mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

17.12.07

Vianoce 2007


Milí priatelia a vážení zákazníci,

príjemné a pokojné vianočné sviatky a šťastie, zdravie a radosť v Novom roku 2008 vám praje

Marta Krajčíová
PS: Ďakujem vám za vašu priazeň na blogu v roku 2007 a teším sa na stretnutie s vami v roku 2008.

Darček sa nachádza tu.

12.12.07

KOVOTVAR, v.d. Kúty: 2.Etapa - Procesy

12.12.2007 sme ukončili 2. Etapu projektu "Podpora ozdravenia hospodárenia" KOVOTVAR, v.d. Kúty.

Projekt prebieha formou koučovania. Kľúčové výsledky manažmentu sú:

1 Strategické riadenie:

- analýza vzdialeného vonkajšieho prostredia (STEEP)
- analýza blízkeho vonkajšieho prostredia (Porter, konkurencia)
- analýza kľúčových faktorov úspešnosti (CSF)
- analýza vnútorného prostredia (SWOT)
- definovanie hodnôt organizácie
- určenie procesov, ktoré podporujú strategické zámery
- definovanie kritických skupín procesov
- definovanie strategických cieľov

2 Marketing:

- analýza trhu
- definovanie trhových segmentov
- vytvorenie BSM pre skupiny produktov
- GAP analýza
- analýza životného cyklu skupín produktov
- výpočet rentability predaja
- uplatnenie Paretovho princípu 80/20 pre skupiny produktov
- určenie cenových stratégií skupín produktov
- definovanie distribučných kanálov
- vypracovanie plánu marketingovej komunikácie

3 Riadenie financií:

- finančná analýza
- analýza bodu zvratu pre skupiny produktov

Najdôležitejšie výsledky vlastníkov procesov sú:

- určenie kritických miest procesov
- analýza problémov s návrhom opatrení
- definovanie úloh a zodpovedností za ich realizáciu
- definovanie cieľov procesov a ukazovateľov ich výkonnosti

Ďakujem manažmentu KOVOTVARu, v.d. Kúty za prejavenú dôveru, výbornú tímovú spoluprácu a príjemnú atmosféru na workshopoch.

Prajem manažmentu a zamestnancom KOVOTVARu, v.d. Kúty veľa úspechov pri realizácii zmien, veľa optimizmu, šťastia a zdravia v Novom roku 2008, nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

Marta Krajčíová

Galéria sa nachádza tu.

6.12.07

tempo: Semináre

V spolupráci s firmou tempo organizujeme vo februári a marci 2008 v Bratislave tieto semináre:

- Procesné riadenie - 12.02.2008
- Výkonnosť organizácie - 13.02.2008
- Koučovanie 11.03. - 12.03.2008

Program a prihlášku S1 a S2 nájdete tu.
Program a prihlášku S3 nájdete tu.

Pekne Vás na semináre pozývam a teším sa na stretnutie s Vami.

SOPK Bratislava: Vzdelávanie manažérov

V spolupráci so SOPK Bratislava pripravujeme v Novom roku 2008 cyklus seminárov pre manažérov.

Program a termíny seminárov nájdete tu.
Prihlásiť sa môžete zaslaním mailu na adresu: mail@krajciova.sk.

Teším sa na stretnutie s Vami.

IPA Slovakia: Časopis Úspěch/4

Prečo nefungujú informačné systémy ?

Je to jednoduchá otázka, na ktorú je ťažké odpovedať, pretože veci sú zložité. To je možno ten hlavný problém. Máme rôzne informačné systémy (ERP, CRM, SCM, MIS ...), rôzne organizácia (poisťovací IS, bankový IS, retailový IS, výrobný IS ...) a rôznych dodávateľov IS (SAP, Oracle, Navision ...). To, či IS fungujú, alebo nefungujú je relatívne. Existujú kritéria, podľa ktorých posudzujeme efektívnosť IS. Spokojnosť alebo nespokojnosť s IS má tiež istú mieru.

Ako konzultantka procesného manažmentu by som na hore uvedenú otázku odpovedala veľmi jednoducho: IS nefungujú preto, lebo nie sú navrhnuté a implementované v súlade s procesmi a to je tiež hlavný dôvod nespokojnosti ľudí, ktorí s IS pracujú. Ak chceme riešiť fungovanie IS, musíme sa zamyslieť nad problémami, ktoré súvisia so stratégiou IS, procesmi, používaním a zmenami IS, ako aj vzťahom organizácie a dodávateľskej sw firmy. Uvediem niektoré z nich.

Pokračovanie článku nájdete tu.

17.11.07

SOPK Nitra: Koučovanie

Splnil sa mi môj sen. 15.11.2007 som v Nitre školila manažérov o koučovaní.

Okrem teórie sme si precvičili aj niektoré techniky koučovania. Nechýbali ani dobré knihy o koučovaní.

Prítomní už vedia, že pri koučovaní techniky nestačia a že koučovanie je poslanie, umenie a rozprávka o tom, ako pomáhať druhým ľuďom v ich rozvoji v pracovnom aj osobnom živote.

Prajem všetkým prítomným, aby sa im tiež splnil ich sen. Som šťastná, že som im v tom trošku pomohla.

Svoju spokojnosť so seminárom vyjadrili prítomní spätnou väzbou - známkou 1,00. :-) :-) :-) Ďakujem.

Ďakujem pani Ing. Darine Volákovej zo SOPK Nitra za organizačné zabezpečenie seminárov a za pekný spoločný večer v Nitre.

Galéria sa nachádza tu.

SOPK Nitra: Riadenie znalostí

Človek je najcennejší zdroj organizácie.

Duševný kapitál sa stáva účinným nástrojom konkurencie a prosperity.

14.11.2007 na seminári v Nitre sme sa zaoberali týmito témami:
- Kto je znalostný pracovník ?
- Čo je manažment znalostí ?
- Aký je rozdiel medzi dátami, informáciami a znalosťami ?
- Aké sú tacitné a explicitné znalosti ?
- Ako prebieha konverzia znalostí ?
- Ako je možné zdieľať znalosti ?
- Aké sú znalostné stratégie ?
- Ako funguje trh znalostí ?
- Ako pracovať so znalostnými aktívami ?
- Čo tvorí intelektuálny kapitál organizácie ?
- Ako implementovať manažment znalostí ?

Veľkým prínosom boli praktické príklady. Ing. Peter Beluský, SCHURTER, s.r.o. Radošina

Spätná väzba zo seminára bola 1,12.

Galéria sa nachádza tu.

9.11.07

SOPK Nitra: Management

Seminár 8.11.2007 v Nitre mal bohatý program:

- Management
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie
- Vedenie
- Tímová práca
- Komunikácia
- Motivácia

Seminár sa niesol v znamení "škola hrou". Pri plánovaní sme stavali vežu z lega, rozhodovanie sme spestrili odovzdávaním informácií, pri vedení sme si testovali štýl osobnosti, tímovú prácu sme si precvičili testom stroskotanca, komunikáciu hrou šiesty zmysel a motiváciu zaradením motivačných faktorov do Maslowovej pyramídy potrieb.

Najlepšia bola hra s legom. Ing. Dobrovodská, Slomedical, s.r.o. Vráble

Spätná väzba 1,08 nás všetkých teší.

Prajem všetkým účastníkom seminára veľa úspechov pri riadení svojich firiem a teším sa na posledné dva semináre: 14.11.2007 Riadenie znalostí a 15.11.2007 Koučovanie opäť v Nitre.

Pekný víkend vám praje

Marta Krajčíová

3.11.07

SOPK Nitra: Analýza a zlepšovanie procesov

Schopnosti ľudí patria často medzi najmenej využívané zdroje v podniku. Podľa odborníkov využíva sa iba 10-20% intelektuálneho potenciálu ľudí.

30.10.2007 sme sa v rámci cyklu vzdelávania manažérov venovali analýze a zlepšovaniu procesov - kvalitatívna a kvantitatívna analýza procesov, simulácia procesov, six sigma, lean six sigma, kaizen a TOC. Rozprávali sme sa o zložitosti riešenia problémov vo firmách a spôsoboch, ako tieto náročné úlohy riešiť. Precvičili sme si myšlienkové mapy a obrátený brainstorming. Pozreli sme sa aj na dobré knihy o zlepšovaní procesov.

Stretnutia v Nitre sú pre mňa veľkým obohatením. Som veľmi potešená záujmom, schopnosťami a spoluprácou s manažérmi, ktorí semináre navštevujú. Veľmi pozitívne bol seminár prijatý aj na strane zákazníkov - spätná väzba 1,09 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). Zlepšujeme sa. :-)

Galéria sa nachádza tu.

8.11.2007 sa opäť stretneme v Nitre. Tentokrát k téme manažment. Už teraz sa teším na stretnutie s vami. Pripravila som pre vás množstvo cvičení. Budeme sa tiež hrať s legom.
:-)

Pekne vás pozdravuje

Marta Krajčíová

18.10.07

SOPK Nitra: Procesné riadenie a výkonnosť organizácie

17.10. a 18.10. som mala veľmi zaujímavé stretnutie s prevažne mladými manažérmi v Nitre. Absolvovali sme spolu dva semináre: Procesné riadenie a Výkonnosť organizácie.

Spätná väzba zo seminárov je 1,14 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3).Na takom zaujímavom seminári som ešte nebola, najlepšie boli príklady.
Ing. Jana Dobrovodská, Slomedical, s.r.o. Vráble

Cez víkend opravím procesnú mapu, podľa toho, čo som sa naučila na seminári.
Ing. Dana Ronecová, Plastika, a.s. Nitra

Keď prídem do firmy, zavediem meranie výkonnosti procesov pomocou metódy index výkonnosti procesu.
Ing. Peter Beluský, Schurter SK, s.r.o. Radošina


Som nadšená z mladých ľudí - z ich záujmu o vec, ťahu na bránku a z pokroku, ktorý dosahujú vo svojich firmách.
Ďakujem pani Ing. Darine Volákovej, ktorá cyklus seminárov zabezpečila po organizačnej stránke.

Teším sa ďalší seminár: Analýza a zlepšovanie procesov - 30.10.2007 v Nitre.

11.10.07

Mudr.Jiři Madar: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení

Aj napriek tomu, že mnohí moji úspešní kolegovia (konzultanti) zastávajú názor, že robiť projekt ISO je to najhoršie, čo len môže človeka postretnúť, ja som vo vyhláseniach trošku zdržanlivejšia. Možno preto, že niečo o tom viem a mám obrovskú úctu k ľuďom, ktorí takýto pokus urobili vo svojej firme s cieľom pozdvihnúť úroveň riadenia - keď chcete, tak úroveň kvality a zaviesť vo firme poriadok. Takýmto človekom je aj pán MUDr. Jiří Madar, ktorý o svojich skúsenostiach so zavádzaním "kvality" v Masarykovej nemocnici v Ústi nad Labem, napísal veľmi peknú knihu.
Pozoruhodné na knihe je to, akým spôsobom zatiahol pán riaditeľ do projektu viacerých kolegov - lekárov a že na meranie výkonnosti bola použitá metodika Balanced ScoreCard - v roku 2003-4.

Gratulujem Vám pán riaditeľ.

27.9.07

KOVOTVAR, v.d. Kúty: 1.Etapa - Vzdelávanie manažérov

V septembri absolvoval vrcholový a stredný manažment KOVOTVAR, v.d. Kúty cyklus seminárov na tieto témy :

- Procesné riadenie
- Výkonnosť organizácie
- Analýza a zlepšovanie procesov
- Management
- Riadenie znalostí
- Koučovanie

Semináre boli zamerané na výkonnosť organizácie, procesov a ľudí. Okrem teoretických poznatkov sme si precvičili aj mnohé techniky: analýzy problémov (myšlienkové mapy), plánovania (stavba veže), tímovej práce, komunikácie, motivácie a koučovania. Potešila ma spätná väzba - index spokojnosti zákazníka - 1,47 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). Veľmi pozitívne bol prijatý seminár Management a Koučovanie.

Prajem manažmentu KOVOTVAR, v.d. Kúty, aby im vedomosti získané na seminároch pomohli pri riadení a vedení zamestnancov a zvyšovaní výkonnosti ich organizácie.

Galéria sa nachádza tu.

23.9.07

Ludmila Mládková: Management znalostí v praxi

Uvedomelé riadenie znalostí môže výrazne zlepšiť prácu organizácie a tým aj jej celkovú výkonnosť.

Znalosti sú uložené v hlavách ľudí, nie v informačných systémoch. Ak chceme pracovať so znalosťami, musíme pracovať s ľuďmi.

Resumé knihy nájdete tu.

20.9.07

SOPK Nitra: Manažérske vzdelávanie

Ako víťaziť ? Nájdite správny trhák a stanovte smer. Postavte na dôležité miesta správnych ľudí a pracujte ako šialení, aby ste dosahovali lepšiu výkonnosť ako ostatní. Nájdite najlepšie praktiky a každý deň ich zdokonaľujte.

Jack WelchV spolupráci s Nitrianskou regionálnou komorou SOPK organizujeme v októbri a novembri 2007 školiaci cyklus pre riadiacich pracovníkov na tieto témy:

- Procesné riadenie
- Výkonnosť organizácie
- Meranie, analýza a zlepšovanie procesov
- Základné manažérske procesy riadenia a vedenia zamestnancov
- Riadenie znalostí
- Koučovanie
Cieľom seminárov je zvýšiť a skvalitniť Vaše znalosti v riadení tak, aby Vaša organizácia dosahovala čo najvyššiu pridanú hodnotu a zisky.

Program a termíny nájdete tu.
Prihlásiť sa môžete na uvedenej stránke, alebo zaslaním mailu na adresu: mail@krajciova.sk.

Teším sa na stretnutie s Vami.

16.9.07

František Hroník: Hodnocení pracovníků

V personálnych procesoch môžeme málo toho merať. Viac javov môžeme pomerovať, prisudzovať im nejakú číselnú hodnotu a veľmi ľahko sa môžeme mýliť.

Resumé knihy nájdete tu.

9.9.07

Leto s koučovaním

Milí priatelia a zákazníci,

končí sa leto pomaly a končí sa aj leto s koučovaním na mojom blogu.

V priebehu júla a augusta ma potešilo svojou návštevou na blogu asi 300 visits-ov. Rada by som vám preto na záver všetkým poďakovala za vašu priazeň.

Mojim cieľom bolo trochu Vás počas teplých letných dní intelektuálne zabaviť a pomôcť Vám zorientovať sa v tejto novej a búrlivo sa rozvíjajúcej téme. Chcela som Vám tiež urobiť prehľad kníh, ktoré vyšli v oblasti koučovania. Dobrou správou je, že vychádzajú ďalšie knihy. V minútových učebných stránkach som sa pokúsila zhrnúť hlavné myšlienky z kníh. Dúfam, že sa mi aspoň trochu podarilo ušetriť Váš vzácny čas.

Ako sa Vám koučovanie páči ? Mne sa páči veľmi. Priala by som si mať dobrého kouča, ktorý by sa staral o môj osobný aj pracovný život. Aj Vy, však ? Je to pekná predstava. Omnoho zaujímavejšie je však začať na sebe pracovať samostatne a vyskúšať si koučovanie na vlastnej koži. No a ten posledný stupeň "dokonalosti" je pomáhať iným, ktorí o to požiadajú. To sa mi zdá z uvedených možností najťažšie, ale tiež najkrajšie.

Ak sa Vám téma koučovania zapáčila a chcete sa o tom dozvedieť viac, prípadne si chcete precvičiť niektoré techniky koučovania, ponúkam Vám jednodňový seminár o koučovaní.

Program seminára nájdete tu. Prihlásiť sa môžete zaslaním mailu na adresu: mail@krajciova.sk

Prajem Vám, aby sa Vám pri koučovaní darilo a želám Vám veľa šťastia v súkromnom aj pracovnom živote.

Pekne Vás pozdravuje

Marta Krajčíová

30.8.07

Dita Zandl: Life management

Na prvom mieste je osobný a rodinný život. Či už chcete urobiť kariéru, pomôcť ľuďom, alebo zarobiť veľa peňazí, nemá zmysel tomuto cieľu obetovať svoj osobný život. Pokiaľ ho zničíte, zničíte zároveň svoj cieľ. Potom je už neskoro držať sa dobrých rád.

Resumé knihy nájdete tu.

Toto resumé venujem mojej sestre Alenke. Vítaj Alenka v Bratislave a v septembri vykroč pravou.

27.8.07

Maren Fischer-Epe: Koučování

Pri koučovaní nestačí mať srdce na správnom mieste, ale sú potrebné aj profesionálne nástroje, ktoré je dobré zodpovedne používať v závislosti na rozmanitých okolnostiach.

Resumé knihy nájdete tu.

24.8.07

Jiří Suchý, Pavel Náhlovský: Koučování v manažerské praxi

Koučovať niekoho znamená zabudnúť na seba a sústrediť sa na 100% na koučovaného, na jeho potreby, priania, problémy, na jeho osobný rast a úspech v práci i v osobnom živote.

Resumé knihy nájdete tu.

21.8.07

Paul Birch: Koučování

Koučovanie je snaha pomôcť druhým splniť ich sny. Vo svete obchodu je to o tom, ako jeden človek môže pomôcť zlepšiť výkonnosť druhého človeka.

Resumé knihy nájdete tu.

17.8.07

Petr Parma: Umění koučovat

Koučovanie je rozprávka o tom, ako druhí rastú, rozvíjajú kompetentnosť, nepotrebujú drába a bič, smerujú tam, ako treba a cítia sa v pohode a naplnení. Ľudia viac uvolňujú vlastné emócie (pozitívne aj negatívne) a lepšie zvládajú emócie druhých - keď sú koučovaní. Zázraky sa dejú a je krásne byť pri tom.

Resumé knihy nájdete tu.

13.8.07

Paradajky

Každý týždeň nakupujem v tržnici zeleninu, ovocie, ovčí syr a bylinky (bazalku, vňaťku, kôpor). Chodím tam veľmi rada, lebo mám tam kamarátov : babky a dedkov zo Záhoria, podnikateľov z južného Slovenska a dievčatá z Ukrajiny. Už sa poznáme, vždy sa porozprávame, čo robia, ako sa majú a ako ide biznis v tržnici. Vždy sa dozviem niečo nové : ako variť špenát, prečo sa zemiaky rozvaria, ako uvariť cukinu, alebo baklažán a ktorá mrkva je najlepšia a prečo. Raz som sa dokonca dozvedela, že paradajky sa vo veľkom pestujú pomocou počítača, ktorý reguluje množstvo vody, tepla a živín v pôde. Potom sú celé paradajky (aj zvnútra) červené.

Tentokrát som tam išla vybavená teoretickými vedomosťami z knihy Z dobého skvelé. V hlave som si opakovala Koncept ježka. Pre nezainteresovaných zopakujem : Zmena spoločnosti na skvelú si vyžaduje hlboké pochopenie troch prelínajúcich sa kruhov :

- Pre čo ste skutočne zapálení ?
- Čo poháňa Váš ekonomický motor ?
- V čom môžete byť najlepší na svete ?

S týmito otázkami som vybehla na pána, ktorý predáva tie úžasné paradajky. Pozrel na mňa s uznaním a potvrdil, že to platí - a to nečítal Collinsa ! Dodal však zaujímavý doplnok. Treba k tomu ešte pridať vieru. Bez viery podnikanie nejde. Zostala som zarazená. Zase som mala cestou domov o čom rozmýšľať. Ako to myslel ? Viery v Boha, v ľudí, v rodinu, v seba, v zákazníkov ?

Už viete prečo chodím do tržnice rada. Ináč ďakujem pánovi s paradajkami.

12.8.07

Édouard Stacke: Koučování pro manažéry a firemní týmy

Skutočná pridaná hodnota manažéra spočíva v jeho schopnosti pomáhať ľuďom k úspechu, doviesť ich ďalej, ako keby došli samy. Pomáhať druhým ľuďom rozvíjať sa, je veľmi krásne povolanie.
Manažéra - kouča charakterizuje jeho kapacita pomôcť ostatným stať sa výkonnejším alebo rozvíjať sa.

Resumé knihy nájdete tu.

5.8.07

W. Timothy Gallwey: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti

Najlepšie pracujeme a sme najviac užitoční druhým vtedy, keď sme spokojní. Problém, ktorý vedieme, je, či preferovať výsledky, alebo žiť tak, aby nás to ľudsky uspokojovalo. Ak má byť náš súkromný život kvalitný, nemal by byť kvalitný aj pracovný život ? Tajomstvo vysokej pracovnej výkonnosti je v dosiahnutí synergie medzi bodmi pracovného trojuholníka : výkon, radosť z práce, učenie.

Resumé knihy nájdete tu.

30.7.07

John Whitmore: Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti

Cieľom koučovania je nastaviť rovnováhu v živote, čo je faktorom dobrého riadenia a základom vysokej výkonnosti. Skutočný výkon ľudí presahuje to, čo očakávajú iní. Ľudia si vytvárajú svoje vlastné normy, vyššie, ako sú požiadavky druhých. Zvyšovať výkonnosť znamená sústrediť sa na ciele, kontext, aktivity, učenie sa a pozitívne zážitky spojené s prácou. Keď chceme, aby boli ľudia skutočne výkonní, musí sa u nich vytvoriť vnútorná motivácia.

Resumé knihy nájdete tu.

23.7.07

Semináre

Chcete sa vzdelávať ? Kto by sa nechcel ? Nebude to také hrozné, ako to vyzerá na obrázku. Mnohé knihy som prečítala za Vás a rada by som Vám tiež odovzdala svoje skúsenosti z praxe a porozprávala sa s Vami na tieto témy :


- Procesné riadenie
- Výkonnosť organizácie
- Analýza a zlepšovanie procesov
- Základné manažérske procesy riadenia a vedenia zamestnancov
- Špecifické manažérske procesy riadenia a vedenia zamestnancov
- Riadenie znalostí
- Koučovanie

Program seminárov nájdete tu.
Prihlásiť sa môžete na adrese : www.krajciova.sk

Koučovanie

Už dlhšiu dobu sa zaoberám témou koučovania. Súvisí to s profesionálnym poskytovaním služieb Vám zákazníkom a tiež s tým, že ma baví pomáhať Vám pri riešení Vašich "problémov"
(toto slovo nemám rada). Na riešenie problémov, alebo otvorených otázok, prevládajú dva názory :
Prvý, ktorý podporuje lineárne myslenie : problém - riešenie a čo najkratšia cesta k nemu - pomáha vyriešiť technické problémy. Manažéri vo firmách majú veľa procesných problémov. Na ich riešenie existujú rôzne manažérske techniky, ale ukazuje sa, že sú málo účinné.
Druhý prístup rieši problémy ľudí a zvyšovanie ich výkonnosti. Pri koučovaní som sa dozvedela, že úlohou kouča nie je riešiť problém, ale ísť priamo k cieľu, prípadne sústrediť pozornosť koučovaného na ne-problém a odblokovať mu myslenie, tak, aby to zvýšilo jeho motiváciu a zodpovednosť. Problémy, ktoré sa týkaju ľudí, majú vplyv na ich pracovný aj súkromný život. Cieľom koučovania je nastaviť rovnováhu v živote.
Pokiaľ by sa podarilo spojiť tieto dva prístupy, zvýšila by sa výkonnosť procesov aj ľudí.
V každom prípade je potrebné pomôcť firmám a ľuďom v nich v tej prvej aj v tej druhej oblasti - samozrejme iba vtedy, ak budú chcieť.
V nasledujúcich letných dňoch Vám budem písať o tom, ako to vidia autori hore uvedených kníh. Ak Vás táto téma zaujíma, pozývam Vás na spoločné posedenie (na blogu) na tému koučovanie.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Marta

26.5.07

William Ury: Síla a moc pozitivního nesouhlasu

Ak poznáte knihy Williama Uryho, tak budete potešení jeho novou knihou. Ako povedať Nie a pritom sa dohodnúť, to je zaujímavé a je to možné. Tento spôsob komunikácie sa mi páči. Doporučujem Vám knihu prečítať a podľa nej aj konať. O to sa musíme asi všetci snažiť.

IPA Slovakia: Výkonnosť organizácie

24.mája 2007 sme sa stretli s konzultantmi IPA Slovakia v Žiline a porozprávali sme sa o analýze a optimalizácii procesov, výkonnosti organizácie, výkonnosti procesov a výkonnosti ľudí. Stretnutia v IPA Slovakia sú vzájomným obohatením a výmenou skúseností. Ďakujem všetkým za pekný spoločný deň.

Galéria sa nachádza tu.

16.5.07

Centire: Ekonomická univerzita Bratislava

Organizačný a procesný audit na EUBA sme robili s kolegami v S&K Management Systems - Ing. Ladislav Kulcsár a Mgr. Lucia Polcová. Ďakujem za pekné spoločné rozhovory a spoluprácu.

Galéria sa nachádza tu.

26.4.07

Centire: BSC - systém riadenia výkonnosti organizácie

V spolupráci s firmami S&K management systems, Gi-BÓN a IBM sme uskutočnili marketingovú akciu na tému BSC. SKMS predstavila svoju metodiku a postup implementácie BSC. Firmy Gi-BÓN a IBM hovorili o softvérovej podpore BSC.
Páčila sa mi spolupráca viacerých firiem, ktoré akciu pripravovali s cieľom poskytnúť zákazníkom komplexné riešenie.

Program akcie sa nachádza tu. Galéria sa nachádza tu.

17.4.07

IPA Slovakia: Procesné riadenie

Zase sme si urobili pekný seminár v IPA Slovakia. Tešil ma veľký záujem maximálne vyťažených konzultantov, kvalifikované otázky, diskusia a príjemná atmosféra.
Prebrali sme tieto témy : procesné riadenie, zostavenie procesnej mapy, návrh procesov, projekt BPM, implementácia procesného riadenia.
Vzdelávať konzultantov v IPA Slovakia znamená že : sú otvorení pre vec, majú záujem o pohľad z inej strany, rozvíjajú svoje a môžem povedať nie malé znalosti, vedú odbornú diskusiu na úrovni, berú veci vážne a zodpovedne, radi pracujú tímovo a môžem sa tiež od nich veľa naučiť.
Ďakujem všetkým za milé stretnutie a za veľa podnetov k ďalším úvahám o procesnom riadení.

Galéria sa nachádza tu.

15.4.07

Ako pracovať v chaose, alebo ako prežiť v chaose

Čo je chaos ? To, čo ľudia neočakávajú, čo je v rozpore s ich predstavami, hodnotami, čo je pre nich prekvapením, čo je zložité. Otázka znie, je to dobré, alebo nie ? Či je to tak, alebo onak, skutočnosť je taká, že všetci pracujeme v chaose.

Pokračovanie nájdete tu.

Filip Šmída: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě

Zaujala ma nová kniha mladého autora. Knihu doporučujem všetkým nadšencom procesného riadenia. Teší ma, že máme (v Čechách) takého šikovného konzultanta. Gratulujem Filip.

Jim Collins: Z dobrého skvelé


Vyšla super kniha. Po prečítaní Jacka Welcha je to druhá najlepšia kniha, akú som prečítala v poslednom období. Doporučujem prečítať všetkým manažérom. Kniha je o tom, ako dokázali niektoré spoločnosti byť skvelé a iné nie. Myšlienky uvedené v knihe sú jasné. Som rada, že niekto tak perfektne pomenoval veci. Prečo len tá realizácia je taká ťažká ? Príjemné čítanie.Optimalizácia procesov a počtu zamestnancov metódou simulácie

Vo februári a marci tohoto roku som dostala príležitosť riešiť projekt Kapacitného plánovania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny - Európsky sociálny fond. Keď som sa dozvedela, že je potrebné optimalizovať počet zamestnancov, okamžite ma napadla myšlienka použiť na projekte metodiku simulácie. Dnes by som sa chcela s vami podeliť o svoje skúsenosti, myšlienky a povedať vám, ako sme tento projekt riešili.

Pokračovanie nájdete tu.

13.4.07

Centire: Bowling party

Teambuilding po ukončení prvej etapy projektu na MPSVaR. Bowling som hrala prvýkrát v živote a bola som prekvapená, ako mi to celkom dobre išlo. Možno aj vďaka povzbudzovaniu kolegov a hlavne projektového manažéra Ing. Jozefa Kahana (stojí skromne opretý o stenu). Ďakujem všetkým za pekný spoločný večer.

Galéria sa nachádza tu.

Centire: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - Európsky sociálny fond

Projekt optimalizácie procesov a vyťaženia zamestnancov sme riešili v spolupráci s firmou S&K Management Systems. Ďakujem Mgr. Tamásovi Szoke (sám na fotkách) za perfektnú tímovú spoluprácu a pomoc pri simulácii procesov.

Galéria sa nachádza tu.

IPA Slovakia: Procesné audity a podnikové ukazovatele

Zaujímavý seminár s profesorom Košturiakom. Téma výkonnosti organizácie zákazníkov oslovila, čo sa prejavilo v ich veľkej účasti. Seminár sa konal v Trenčianskych Tepliciach. Odzneli tam okrem iného dve veľké témy : TOC a BSC. Práve vyšli dve pekné knihy : Eliyahu M. Goldratt - Cieľ II a Robert S.Kaplan/David Norton - Alignment - systémové vyladění organizace. Profesor Košturiak mi podpísal svoju knihu Štíhly a inovativní podnik. Ďakujem za pekný seminár a dobrú knihu.

Galéria sa nachádza tu.

IPA Slovakia: Master štúdium

Vzdelávanie ľudí robím veľmi rada. Master štúdium sa konalo vo firme IPA Slovakia v budove Žilinskej univerzity. Prebrali sme tieto témy : riadenie procesov, zostavenie procesnej mapy, projekt procesného riadenia, implementácia procesného riadenia, analýza procesov, controlling procesov, meranie výkonnosti podniku - základné ukazovatele, finančné a nefinančné ukazovatele a ich integrácia. U pána profesora Košturiaka bola veľmi príjemná atmosféra - taká univerzitná. Všetko bolo veľmi dobre organizačne zabezpečené, študenti boli učenliví, zaujímali sa o veci a dobre sme sa porozprávali. Ďakujem profesorovi Košturiakovi za možnosť vystúpiť na univerzitnej pôde.

Galéria sa nachádza tu.