mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

15.12.09

Vianoce s knihou

Vážení zákazníci, milí priatelia,

pomaly sa blíži koniec roka 2009, preto by som vám rada všetkým poďakovala za spoluprácu, účasť na seminároch, celoročné rozhovory a účasť na blogu :-) .

Pod vianočný stromček som pre vás pripravila novinku: knihy pre manažérov.

Knihy sú pre mnohých z nás zdrojom inšpirácie, nových myšlienok, otvárajú nám okienko do sveta poznania a vzdelania.

Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite. prof. Tošenovský

Prajem vám pekné Vianoce s knihou a v Novom roku 2010 vám želám prosperitu, šťastie a spokojnosť :-).

Knihy z mojej knižnice nájdete
na novom blogu: martaknihy.blogspot.com

Prekrásny vianočný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová

13.12.09

Procesné riadenie - tréningy: STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

V predvianočnej atmosfére sme v dňoch od 7.12. do 9.12.2009 realizovali v spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica tréningy zamerané na praktické vedenie procesných workshopov, tímovú prácu a komunikáciu s týmto programom:

D1: 07.12.2009
- Procesný workshop - efektívnosť a nedostatky workshopov
- Tímová práca - zásady, tímove roly, typy osobnosti
- Komunikácia - zásady, silné a slabé stránky komunikácie
- Návrh procesov
- Detailný procesný audit

D2: 08.12.2009
- Procesný workshop - verbálna pohotovosť
- Tímová práca - dynamika tímu
- Komunikácia - aktívne počúvanie
- Výkonnosť procesov
- Meranie výkonnosti procesov

D3: 09.12.2009
- Procesný workshop - potenciál účastníkov, spätná väzba, vyhodnotenie workshopu
- Tímová práca - fázy vývoja tímu
- Komunikácia - kritika, pozitívne myslenie
- Procesný audit
- Analýza procesov

Najkrajšie zážitky sme spolu prežili pri riešení hier: komu patrí zebra a verbálna pohotovosť.

Fotky z tréningov nájdete tu.

Ďakujem vedeniu spoločnosti STEFE SK, a.s. za záujem a možnosť školiť zamestnancov spoločnosti. Som milo potešená, že spoločnosť vyznáva jednu z najdôležitejších hodnôt - vzdelanie zamestnancov, ktoré je predpokladom pre správne rozhodnutia, osobný a profesionálny úspech.

Želám vedeniu spoločnosti a jej zamestnancom veľa nadšenia a porozumenia pre procesné riadenie, veľa sily pri jeho implementovaní a veľa dobrých výsledkov, ktoré budú prispievať k skvalitneniu riadenia a života ľudí v spoločnosti, aj mimo nej.

Pekný predvianočný pozdrav do STEFE SK posiela

Marta Krajčíová

11.12.09

Toyota Production System: BRRK SOPK

V spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK sme dňa 10.12.2009 uskutočnili seminár Toyota Production System.

Spolu sme hľadali odpoveď na otázku: "V čom je tajomstvo fenomenálneho úspechu a excelentnosti firmy Toyota?"

Je to vec disciplíny, postoja a kultúry.

Veľkú pozornosť sme venovali tímovej práci, obrátenej pyramíde tímovej práce, kde na vrchole pyramídy sú tímy a dole manažment, záujmu zamestnancov pracovať aj 12 hodín denne, jednoduchosti, poriadku, rozmýšľaniu, rozhodovaniu a vzťahu merania výkonnosti - hoshin kanri a zlepšovania procesov.

Som príjemne potešená záujmom účastníkov o túto "japonskú" tému :-) . Na 8 hodín sme sa preniesli do Japonska a porovnávali sme sa s jednou s najlepších firiem na svete :-).

Nadšenie účastníkov je pre mňa dôkazom, že aj oni to myslia s TPS vážne. Želám im na ich ceste k excelentnosti veľa šťastia :-).

Marta Krajčíová

6.12.09

Toyota Production System

Vážení zákazníci,

v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK organizujeme dňa 10.12.2009 seminár TOYOTA PRODUCTION SYSTEM.

Seminár je akreditovaný
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Program seminára sa nachádza tu.
Obsah seminára sa nachádza tu.
Lean príručka TPS sa nachádza tu.

Prihlásiť sa môžete na adrese:

Mgr. Daniela Bestrová
vedúca ekonomicko-právneho oddelenia
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíková 6
82673 Bratislava

tel: 02/48291297
fax:02/48291260
http://www.basopk.sk


Na predvianočné stretnutie s vami sa teší odborná garantka a lektorka:

Marta Krajčíová

5.12.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. BratislavaAbsolventi vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou: Riadenie procesovP06_Riadenie zmien - 04.12.2009 - program

Zmeny v procesne riadenej organizácii:
- dôvody pre zmenu
- cieľ zmeny
- vývojové fázy organizácie
- zmena postojov ľudí
- zmena štýlu riadenia
- zmena vzťahov
- druhy zmien v procesne riadenej organizácii
- implementácia zmien

Riadenie zmeny:
- vedomie naliehavosti
- stratégia
- taktiky
- úspech

Projekt riadenia zmeny:
- cieľ projektu
- typy projektov
- organizačná štruktúra projektu
- roly riadenia zmien
- nástroje riadenia zmien

Cyklus vzdelávania sme v SPP ukončili seminárom Riadenie zmien. Okrem riadenie zmien v procesoch, sme veľkú časť seminára venovali riadeniu zmien v nás. Zmenu výkonnosti organizácie môžeme dosiahnuť iba zmenou myslenia a cítenia zamestnancov a manažérov. :-)

Prajem kolegom v SPP veľa sily, nadšenia a úspechov pri riadení zmien seba a tiež pri riadení zmien spoločnosti pre ktorú pracujú - SPP, a.s. Bratislava.

Marta Krajčíová

3.12.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P05_Simulácia procesov - 03.12.2009 - program:

Úvod do simulácie procesov:
- čo je simulácia procesov
- ako modelovať zložitú realitu
- základné pojmy simulácie
- metodika simulácie

Dynamická simulácia procesov:
- procedúry simulácie
- simulačné modely
- objekty simulácie
- priebeh simulácie
- výsledky simulácie

Optimalizácia procesov metódou simulácie:
- prípadové štúdie z reálnych projektov
- simulácia referenčných procesov
- skúsenosti z praxe

Simulácia procesov patrí k najzložitejším metódam riadenia procesov. Nie je to hra :-), ale sofistikovaná metóda optimalizácie procesov, ktorá pracuje s reálnymi procesmi a dátami.

Pri simulácii optimalizujeme zložitú realitu firiem a hľadáme vhodné usporiadanie procesov, činností a zdrojov na základe zmeny parametrov systému v krátkom čase (minúty), pričom skúmame správanie procesov a ľudí v dlhšom časovom období (mesiace, roky).

Výsledky simulácie slúžia manažmentu organizácie na podporu rozhodovania pri návrhu budúceho stavu procesov a organizačnej štruktúry, pri ktorej firma dosahuje najvyššiu produktivitu. Preto je táto metóda aj najkrajšia. :-)

Simulácia procesov je skúškou našich znalosti v oblasti porozumenia požiadavkám zákazníkov, abstrakcie reality do systémov a modelov, presnosti modelovania procesov a dodržiavania pravidiel modelovania. Pri simulácii si môžeme vyskúšať nielen naše odborné znalosti, ale aj trpezlivosť, pokoru a ochotu priznať si chybu.

Ďakujem kolegom v SPP za ich pozornosť a zaujímavú diskusiu o simulácii procesov.

Pekný večer vám praje

Marta Krajčíová

26.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P04_Optimalizácia procesov - 25.11.2009 - program

Optimalizácia procesov:
- cyklus riešenia problémov
- cyklus PDCA a SDCA
- postup riešenia problémov
- základné manažérske otázky riešenia problémov
- určenie cieľov a KPI optimalizácie procesov
- definovanie požiadaviek zákazníka na optimalizáciu

Zlepšovanie procesov:
- definícia problémov
- analýza problémov
- identifikácia príčin
- plán a realizácia opatrení
- potvrdenie výsledkov
- štandardizácia procesov

Systém zlepšovania:
- prínosy zlepšovania procesov
- rozsah zlepšovania procesov
- projekty zlepšovania procesov
- workshop kaizen
- proces zlepšovania procesov
- účastníci zlepšovania procesov

V priebehu diskusie sme hovorili aj o týchto súvisiacich témach:

- tímová práca, štandardný výkon, zosúladenie tímu
- silné a slabé stránky členov tímu
- efektivita práce - perfekcionalizmus
- pravidlo 80/20 - flexibilita, zmeny
- príklady z projektov a zo života
- pracovný a osobný život - rovnováha, spokojnosť

Záver seminára sme venovali inovačnému manažmentu a jeho vzťahu k zlepšovaniu procesov. Uviedla som príklad inovácie manažmentu vo firme Semco.

So záujmom som si vypočula otvorené otázky :-), ktoré môžu byť predmetom zlepšovania procesov v SPP. Ďakujem prítomným za vysoko aktívnu účasť na seminári.

Pekný pozdrav kolegom do SPP posiela

Marta Krajčíová

21.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P03_Analýza procesov - 20.11.2009 - program

Procesné audity:
- audit
- typy auditov
- typy a ciele procesných analýz
- prínosy auditov

Audit procesnej mapy:
- lean audit
- analýza hodnotových reťazcov
- analýza CSF
- GAP analýza
- finančná analýza
- analýza strategickej výkonnosti

Detailný procesný audit:
- analýza rozhraní procesov
- analýza spokojnosti interných zákazníkov s procesmi
- analýza produktov
- analýza hodnotového toku
- analýza pridanej hodnoty procesov

Koncepcie kvality:
- koncepcie podnikových štandardov
- koncepcia ISO
- koncepcia TQM
- model excelentnosti organizácie - EFQM

Metódy zlepšovania prevádzkovej výkonnosti:
- teória obmedzení
- lean
- six sigma
- lean six sigma

Bohatý program seminára sme si oživili príkladmi z praxe, workshopmi a diskusiou, ktorá trvala do neskorých - piatkových - hodín. :-)

Prajem všetkým
prítomným príjemný víkend a teším sa na ďalšie stretnutie na tému Optimalizácia procesov.

MK

19.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P02_Výkonnosť procesov - 19.11.2009 - program

Výkonnosť procesov:
- ciele merania výkonnosti procesov
- výkonnosť procesov
- kvalita, produktivita a výkonnosť procesov
- prvky systému merania výkonnosti procesov
- východiská merania výkonnosti procesov
- postup merania výkonnosti procesov

Metódy merania výkonnosti procesov:
- balanced scorecard
- management by objectives
- index výkonnosti procesu
- zdravý rozum
- metodiky merania výkonnosti procesov
- príklady

Meranie a vyhodnotenie výkonnosti procesov:
- meranie výkonnosti procesov
- plán merania výkonnosti procesov
- zásady zberu dát
- reporty
- analýza výkonnosti procesov
- systém merania výkonnosti procesov

Seminár s vášnivou diskusiou o cieľoch, kľúčových indikátoroch výkonnosti, stupnici výkonnosti, plánovaní cieľových hodnôt a sledovaní progresu v procesoch je dôkazom vysokého záujmu zúčastnených o meranie výkonnosti procesov. Teší ma neustála aktuálnosť témy a možnosť uplatnenia vedomostí zo seminára v praxi.

Pekný večer vám praje

MK

18.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

18.11.2009 sme zahájili v príjemnom prostredí spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava cyklus vzdelávania Riadenie procesov, ktorý sa skladá z týchto modulov:

- Procesné riadenie
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov
- Riadenie zmien

P01_Procesné riadenie - 18.11.2009 - program

Riadenie procesov:
- história manažmentu a vznik procesného riadenia
- funkčné riadenie a jeho nevýhody
- procesné riadenie
- základné princípy procesného riadenia
- faktory, ktoré ovplyvňujú procesný prístup
- prínosy procesného riadenia

Procesná mapa:
- životný cyklus procesov
- procesná architektúra
- hodnota firma
- hodnotové reťazce
- procesná mapa
- príklady z praxe

Návrh procesov:
- organizačná štruktúra
- procesy
- pridaná hodnota procesov
- produkty
- hodnotový tok
- príklady z praxe

Procesný workshop:
- ciele projektov procesného riadenia
- druhy procesných workshopov
- postup riadenia procesov
- metódy a nástroje riadenia procesov
- procesný workshop
- procesný analytik - kompetencie a znalosti

Prvý seminár sa niesol v znamení výmeny skúseností a mal charakter diskusie. Uvádzali sme príklady z praxe a zhodli sme sa v názore, že projekty procesného riadenia sú náročné, ale úžasne zaujímavé, ak konečným cieľom je zlepšenie riadenia a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. :-)

Teším sa na ďalšie zaujímavé stretnutia v SPP.

Marta Krajčíová

7.11.09

Riadenie procesov: STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

05.11.2009 sme slávnostne ukončili cyklus vzdelávania Riadenie procesov v spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica.

Na seminároch nás navštívili: pán Ing. Ivan Adam, generálny riaditeľ, konateľ a predseda predstavenstva a pán Mag. Peter Trummer, člen predstavenstva.

Som milo potešená záujmom vrcholového vedenia spoločnosti o procesné riadenie, výsledky vzdelávania a návrh ďalšieho postupu.

Účastníci vyjadrili svoju spokojnosť so seminármi indexom 1,17 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). :-).

Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou si museli účastníci zaslúžiť, úspešnou záverečnou skúškou. Gratulujem všetkým k získaniu nových znalostí v oblasti BPM a teším sa, že máme na Slovensku ďalších šikovných manažérov procesov.

Ďakujem manažmentu spoločnosti za zaujímavú prehliadku ich pracovísk a vysvetlenie, ako riadia svoje procesy v praxi a ako zabezpečujú TEPLO V MESTE obyvateľom mesta Zvolen.

Fotky zo seminárov nájdete tu.

Pozdravuje vás

Marta Krajčíová

30.10.09

Riadenie procesov: STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

27.10.2009 sme v spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica zahájili cyklus vzdelávania Riadenie procesov.

Program vzdelávania:

- Procesné riadenie
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov
- Riadenie zmien

Účastníci seminárov získajú komplexné znalosti v oblasti Business Process Management-u cez celý životný cyklus procesov, prehľad metód riadenia procesov, príklady referenčných procesných máp a modelov, prípadové štúdie, príklady z praxe a zoznam doporučenej literatúry pre ďalšie štúdium.

Teší ma záujem mladých ľudí o procesné riadenie a dôraz aký tomu venujú. Užitočná bola výmena názorov a nasmerovanie myslenia na metodické riadenie procesného riadenia a význam osobnosti procesného analytika pri zavádzaní procesného riadenia.

Nezabúdajte pritom na peknú myšlienku o metodikách:

Metodiky sú ako kolieska na bicykli pre malé deti. Keď začínate jazdiť, poskytujú vám bezpečie a oporu. Keď sa naučíte jazdiť, kolieska vás brzdia. Keď udržíte rovnováhu, radi sa ich zbavíte. Paul Birch.

Želám prítomným účastníkom veľa úspechov pri zveľaďovaní systému riadenia v spoločnosti STEFE SK, a.s..

MK

21.10.09

Manažér kvality

S radosťou vám oznamujem, že 21.10.2009 som bola úspešne recertifikovaná certifikačným orgánom CSQ-CERT pri Českej spoločnosti pre kvalitu a získala som národný a európsky certifikát manažéra kvality:

QM Manažér kvality
EOQ Quality Systems Manager

Certifikáty majú platnosť 3 roky.

Z histórie:

Prvý certifikát QM som získala v roku 2001 - 2004
Druhý certifikát QM som získala v roku 2004 - 2009
Prvý certifikát EOQ som získala v roku 2005 - 2010

Ďakujem za udelenie certifikátov.

MK

12.10.09

Inovácie

Prvýkrát som sa stretla s pojmom "inovácie" asi pred 10 rokmi, v softvérovej firme, kde som pracovala ako analytička informačných systémov.

Vo firme bol popísaný proces "Inovačný manažment", pričom vedenie usilovne pracovalo na jeho zavedení do praxe. Čo to znamenalo?

Vedením bol menovaný manažér inovácií - vlastník procesu "Inovačný manažment", ktorý sa staral o inovácie v celej firme. Ak ste aspoň chvíľku pracovali v softvérovej firme, iste viete, čo to znamená. Bol vytvorený číselník inovácií, kde bolo povedané, čo je a čo nie je inovácia. Inovačné návrhy mohli predkladať všetci zamestnanci. Inovačné návrhy posudzovala Inovačná komisia zložená z členov vrcholového manažmentu. Bol vypracovaný Štatút inovačnej komisie. Inovačné návrhy boli posudzované z hľadiska prínosov pre firmu a podľa toho boli aj odmeňované. Hlavným cieľom procesu, okrem podchytenia nápadov, ich ocenenia a odmeňovania, bol rozvoj kreativity zamestnancov, ktorá bola podporená systémom riadenia - dokonca aj informačným systémom :-) . Úroveň komunikácie v tejto firme bola na veľmi vysokej úrovni, aj napriek tomu, že firmu by som dnes charakterizovala ako byrokratickú. Prevládala tam tvorivá tímová atmosféra. Na poriadok a disciplínu dohliadala zodpovedná manažérka kvality. Vo firme sa optimalizoval systém riadenia, ktorého hlavnými piliermi boli ľudia a ich tvorivosť.

Druhým príkladom, pri ktorom som sa stretla s pojmom inovácie, bol projekt: Optimalizácia procesu Inovácia produktového portfólia v spoločnosti Chemosvit, a.s. Svit. Všimnite si prosím, že optimalizoval sa proces, ktorý bol kľúčovým z hľadiska konkurencieschopnosti firmy. Bol to jeden z hlavných strategických cieľov organizácie. Úprimne povedané, na začiatku projektu som nečakala, že to bude také zaujímavé. Až v priebehu práce som pochopila definíciu procesu, ktorý prebieha cez viaceré organizačné útvary, ako je možné meniť jeho parametre v reálnom čase a živote firmy, vytvárať nové organizačné zoskupenia, meniť organizačnú štruktúru a definovať postupnosť zmysluplných činností v procese tak, aby bol proces optimálny pre všetkých zamestnancov a pre firmu. Pekná bola aj použitá metóda optimalizácie procesu - dynamická simulácia procesov a tiež prínosy pre firmu.

Tretí príklad sa týka inovácie produktov. Všetky firmy, v ktorých som pracovala ako konzultantka, sa zaoberajú inováciou produktov. Bez týchto inovácií by nemohli vôbec existovať na trhu. Analýza a optimalizácia produktového a zákazníckeho portfólia je neoddeliteľnou súčasťou života firmy - procesov strategického riadenia, marketingu a predaja.

Takto podkutá praxou :-) som sa začala zaujímať o inovácie aj po stránke teoretickej. V spolupráci s pani Doc. Turekovou sme usporiadali prednášku na tému Riadenie zmien a inovačný manažment. Navštívila som seminár pána prof. Košturiaka: Stratégia a inovácie.

Prečítala som mnohé knihy v oblasti Inovačného manažmentu, ktoré sú dostupné v našich kníhkupectvách:

- John Adair: Efektivni inovace
- Gary Hamel a Bill Green: Budoucnost managementu
- Helena Tureková, Branislav Mičieta: Inovačný manažment
- Ján Košturiak, Ján Chaľ: Inovace, vaše konkurenční výhoda!

Najväčší dojem na mňa urobila kniha pána Hamela: Budoucnost managementu, preto som jej myšlienky spracovala a zverejnila na mojom blogu - nižšie.

Možno aj vám vŕtajú v hlave otázky: Aký je vlastne rozdiel medzi zlepšovaním a inováciami? Ako súvisia inovácie so zmenami vo firme? Kto inovácie zaplatí? Sú zamestnanci tvoriví? Na tieto a ďalšie otázky sa vám pokúsim odpovedať na seminári Inovačný manažment, ktorý sa bude konať 29.10.2009 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Program seminára je tento:

- Inovačný manažment
- Inovácie
- Inovácie manažmentu
- Efektívny inovátor
- Inovačná organizácia
- Inovačný proces

Ak máte čas a záujem, otestujte sa, či ste inovačnou organizáciou. Na seminári si tiež vyskúšate vaše tvorivé schopnosti.

Teším sa na stretnutie s vami.

MK

Manažérske zručnosti

Znalosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti psychologických a sociologických stránok riadenia sú rozhodujúcimi predpokladmi úspešnej práce každého manažéra.

Vedieť a poznať tieto manažérske zručnosti je nevyhnutné, ale vedieť ich uplatniť v reálnych manažérskych situáciách je ťažšie.

K tomu je potrebné splniť dve podmienky:

- previazať teóriu a prax
- použiť osvedčenú metodiku pod dohľadom skúseného lektora

Obe tieto podmienky spĺňajú dole zobrazené odborné publikácie.

V modernom manažmente stále viac platí, že efektívne vedenie ľudského potenciálu je kritickým faktorom konkurencieschopnosti podniku. Z toho dôvodu je treba venovať pozornosť vedeniu ľudí, vytváraniu predpokladov pre tímovú prácu, motivovať jednotlivcov a pracovné skupiny ku kvalitnej a zodpovednej práci. Znalosť a pochopenie psychologických aspektov riadenia je pre manažéra nevyhnutnosťou.

Knihy sú určené manažérom, trénerom sociálne psychologického výcviku, vysokoškolským pedagógom, personalistom a všetkým odborníkom, ktorí sa zaoberajú manažérskym vzdelávaním.

Veľkým prínosom uvedených kníh sú teoretické východiská, metódy, cvičenia a hry.

Knihy si môžete kúpiť kliknutím na ich obrázok.

5.10.09

Manžel

Milí priatelia,

v októbri 2006, pred 3 rokmi, som sa stala samostatnou konzultantkou. Mnohí moji známi ma vtedy obdivovali, že mám odvahu pustiť sa do samostatného podnikania. Odvážna som však vôbec nebola. Len som chcela robiť prácu ktorá ma baví a to tak, aby ste boli spokojní vy, aj ja. Teším sa, že sa mi to darí. :-)

Poďakovať chcem iba jednému človeku, ktorý mi zo všetkým pomáha a robí mi - technického, ekonomického a personálneho riaditeľa :-) alebo konzultanta? :-) Je ním môj manžel: RNDr. Marián Krajčí DrSc.. Vývoj a realizáciu už zvládam sama. :-)

Ďakujem za všetko a posielam mu pekný pozdrav do Nancy, kde sa práve nachádza na celosvetovej konferencii fyzikov.

Marta Krajčíová

25.9.09

Riadenie projektových rizík: T-Mobile Slovensko, a.s.

25.09.2009 som vyhovela špeciálnej požiadavke zákazníkov spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. a pripravila som pre nich seminár na tému Riadenie projektových rizík.

Program seminára bol tento:

- Projektové riziká
- Riadenie rizík
- Identifikácia rizík
- Katalóg rizík
- Ohodnotenie rizík
- Minimalizácia rizík

Na seminári sa zúčastnili projektoví manažéri, ktorých táto téma osobitne zaujímala. Seminár bol moderovaný formou diskusie a tak sme si obojstranne vymenili bohaté skúsenosti z riadenia rizík na projektoch.

Zhodli sme sa v názore, že riadením rizík chránime záujmy spoločnosti pre ktorú pracujeme a zároveň chránime zamestnancov a projektových manažérov pred vznikom udalosti, alebo situácie, ktorá môže ohroziť celý projekt.

Prajem projektovým manažérom v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., aby takých udalostí a situácií bolo čo najmenej, a keď sa už vyskytnú, aby boli na ne dobre pripravení. :-)

Pozdravuje vás

MK

18.9.09

Management: BRRK SOPK

17.9.2009 sme v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK uskutočnili seminár Management - základné manažérske zručnosti s týmto programom:

- Management
- Delegovanie
- Rozhodovanie
- Organizovanie
- Kontrola
- Plánovanie
- Vedenie
- Tímová práca
- Komunikácia
- Motivácia

Seminár sa nám všetkým páčil. Účastníci seminára vyjadrili svoju spokojnosť v spätnej väzbe, ktorá bola 1,00 (najlepšie 1, najhoršie 3). Som milo potešená úprimným záujmom prítomných manažérov o základné procesy riadenia, ktoré každý deň vykonávajú.

Účastníci obdržali Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou pre seminár akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Teším sa ďalšie stretnutia s vami.

MK

12.9.09

John Adair: Efektivní inovace

Iba Boh je stvoriteľom a človek iba pretvára dané. Tomáš Akvinský

To, čo je v zemi uznávané, má byť v nej tiež pestované. Platón

Kniha plná dobrých myšlienok, citátov a poučení o inováciách. Ak vás táto téma zaujíma, máte možnosť rozšíriť si znalosti o tom, ako pracuje vaša myseľ pri vyhľadávaní nových myšlienok, rozvíjať schopnosti, ktoré z vás urobia tvorivého mysliteľa a naučiť sa zvládať a riadiť inovácie.

Minútová učebná stránka sa nachádza tu.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

27.8.09

Manažér 21. storočia

V spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave a Žiline pripravujeme od septembra 2009 cyklus odborných seminárov v oblasti riadenia organizácie a osobného rozvoja manažérov.

Cieľom seminárov je sprostredkovať vám najnovšie poznatky v uvedených oblastiach manažmentu a zamerať vašu pozornosť na budúcnosť vašej firmy a spôsob riadenia organizácie v 21.storočí.

Bratislavská regionálna komora SOPK:

- Základné manažérske zručnosti: 17.09.2009
- Strategické riadenie: 08.10.2009
- Inovačný manažment: 29.10.2009 - NOVINKA !!!
- Riadenie zmien: 13.11.2009 - NOVINKA !!!
- Výkonnosť zamestnancov: 26.11.2009
- Toyota Production System: 10.12.2009

Viac informácií vám poskytne organizačný garant:

Mgr. Daniela Bestrová
vedúca ekonomicko-právneho oddelenia
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297

Žilinská regionálna komora SOPK:

- Strategické riadenie: 29.09.2009
- Inovačný manažment: 14.10. - 15.10.2009 - NOVINKA !!!
- Time management: 21.10. - 22.10.2009 - NOVINKA !!!

Viac informácií vám poskytne organizačný garant:

Katarína Gacíková
manažérka pre vzdelávanie a marketing
e-mail: sekcieza@za.scci.sk
tel: 041/7235103

Účastníci obdržia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou pre semináre akreditované Ministerstvom školstva SR.

Teším sa na stretnutia s vami.

MK

25.8.09

Riadenie procesov v podmienkach TMSK: T-Mobile Slovensko, a.s.

25.08.2009 sme v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. ukončili sériu letných vzdelávacích aktivít s názvom Riadenie procesov v podmienkach TMSK záverečným procesným workshopom.


Vzdelávanie bolo zamerané na komplexné znalosti v oblasti BPM:

- Procesné riadenie
- Analýza procesov
- Výkonnosť procesov
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov
- Procesný workshop

Medzi najviac ocenené semináre patrili: Procesné riadenie, Optimalizácia procesov, Simulácia procesov a Procesný workshop, na ktorom účastníci seminára prezentovali, ako uplatnili vedomosti získané na seminároch na vybranom procese TMSK.

Potešila ma pozitívna spätná väzba: 1,34 (najlepšia hodnota 1, najhoršia hodnota 3), tímová práca účastníkov seminárov a úprimný záujem o osobný rozvoj a zlepšovanie procesov v TMSK.

Účastníci seminárov obdržali Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou na semináre akreditované MŠ SR.

Gratulujem všetkým účastníkom k úspešnému ukončeniu seminárov záverečnou skúškou.

Ďakujem za príjemné procesné leto v TMSK :-) a prajem účastníkom seminárov veľa nadšenia pre procesy a BPM :-).

Pekný pozdrav do TMSK posiela

Marta Krajčíová

21.8.09

William L. Simon & Jeffrey S. Young: iKona

Posolstvo: Nestrácať čas žitím života niekoho iného, nenechať sa brzdiť tým, čo si myslia ostatní.

Nie každý dostal do vienka dobrých rodičov, vzdelanie a vysoké morálne vlastnosti. Steve Jobs - adoptované dieťa, otec, manžel, človek, ktorý prežil rakovinu, perfekcionalista, extrémny egocentrik, filmový, hudobný a počítačový magnát ich nedostal.

iKona je o jeho pádoch a vzostupoch, o prekonávaní prekážok, možností a tiež seba samého.

Hybnou silou Steva boli jeho emócie, obrovský zápal v boji s konkurenciou a priateľmi, láska k počítačom a svojej firme - Apple. Išiel si svojou cestou hlava-nehlava, až ho z firmy Apple vyhodili.

Ako založil ďalšie firmy - NeXT a Pixar (pozri Partly Cloudy), aký bol vývoj počítačov Apple a Macintosh, prečo vznikol softvér RenderMan a ako sa Steve vrátil do Apple a ovládol filmový a hudobný priemysel produktom iPod, o tom všetkom je kniha iKona.

Na jeho osobnej premene sa výrazne podieľala jeho manželka.

V jeho profesionálnom živote zohrali významnú úlohu tieto vlastnosti: schopnosť upútať davy, vizionárstvo, poznanie správnej príležitosti na trhu, záujem o detail a dokonalosť.

Kľúčom k jeho úspechu boli: zákazníci, inovácie produktov a malé pracovné tímy, ktoré pracovali s vysokým pracovným nasadením.

Dnes, vo svojich 50 rokoch, ho čaká ešte jedna bitka: chce prekonať Billa Gatesa.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Pekný víkend vám praje

MK

20.8.09

David A. Vise a Mark Malseed: Google Story

Nepáchajme zlo!

Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby ľudia boli inteligentnejší - veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta. Mayerová

Kniha je o dvoch sympatických chlapcoch z Googlu, ktorí chcú zmeniť svet. Sergey Brin a Larry Page - zakladatelia Googlu.

Hodnoty: vysoké požiadavky na vzdelanie, inteligencia, pracovitosť, priateľstvo, sloboda akademického sveta, záujem pomáhať ľuďom na celom svete vo vyhľadávaní na webe a to zadarmo.

Google je súčasťou folklóru Silikon Valley. Sergey Brin a Larry Page vytvorili algoritmus, ktorý priniesol kvantový skok vo vyhľadávaní na webe.

Google našiel kúzelný elixír, ako premeniť klikanie na peniaze - reklamu vzťahujúcu sa k výsledkom hľadania. Google demokratizuje znalosti. Google vniesol revolúciu do svetového odvetvia a zásadne ju zmenil.

Model riadenia:

Nízka úroveň hierarchie, hustá sieť laterálnej komunikácie, na základe ktorej ľudia prispievajú mimoriadne podnetnými myšlienkami a dostávajú nezvyklé odmeny, tímový prístup k vývoju nových produktov a firemné krédo, ktoré vyzýva, aby na prvom mieste bol zákazník.

Brin s Pagom chápu, že tým, na čom v nespojite sa vyvíjajúcom svete záleží najviac, nie je konkurenčná výhoda firmy v nejakom konkrétnom čase, ale evolučná výhoda v priebehu času.

Brin a Page vymysleli najlepší algoritmus na vyhľadávanie, ktorý zdokonalili do maximálnej efektívnosti.

Model riadenia firmy je, podobne ako elitná technická univerzita, založený na malých pracovných jednotkách, veľkom experimentovaní, na poskytovaní živej spätnej väzby medzi kolegami. Takáto intelektuálna klíma firmy odráža akademické hodnoty, lebo poskytuje priestor na diskusie a odmeňuje zásluhy.

Postavenie a hierarchia nemá v Googli žiadny význam. Google je organizovaný ako internet, je vysoko demokratický, tesne prepojený a plochý.

Do firmy prijímajú iba tých najlepších z najlepších. Google zamestnáva najšikovnejších ľudí tejto planéty, ktorí riešia najzaujímavejšie problémy sveta. Starostlivosť o zamestnancov v Googli je na veľmi vysokej úrovni.

Prikazovanie a kontrola sú nepoužiteľné, keď zamestnanci sú najšikovnejší ľudia tejto planéty. Kontrola je v Googli - podobne ako na internete, alebo v akademickom živote, v rukách rovnoprávnych kolegov, nie je to vzťah manažéra a jeho prisluhovačov.

Systém odmeňovania rozlišuje medzi tými, ktorí prinášajú veľkú hodnotu a tými, ktorí ju neprinášajú.

Vývoj a inovácie produktov môžete sledovať na webe, kde sa nám každý deň zobrazuje jednoduché a príjemné logo - vstup do sveta vyhľadávania na webe. Inovácie v Googli humanizujú prácu, preto majú veľkú nádej na úspech.

Google je vysoko prispôsobivý, nevymedzuje podnikateľskú oblasť. Google je webová služba, kde zajtrajšia ziskovosť závisí od dnešnej schopnosti vývoja.

Google je internetovou spoločnosťou druhej generácie, zarába peniaze. Po 10 rokoch podnikania je celková hodnota akcií Googlu väčšia ako GM, Disney a Yahoo spolu. Vysokou mierou sa o to pričinili investori zo Silikon Valley. Iste viete, že Google zarába peniaze zo sponzorovaných odkazov na webe.

Google sa zameriava nielen na vyhľadávanie na internete, ale zaoberá sa aj molekulárnou biológiou a genetikou. Google pracuje na digitalizácii svetových knižníc, čo bude mať v budúcnosti dopad na vzdelávanie a sociálnu sféru na celom svete.

Úžasné. Takto si predstavujem úspešnú firmu.

Kniha Google story hovorí prekrásnym spôsobom o tom, ako Brin a Page premenili svoje hodnoty v realitu a podľa nich aj v súčasnosti konajú. Brin a Page sú vizionári, sú skvelým príkladom manažérov v pracovnej aj osobnej rovine.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Držím chlapcom z Googlu palce. Ďakujem im za pekné produkty, ktoré používame a želám im veľa dobrých nápadov na webe.

Google.

MK

24.7.09

Internetový prieskum záujmu o semináre

Vážení manažéri a podnikatelia,

ďakujem Vám za Váš doterajší záujem a účasť na seminároch. Vaše požiadavky na semináre boli pre mňa vždy silným podnetom pre vývoj nového seminára, alebo skvalitnenie existujúceho seminára. Vážim si Váš názor, lebo posúva kvalitu seminárov. Boli ste to tiež Vy, pre ktorých som sa rozhodla semináre akreditovať.

Je čas prázdnin, dovoleniek a oddychu. Je to čas, kedy sa môžeme viac zamyslieť nad tým, čo sme urobili a čo by sme chceli v najbližšej budúcnosti urobiť, dosiahnuť.

Ponúkam Vám preto možnosť vyjadriť svoje očakávania, priania a názory na Váš osobný rozvoj, ktorý rozhodne v budúcnosti o Vašom úspechu, prosperite Vašej firmy a spokojnosti Vašich zamestnancov a zákazníkov.

Odpovedzte prosím na niekoľko otázok, ktoré sú uvedené v dotazníku Prieskum záujmu o semináre.

Vážim si Váš názor a čas, preto som dotazník navrhla v internetovej forme pod Google docs. Stačí dotazník iba vyplniť a kliknúť na Odoslať. Údaje sa nahrajú u mňa v súbore. Nemusíte nič tlačiť, posielať poštou, ani faxovať a to všetko zadarmo. Vyskúšajte to a uvidíte, aký jednoduchý a úžasný je Google docs.

Ďakujem Vám pekne za vyplnenie dotazníka.

Pekné leto Vám praje

Marta Krajčíová

23.7.09

Akreditácia seminárov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Vážení zákazníci,

s veľkým potešením a radosťou :-) vám oznamujem, že po troch rokoch vývoja seminárov, som získala Akreditáciu MŠ SR pre 2 vzdelávacie projekty a ich moduly:

Riadenie procesov - 56 hodín

- Modul: Procesné riadenie - 8 hodín
- Modul: Výkonnosť organizácie - 8 hodín
- Modul: Analýza a zlepšovanie procesov - 8 hodín
- Modul: Strategické riadenie - 8 hodín
- Modul: Toyota Production System - 8 hodín
- Modul: Systém manažérstva kvality - 8 hodín
- Modul: Projektové riadenie - 8 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti riadenia procesov. Postupnosť modulov je daná metodikou životného cyklu procesov - BPM - Business Process Management a postupom implementácie znalostí v praxi.

Efektívny manažér - 80 hodín

- Modul: Riadenie zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Manažérske kompetencie - 8 hodín
- Modul: Vedenie efektívnych porád - 8 hodín
- Modul: Úspešná prezentácia - 8 hodín
- Modul: Asertívna komunikácia - 8 hodín
- Modul: Vyjednávanie - 8 hodín
- Modul: Vedenie zamestnancov a tímová práca - 8 hodín
- Modul: Hodnotenie výkonnosti zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Riadenie znalostí - 8 hodín
- Modul: Koučovanie - 8 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja, riadenia a vedenia zamestnancov. Absolvovaním prvých 5 modulov získa manažér základné manažérske a sociálne zručnosti. Absolvovaním ďalších 5 modulov získa manažér vyspelé manažérske a sociálne zručnosti.

Potvrdenie o akreditácii si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve vzdelávacej aktivity.
Popis modulu si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve modulu.

Ponuku akreditovaných seminárov nájdete tu.
V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie: podrobný program jednotlivých modulov, termíny a ceny ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Prajem vám pekné prázdniny a dovolenky a teším sa na stretnutia s vami na akreditovaných seminároch s osvedčením MŠ SR :-) .

Marta Krajčíová

18.7.09

Riadenie procesov v podmienkach TMSK: T-Mobile Slovensko, a.s.

16.07.2009 sme v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. začali sériu letných vzdelávacích aktivít s názvom Riadenie procesov v podmienkach TMSK. Semináre sú zamerané na teóriu, workshopy, diskusie, prípadové štúdie a príklady z praxe.

Program stretnutí bol nasledovný:

D1: 16.07.2009

- Základné princípy riadenia procesov
- Procesná mapa
- Návrh procesov
- Procesné audity
- Kvantitatívna analýza procesov

D2: 17.07.2009

- Kvalitatívna analýza procesov
- Koncepcie kvality (ISO, TQM, EFQM)
- Metódy zvyšovania prevádzkovej výkonnosti (TOC, Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma)
- Metódy merania výkonnosti organizácie a procesov (BSC, IVP, MbO)
- Riadenie výkonnosti

D3: 22.07.2009

- Výkonnosť organizácie
- Výkonnosť procesov
- Definovanie cieľov a ukazovateľov výkonnosti procesov
- Meranie a vyhodnotenie výkonnosti procesov
- Prínosy merania výkonnosti procesov

D4: 05.08.2009

- Optimalizácia procesov
- Nástroje kreativity a generovania nápadov
- Postup zlepšovania procesov
- Prínosy optimalizácie procesov
- Systém zlepšovania

D5: 07.08.2009

- Úvod do simulácie procesov
- Dynamická simulácia procesov
- Priebeh simulácie procesov
- Výsledky simulácie procesov
- Optimalizácia procesov metódou simulácie

Teší ma záujem sympatických mladých ľudí v spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. o procesné riadenie a prajem im, aby znalosti, získané na seminároch, boli pre nich užitočné a prínosné.

MK

12.7.09

Romana Lešingrová: Baťova soustava řízení

Robme hoci tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete. Tomáš Baťa

Už dlhšie som si chcela prečítať niečo o Baťovi. Všetky knihy na túto tému však boli beznádejne vypredané. Tretie vydanie Baťovej sústavy riadenia od Romany Lešingrovej vyšlo iba v náklade 1 000 výtlačkov a hneď bolo vypredané. V bratislavskom Artforume mi ju však objednali a mala som šťastie. Už viem trošku viac o významnom podnikateľovi celosvetového formátu - o pánovi Baťovi.

Nebudem vám hovoriť o obsahu knihy, ale poviem vám, čo ma na knihe najviac zaujalo:

- Osobnosť pána Baťu - skromnosť, vytrvalosť a úžasná odhodlanosť predávať topánky na celom svete.
- Spolupráca s ľuďmi, ktorí na začiatku 20. storočia ovládali 3-4 cudzie jazyky.
- Starostlivosť o zamestnancov - bývanie, životná úroveň, najvyššie mzdy. Pri svojej práci nemal na mysli vybudovanie závodu, ale ľudí.
- Odmeňovanie zamestnancov, ale aj potrestanie zamestnancov za neplnenie povinností.
- Disciplína vo firme.
- Systematické vzdelávanie a výchova zamestnancov k trvalým hodnotám - Baťova škola práce.
- Vedenie firmy v čase hospodárskej krízy a vojny.
- Postupné vybudovanie firmy svetového mena.

Aké posolstvo nám zanechal pán Baťa?

Moje dielo nemôže zaniknúť a nezanikne. Tieto budovy - možno, budovy, komíny, stroje. Ale môj systém zostane k úžitku všetkým, ktorí prídu po nás. Tomáš Baťa

Nad myšlienkami v knihe som dlho uvažovala a uvažujem. Sama seba som sa spýtala, či by som chcela pracovať v Baťovej firme a moja odpoveď bola "Nie". Aby ste mi dobre rozumeli. Nesmierne obdivujem pána Baťu a vážim si ho, ako človeka, aj ako manažéra. Nechcela by som však pracovať v jeho firme z týchto dôvodov:

Pán Baťa budoval byrokratickú firmu, založenú na disciplíne, poslušnosti a usilovnosti a zdá sa, že ju riadil tvrdou rukou - direktívne.

Byrokratický systém z technického hľadiska dosahuje najvyššiu efektívnosť a je najracionálnejším prostriedkom výkonu zvrchovanej moci nad ľudskými bytosťami. Je presný, stabilný, prísny, spoľahlivý a vyžaduje disciplínu. Zaisťuje vysokú mieru vypočítateľnosti výsledkov. Hamel.

V 21. storočí však žijeme v "nepravidelnom" svete, v ktorom "nepravidelní" ľudia používajú "nepravidelné" prostriedky, ktoré prinášajú "nepravidelné" zisky. "Pravidelnosť" neprináša prvoradú výkonnosť. Hamel.

Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti je dnes možné kúpiť za babku. Sú to globálne komodity. Pokiaľ chceme obsadiť hospodárske výšiny v tvorivej ekonomike, potrebujeme zamestnancov, ktorí sú nielen poslušní, usilovní a bystrí, ale musia byť plní chuti, trochu blázni a vytrvalí. Hamel.

Prečo by som však osobne nechcela pracovať vo firme Baťa? Lebo už by som nechcela byť zamestnaná. Byť samostatnou pre mňa znamená veľmi veľa. Nevymenila by som svoje hodnoty, slobodu, zodpovednosť za seba, spoliehanie sa na seba, za žiadnu mzdu. Hoci mám vlastnosti, ktoré pán Baťa vyžadoval od zamestnancov, nevedela by som pracovať pod tvrdou rukou manažéra, lebo by mi to neumožňovalo lietať, vymýšľať nové veci, robiť čo ma baví a sledovať, ako to, čo robím, je užitočné pre iných.

Pán Koch v svoje známej knihe Pravidlo 80/20 charakterizuje 3 skupiny ľudí:

- radšej sú zamestnaní
- radšej sú samostatní živnostníci bez zamestnancov
- radšej zamestnávajú alebo organizujú iných

Ja patrím k tej druhej skupine.

Chcela som vám však písať o tretej skupine ľudí - o podnikateľoch, ktorí sú pre mňa vzorom. Nesmierne ma teší, že sú - pred 20 rokmi ešte na Slovensku neboli. Pre podnikateľov je pán Baťa a jeho systém riadenia určite vysoko inšpiratívny. Nezabúdajte však pritom aj na myšlienky pána Hamela z knihy Budúcnosť managementu, ktoré som uviedla vyššie. Je to v záujme vás - vašej spokojnosti, vašich zamestnancov - ich spokojnosti a vašich firiem - vašej prosperity.

Pekne vás všetkých pozdravuje

MK

6.7.09

Budúcnosť managementu - zhrnutie

Vážení zákazníci, milí priatelia,

dovoľte mi ukončiť seriál "Ako riadiť firmu v 21. storočí" záverečným zhrnutím najdôležitejších myšlienok pána Hamela:

Nástroje a metódy moderného managementu boli určené k tomu, aby sa riešili problémy kontroly a efektívnosti vo veľkých organizáciách. Management však slúži trošku obecnejšiemu cieľu: násobeniu ľudských schopností. Firmy dosahujú výkonnostnú výhodu vtedy, keď prídu na lepšie spôsoby umocňovania a zoskupovania úsilia - keď posúvajú hranice individuálneho a kolektívneho výkonu. Toto je cieľ inovácie managementu.

Pripájam niektoré moje poznámky, prípadne odpovede na otázky:

- Inovácie manažmentu sa týkajú zmeny existujúcich manažérskych procesov a zavedenia nových manažérskych procesov - čo manažéri robia a ako sa správajú.
- Robíme to preto, lebo sa nám to vyplatí - vyššia dlhodobá výkonnosť firmy.
- Ako dosiahneme, aby boli ľudia tvoriví? Je to otázka nielen rozvoja ľudí, ale aj spôsobu riadenia - zásady, kultúra.
- Všetci ľudia sú tvoriví, pokiaľ im v tom nebránime, ale podporujeme systémom riadenia.
- Pre zmenu myslenia ľudí musí byť dôvod - hodnoty, záujem, pozitívne naladenie. Pozitívne naladení ľudia sa menia radi, zmenu nepokladajú za niečo neprekonateľné a ťažké.
- Správna zmena nie je skokovitá, ale plynulá. Zmena nevyžaduje krízu - reaktívne správanie. Uprednostňujeme proaktívne konanie - prechádzanie krízam.
- Pri inováciách sa nesústreďujeme prioritne na potlačenie konkurencie. Inovácia, spokojný zákazník a zničená konkurencia sú výstupom procesu. Na vstupe do procesu je: náš záujem, hodnoty, myšlienka: zmeniť svet, spolupráca múdrych ľudí, zdravá planéta, láska ...
- Inovácie manažmentu môžu fungovať iba v spoločnosti a firme, kde je vysoko rozvinutá sloboda, demokracia a trh.
- Prevádzková efektívnosť a strategická efektívnosť nie je to isté.
- Organizácia bez manažérov, bez titulov a moci, založená na hodnote rovnocenného prispenia.
- Management 2.0 má rovnaké vlastnosti ako web 2.0 - úžasné.
- Financovanie zabezpečíme z vlastných zdrojov - trh.
- Inovácie manažmentu sú o umocňovaní a zoskupovaní úsilia - jednotlivcov a skupín, čím sa dosahuje dlhodobý rast výkonnosti organizácie.

Sú naše firmy pripravené a schopné rozvinúť inovácie manažmentu? Rada by som sa dozvedela, čo si o tom myslíte :-). Ďakujem za vaše názory.

Prajem vám pekné leto, prázdniny, dovolenky a teším sa na ďalšie stretnutia na blogu.

MK

17.6.09

Výkonnosť zamestnancov: NRK SOPK

16.06.2009 sme v spolupráci so SOPK v Nitre uskutočnili jeden z mojich najobľúbenejších seminárov: Výkonnosť zamestnancov.

Hlavné témy programu boli:

- Výkonnosť zamestnancov v kontexte výkonnosti organizácie a výkonnosti procesov.
- Koho sa týka výkonnosť zamestnancov - manažérov, alebo rádových zamestnancov?
- Rozdiel medzi meraním úrovne kompetencií a meraním výkonu.
- Je vôbec možné merať výkonnosť zamestnancov? Ako a akými metódami?
- Kedy implementovať systém hodnotenia výkonnosti zamestnancov, v ktorej fáze vývoja organizácie (užitočnosť, efektivita, stabilita, dynamika)?

Na seminári sme spolu hľadali odpovede na tieto kľúčové otázky:

- Ako dosiahnuť, aby ľudia boli výkonní?
- Ako dosiahnuť, aby ľudia nielen vedeli (znalosti), mohli (schopnosti), ale aj chceli (myslenie) výkonne pracovať?
- Ako súvisí výkonnosť ľudí s rastom osobnosti - zmenou postojov a návykov?

Meranie výkonu zamestnancov majú už firmy pomerne slušne zvládnuté. Ako je to však s rozvojom emocionálnej a duchovnej inteligencie? Je známe, že emocionálna inteligencia tvorí 80-90% kompetencií, ktoré rozlišujú pracovníkov s priemerným a nadpriemerným výkonom. Tam vidím ešte obrovský potenciál našich firiem.

Osobná zmena predchádza organizačnú, preto ak firmy chcú byť výkonné, musia začať u svojich zamestnancov.

My však chceme nielen výkonných, ale aj spokojných zamestnancov. Takmer každá firma to má v svojom poslaní. Čo to ale znamená v každodennom živote firmy?

Zvýšenie prevádzkovej výkonnosti môžeme dosiahnuť metódami moderného manažmentu (plánovanie, kontrola, koordinácia, delegovanie, organizovanie). Pokiaľ však chceme vybudovať firmu, ktorá reaguje na zmeny, je prispôsobivá a flexibilná, musíme zmeniť aj systém riadenia organizácie - procesy riadenia, alebo inovovať manažment - prijať nové zásady riadenia, ktoré umožnia zamestnancom rozvinúť svoj talent a tvorivosť. Je to veľká výzva pre manažment 21. storočia.

V Nitre medzi priateľmi v SOPK sa cítim vždy veľmi dobre. Tomu zodpovedá aj výsledok seminára: spokojní zákazníci, aj ja. Keď cestujem autobusom naspäť do Bratislavy, usmievam sa :-). Ďakujem všetkým, ktorí sa o tieto príjemné zážitky pričinili: Ing. Machatovej, Ing. Belkovi zo SOPK v Nitre a všetkým prítomným manažérom za zaujímavé diskusie a názory.

MK

12.6.09

TPS: KOVMECH s.r.o.

11.06.2009 sme v príjemnom prostredí firmy KOVMECH s.r.o. Vráble uskutočnili seminár Toyota Production System.

Príjemné bolo nielen prostredie firmy, ale aj ľudia v nej - so záujmom o tému TPS, vzdelávanie za účasti manažérov a riešenie náročných otázok výroby.

Prajem manažmentu a zamestnancom firmy, aby myšlienky zo seminára, čo najskôr premenili v činy v prospech svojej firmy.

MK

8.6.09

Gary Hamel&Bill Green: Budoucnost managementu

Vážení zákazníci, milí priatelia,

dnes sa chcem s vami podeliť o môj úžasný čitateľský zážitok posledného mesiaca. Prečítala som mimoriadne inšpiratívnu knihu o systéme riadenia organizácie. Kniha je prekrásna: vtipná, múdra, odvážna, vizionárska, inteligentná, objektívna a zaujímavá od prvej po poslednú stranu.

Je to kniha o budúcnosti managementu.

V knihe nájdete odpovede na tieto otázky:

- Ako dosiahnuť, aby firma bola inovatívna?
- Sú zamestnanci tvoriví?
- Ako súvisia inovácie manažmentu so zmenami?
- Aké druhy inovácií poznáme a ktoré nám prinášajú konkurenčnú výhodu a prečo?
- Aký je program inovácií managementu?
- Prečo sú inovácie managementu dôležité?
- Ako súvisí moderný management s managementom 21. storočia?
- Aký je vzťah medzi strategickou a prevádzkovou výkonnosťou?
- Aký je nový model riadenia?
- Aké sú zásady, východiská a hodnoty modelu riadenia budúcnosti?
- Aká je úloha managementu ako inovátora managementu?
- Odkiaľ vziať zdroje financovania?
- Aká bude budúcnosť managementu?

Pre vysokú aktuálnosť témy, som sa rozhodla, že vám myšlienky z knihy sprostredkujem na blogu vo forme seriálu s názvom:

Ako riadiť firmu v 21. storočí?

- Koniec managementu?
- Najvyššia výhoda
- Program inovácií managementu

- Vytváranie spoločného účelu: Whole Foods Market
- Budovanie demokracie inovácií: W. L. Gore & Associates
- Usilovanie o evolučnú výhodu: Google

- Zbavovanie sa pút minulosti: Samler
- Osvojovanie si nových zásad
- Poučenia z periférie: Grameen Bank, Zopa, Linux, SourceForge.net

- Premena v inovátora managementu: IBM, Best Buy
- Utváranie managementu 2.0

Cieľom seriálu je podeliť sa s vami o zaujímavé myšlienky pána Hamela z knihy Budúcnosť managementu.

Gary Hamel je:

- jeden z najuznávanejších odborníkov v obore managementu na svete
- hosťujúcim profesorom strategického a medzinárodného managementu na London Business School
- členom Svetového ekonomického fóra
- spoluzakladateľom združenia Managament Innovation Lab
- jeden z najvyhľadávanejších svetových poradcov
- autorom mnohých kníh a článkov v oblasti managementu
- mail: gh@managementlab.org
- web: www.managementlab.org

Dnes začíname. Jednotlivé príspevky budem zverejňovať postupne. Minútové účebné stránky si môžete sťahovať kliknutím na zelenú linku. Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Vítajte na blogu a prajem vám príjemne a užitočne strávené chvíle pri čítaní seriálu.

Pekne vás pozdravuje

Marta Krajčíová

18.5.09

Irena Pilařová: Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost

Hlavným cieľom systému hodnotenia zamestnancov je zvýšenie ich výkonu a zvýšenie produktivity ľudí.

Resumé knihy sa nachádza tu.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

14.5.09

John P. Kotter: Vědomí naléhavosti

V súčasnosti a v nasledujúcich 5-10 rokoch sa tempo zmien bude neustále zrýchľovať, čo bude mať dôsledky, ktoré zasiahnu takmer každého. 70% potrebných zmien v podnikoch nie je zahájených, čo je obrovská brzda pre firmy, investorov a zamestnancov.

Resumé knihy sa nachádza tu.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

27.4.09

Semináre - novinky

V spolupráci s Nitrianskou regionálnou komorou SOPK pripravujeme v máji a júni tieto nové semináre:

- Inovačný manažment - 26.05.2009
- Time management - 09.06.2009
- Výkonnosť zamestnancov - 16.06.2009

Na seminároch sa dozviete najnovšie poznatky a trendy v uvedených oblastiach a veľmi rada sa s vami porozprávam aj o vašich potrebách a názoroch na uvedené témy.

Pekne vás pozývam na semináre. Už teraz sa teším na stretnutia s vami.

Prihlásiť sa môžete na adrese: NRK SOPK

MK