesného modelu v HTML forme

Cieľ: Vyhodnotenie výkonnosti hlavných skupín procesov a procesov DFF
- Meranie výkonnosti procesov-metóda Balanced Scorecard
- Meranie spokojnosti zamestnancov

KOVOTVAR, v.d. Kúty, 1 projekt, 2007

 


Prípadová štúdia
Cieľ: Podpora ozdravenia hospodárenia
- Cyklus vzdelávania procesné riadenie a SMK-VM+SM
- Tvorba procesne mapy
- Audit SMK
- Lean procesný audit
- Detailný procesný audit
- Návrh opatrení pre všetky skupiny procesov

Skúsenosti z projektov procesného riadenia vo výrobných firmách som zhrnula do balíčka produktov a služieb, ktorý vám dnes ponúkam.

Výroba: článok
Výroba: produkty
Výroba: služby

Pekný prvý letný deň vám praje

Marta Krajčíová

Výroba: produkty

VÝROBA

Na to, aby sme mali koncepciu „štíhleho“ myslenia v srdci a duši potrebujeme 5-10 rokov. J. K. Liker


DocVY: dokumenty výroby
- Katalóg dokumentov výroby
- Vzdelávanie: slidy prednášok, dotazník, príručka TPS
- Toyota: vízia a politika, princípy-hodnoty, osobnosti, história
- TPS: TPS, ilustrácia TPS, test TPS
- Smernice výroby
- Procesné modely výroby: hierarchia procesov, ciele a KPI
- Záverečné správy z projektov
- Prípadové štúdie

WebVY: dokumenty a procesy výroby na webe
- DocVY: dokumenty výroby
- Procesy výroby na webe

Výroba: produkty

Cena
DocVY: 400 €
WebVY: 700 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Výroba: služby

VÝROBA

Cieľom „štíhlej“ výroby je vytvoriť „jednokusový tok“ prostredníctvom neustáleho odstraňovania zbytočného úsilia a plytvania časom, ktorý nepridáva hodnotu. J. K. Liker


Vzdelávanie
- Štíhla organizácia

Modelovanie a dokumentovanie procesov
- Technická príprava výroby
- Plánovanie výroby
- Výroba

Meranie výkonnosti procesov
- Meranie výkonnosti procesov výroby

Analýza procesov
- Detailný procesný audit výroby

Zlepšovanie procesov
- Radikálne zlepšovanie procesov: Business Process Reengineering
- Kontinuálne zlepšovanie procesov: Business Process Improvement
- Neustále zlepšovanie procesov: Koncepcia ISO
- Riešenie procesných problémov: Demingov cyklus PDCA
- Riešenie procesných problémov: Workshop kaizen

Výroba: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

11.6.12

Nákup a logistika: článok

NÁKUP A LOGISTIKA
Príbeh zo života konzultantky.

V článku o nákupe a logistike som vám pôvodne chcela napísať o Toyote a jej systémoch just-in-time a kanban. Na internete si však o tom môžete prečítať takmer všetko, preto vám radšej napíšem o najzaujímavejšom projekte, na ktorom som modelovala procesy logistiky. Bol to projekt v srdci automobilového priemyslu na Slovensku, v spoločnosti Volkswagen, a.s. Bratislava.

Požiadavky zákazníka
Volkswagen mal zavedený systém just-in-time, ale nemal procesy v elektronickej forme. Požiadavka zákazníka teda bola, aby sme namodelovali procesy logistiky v softvérovom nástroji ARIS, vygenerovali dokumentáciu riadenia a prepojili organizačnú štruktúru v systéme SAP s ARISom. Ja som mala na starosti modelovanie procesov, kolega-expert na SAP sa zaoberal organizačnou štruktúrou a ďalší kolega programoval skripty. Za zmienku možno stojí aj fakt, že to bol môj prvý projekt v profesionálnej konzultačnej firme. Projekt sme začali v septembri 2002. Vedenie firmy mi dalo dôveru a tak som sa vybrala do Devínskej Novej Vsi, na novom aute Škoda Fabia, s novým notebookom a s novým ARISom,  modelovať procesy logistiky.

Vnútorná logistika
Dostať sa do Volkswagenu nebolo také jednoduché. Autá konzultantov mohli parkovať na parkovisku pre návštevy, kde miesto bolo vopred rezervované. Aj keď sme mali dohodnuté stretnutie, museli sme prejsť prísnou vstupnou kontrolou. Vo Volkswagene majú vnútornú dopravu, o čom som nevedela, preto som sa od vstupnej brány vybrala peši hľadať miesto, kde máme workshop. Trvalo mi to asi pol hodinu, kým som prešla 1 kilometer a šťastne som sa stretla s účastníkmi prvého workshopu. Očakávania na strane zákazníka boli veľké. Neskôr som sa dozvedela, že konzultantov vyberali veľmi prísne a o konzultantovi rozhodovala výberová komisia. To som však na začiatku projektu nevedela, ináč by som na prvý workshop prišla presne. Cesta od vstupnej brány bola však veľmi zaujímavá. Videla som reálnu vnútornú logistiku, kamióny pri bráne, premávajúce vláčiky medzi prevádzkami, prepravné autá s paletami a aj prvý Touareg. Pripadala som si ako na Marse s Brucom Willisom. V duchu som si kládla otázku, čo budeme modelovať, keď tu všetko tak dokonale funguje?

Modelovanie a optimalizácia procesov
Na workshop prišli veľmi milí a rozumní ľudia, procesy logistiky sa mi zdali úžasne zaujímavé, preto som si povedala, že ich procesné štandardy dostaneme do ARISu tak, aby boli maximálne spokojní. Na workshopy som už chodila presne. V pracovnom zanietení sme procesy nielen namodelovali, ale aj optimalizovali. 

Teroristický útok
Pri práci nás však jedného dňa vyrušila siréna, ktorá oznamovala všetkým zamestnancom Volkswagenu, že do pol hodiny majú opustiť pracovisko, pretože je vyhlásený poplach a hrozí teroristický útok, podobný tomu z roku 2001 v USA. Vedúci projektu najprv na nás pozrel, nevediac čo má robiť, no v okamžiku minúty sme mali zbalené všetky papiere a notebooky a utekali sme ten 1 kilometer k výstupnej bráne, kde sa už tlačili stovky ľudí. V tom zmätku som ešte stihla zavolať obchodníkovi, kde sa nachádzam a celá roztrasená som hľadala svoje auto.

Čas, náklady, kvalita
Projekt sme skončili o niekoľko dní skôr, ako bolo dohodnuté, za čo ma šéfovia veľmi nepochválili, pretože cena projektu sa odvíjala od počtu odpracovaných konzultačných dní. Zákazník bol však spokojný, až na hrúbku čiary v hlavičke procesného štandardu, ktorý bol generovaný z ARISu. Kvalita je kvalita. Čiaru sme opravili a projekt sme úspešne ukončili.

Škola života
Modelovať a dokumentovať procesy logistiky v spoločnosti Volkswagen, a.s. Bratislava bola pre mňa veľká česť, ale aj veľká škola života. Ďakujem všetkým za pekné zážitky a za zaujímavý projekt pri modelovaní procesov logistiky.

Nákup a logistika: článok
Nákup a logistika: produkty
Nákup a logistika: služby

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Nákup a logistika: produkty

NÁKUP A LOGISTIKA
Konajte s ohľadom voči svojim partnerom a dodávateľom a správajte sa k nim, ako by boli rozšírenou súčasťou vašej organizácie. J. K. Liker


DocNL: dokumenty nákupu a logistiky
- Katalóg dokumentov nákupu a logistiky
- Smernice nákupu a logistiky
- Procesné modely nákupu a logistiky
   - Hierarchia procesov
   - Interné produkty
   - Rozhrania
   - Vstupy výstupy
   - Zodpovednosti
   - Pracovné náplne
   - Aplikácie
   - Ciele a KPI

WebNL: dokumenty a procesy nákupu a logistiky na webe
- DocNP: dokumenty nákupu a logistiky
- Procesy nákupu a logistiky na webe

Nákup a logistika: produkty

Cena
DocNL: 300 €
WebNL: 600 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Nákup a logistika: služby

NÁKUP A LOGISTIKA
Sila dodávateľského reťazca nespočíva zďaleka iba v informačných technológiách. Jeho sila spočíva v nápaditosti a vo vzťahoch. J. K. LikerModelovanie a dokumentovanie procesov
- Vypracovanie pravidiel riadenia partnerstva s dodávateľmi
   - Politika a stratégia vzťahov s dodávateľmi
   - Definovanie požiadaviek na dodávky a dodávateľov
   - Hodnotenie a výber dodávateľov
   - Audit systému manažérstva kvality u dodávateľa
   - Komunikácia s dodávateľmi
   - Spoločné plánovanie s dodávateľmi
   - Uzatváranie zmluvných vzťahov s dodávateľmi
   - Realizácia požiadaviek nakupovania
   - Overovanie dodávok
   - Uvoľnenie pre následné použitie
   - Reklamácie aktívne
   - Dodávanie
   - Fakturácia

Meranie výkonnosti procesov
- Hodnotenie výkonnosti dodávateľov
- Vyhodnotenie plánu nákupu

Analýza procesov
- Analýza silných a slabých stránok dodávateľov
- Analýza informácií o nakupovaní
- Analýza spätnej väzby zo stretnutí s dodávateľmi
- Analýza požiadaviek na nákup
- Procesné analýzy

Zlepšovanie procesov
- Neustále zlepšovanie u dodávateľov
- Optimalizácia procesov nákupu a logistiky
- Optimalizácia organizačnej štruktúry nákupu a logistiky
- Podpora implementácie informačného systému SCM

Nákup a logistika: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

6.6.12

Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava: Vzdelávanie

 Dňa 5.6.2012 sme v spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava začali 


tretí ročník firemného vzdelávania

 R I A D E N I E  P R O C E S O V

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

Program vzdelávania: 
- Zlepšovanie procesov

Veľmi sa teším na účastníkov vzdelávania a spoločné stretnutia o procesnom riadení.

Pekný pozdrav do ST posiela

Marta Krajčíová

5.6.12

Predaj: článok

PREDAJ 

Slovo „predaj“ vyvoláva vo mne tieto asociácie.


Procesy predaja
Predaj je o procesoch uzatvárania zmluvného vzťahu so zákazníkmi, starostlivosti o zákazníkov, fakturácii, riadení platieb a vymáhaní pohľadávok.

V praxi som mala šťastie na zaujímavú firmu, ktorá mala predaj ako svoj hlavný proces, pričom jej úloha bola sprostredkovať výmenu medzi kupujúcim a predávajúcim. Veľmi sa mi to páčilo.

Informačný systém, ktorý podporuje procesy predaja
Procesy predaja som modelovala vo viacerých firmách. Špeciálnu pozornosť si zaslúžia projekty: Neografia, a.s. Martin, SPP, a.s. Bratislava a Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná, kde modelovanie a popis procesov slúžil aj pre následnú implementáciu informačného systému. Postup od procesov k informačnému systému bol veľmi užitočný.

Knihy o predaji
Najkrajšia kniha o predaji, ktorú som čítala, je kniha od pána Ivana Bureša: 10 pravidiel predaja. Knihu a minútovú učebnú stránku si môžete pozrieť na blogu: martaknihy.blogspot.com, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé knihy o predaji.

Ocenenie práce
Dlho som si myslela, že predaj je o predávaní produktov a služieb, o cenách a práci obchodníkov. Odkedy som samostatná konzultantka, tak sa moje predstavy o predaji trošku upravili. Dnes viem, že predaj je nielen o predávaní produktov, ale je o vzťahoch medzi predávajúcim a kupujúcim. Predaj vyžaduje hlboké znalosti o tom, ako poznať zákazníkov, ako získať informácie o zákazníkoch, ako poznať potreby zákazníkov a ako tieto potreby uspokojiť. Predaj nie je iba o vlastnostiach a výhodách produktov a ich prezentácii zákazníkovi. Predaj je o tom, ako vieme oceniť svoju prácu, ako vieme oceniť úsilie, ktoré sme do práce vložili a ako vieme zistiť, že práve náš produkt niekto potrebuje a je ochotný za neho zaplatiť.

Vyjednávanie
Predaj je o dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o výmene tovaru, alebo služieb. Zdôrazňujem slovo dohoda. Predaj je o dobrej komunikácii a schopnosti vyjednávať. Na vyjednávanie v našich obchodoch nie sme zvyknutí. Keď sa však pozrieme trošku do sveta, zistíme, že zjednávanie ceny je bežná prax každého skúseného obchodníka.

Vytrvalosť
Nikdy nezabudnem na scénu z ulice v Nepále, kde nám jedna ženička ponúkala celkom pekného Budhu. Bola však taká otravná a my unavení, že sme ju aspoň 10 krát odmietli. Chodila za nami po všetkých uliciach malého mestečka Patan a k večeru to už manžel nevydržal a Budhu kúpil. Dnes ho máme doma. Koľkokrát sa na neho pozriem, vidím to, čo našim obchodníkom chýba a to je neúnavná snaha o predaj svojho produktu. Pre žienku v Nepále to bola otázka prežitia. Ako je to s vytrvalosťou obchodníkov u nás?

Obchodníci v Číne, Indii, Izraeli ...
Keď ste niekedy navštívili tieto krajiny, iste ste si všimli, že tam je obchodníkom každý. Každý predáva čo má, na ulici, v svojom dome, v svojej káričke, na ceste, pri hoteli a najmä na trhoviskách. Navštíviť trhovisko v Bangkoku, Káhire, Istanbule, Tel Avive alebo Hongkongu je zážitok. Nájdete tam takmer všetko. Obchod je súčasťou života miestnych ľudí. Predaj majú v hlave, aj v srdci. Je to ich živobytie. Každý robí to, čo vie a to predáva.

- Dili
- India
- Peking
- Xian

Každý bude obchodníkom
Celkom by sa mi páčilo, keby taká situácia nastala aj u nás. Nikomu neprajem takú chudobu, ako je vo svete, ale priala by som si, aby si naši ľudia viac vážili svoju prácu, vedeli oceniť svoje schopnosti a tie aby vedeli predať. Priala by som si tiež, aby naši ľudia zmenili myslenie a aby sa každý stal takým malým obchodníkom. Stačí sa pozrieť na našu Krížnu ulicu v Bratislave. Ak nerátam obchod Orient, ktorý patrí slovenskému majiteľovi, tak tu máme dva čínske obchody s odevmi a dve ázijské reštaurácie. Číňania sú rodení obchodníci. Kde sa to naučili? Aký kurz absolvovali? Myslím si, že to bol kurz ich života.

Moja dnešná ponuka pre vás je o predaji. Nezabudnite, že cena je otázkou dohody. :-)


Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

4.6.12

Predaj: produkty

PREDAJ 
Jediné, čo vám bráni skúsiť to znova, ste vy sami. Dave LakhaniMetOB: metodika merania spokojnosti zákazníkov
- Metodika merania spokojnosti zákazníkov

DocOB: dokumenty predaja
- Katalóg dokumentov predaja
- Vzdelávanie: slidy prednášok, mladý manažér, MÚS
- Smernice a hierarchia procesov predaja-príklady
- Scenáre telefonickej a e-mailovej komunikácie so zákazníkom
- Otázky a dotazníky osobnej komunikácie so zákazníkom

- Plán predaja: formulár

WebOB:metodika, dokumenty a procesy predaja na webe
- MetOB: metodika merania spokojnosti zákazníkov
- DocOB: dokumenty predaja
- Príklady procesov predaja na webe

Predaj: produkty

Cena
MetOB: 300 €
DocOB: 300 €
WebOB: 900 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Predaj: služby

PREDAJ
Skoková zmena výkonnosti sa nedosahuje znižovaním nákladov, ani tvrdšou prácou, ani prepúšťaním ľudí, ani zmenami produktov, ale nekonvenčnými nápadmi v oblasti predaja a marketingu. Eliyahu M. Goldratt
Modelovanie a dokumentovanie procesov 
- Vypracovanie pravidiel obchodnej politiky
   - Získavanie informácií o zákazníkoch
   - Budovanie vzťahov so zákazníkmi
   - Komunikácia so zákazníkom
   - Určenie požiadaviek zákazníka
   - Uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkom
   - Podpora predaja
   - Starostlivosť o zákazníka
   - Fakturácia
   - Riadenia platieb a vymáhanie pohľadávok
- Vedenie predajných tímov
- Vypracovanie plánu predaja

Meranie výkonnosti procesov 
- Meranie osobnej výkonnosti obchodných zástupcov
- Meranie spokojnosti zákazníkov
- Výpočet výnosnosti predaja
- Vyhodnotenie plánu predaja

Analýza procesov 
- Analýza silných a slabých stránok obchodných zástupcov
- Analýza informácií o zákazníkoch
- Analýza vzťahov so zákazníkmi
- Analýza komunikácie so zákazníkmi
- Analýza spätnej väzby zo stretnutí so zákazníkmi
- Analýza požiadaviek zákazníkov

Zlepšovanie procesov 
- Zlepšenie predajných zručností obchodných zástupcov
- Zlepšenie výsledkov obchodných zástupcov
- Aktualizácia obchodných podmienok
- Zmena plánu predaja
- Optimalizácia procesov predaja
- Podpora implementácie informačného systému CRM

Predaj: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.