mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

15.12.09

Vianoce s knihou

Vážení zákazníci, milí priatelia,

pomaly sa blíži koniec roka 2009, preto by som vám rada všetkým poďakovala za spoluprácu, účasť na seminároch, celoročné rozhovory a účasť na blogu :-) .

Pod vianočný stromček som pre vás pripravila novinku: knihy pre manažérov.

Knihy sú pre mnohých z nás zdrojom inšpirácie, nových myšlienok, otvárajú nám okienko do sveta poznania a vzdelania.

Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite. prof. Tošenovský

Prajem vám pekné Vianoce s knihou a v Novom roku 2010 vám želám prosperitu, šťastie a spokojnosť :-).

Knihy z mojej knižnice nájdete
na novom blogu: martaknihy.blogspot.com

Prekrásny vianočný pozdrav vám posiela

Marta Krajčíová

13.12.09

Procesné riadenie - tréningy: STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

V predvianočnej atmosfére sme v dňoch od 7.12. do 9.12.2009 realizovali v spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica tréningy zamerané na praktické vedenie procesných workshopov, tímovú prácu a komunikáciu s týmto programom:

D1: 07.12.2009
- Procesný workshop - efektívnosť a nedostatky workshopov
- Tímová práca - zásady, tímove roly, typy osobnosti
- Komunikácia - zásady, silné a slabé stránky komunikácie
- Návrh procesov
- Detailný procesný audit

D2: 08.12.2009
- Procesný workshop - verbálna pohotovosť
- Tímová práca - dynamika tímu
- Komunikácia - aktívne počúvanie
- Výkonnosť procesov
- Meranie výkonnosti procesov

D3: 09.12.2009
- Procesný workshop - potenciál účastníkov, spätná väzba, vyhodnotenie workshopu
- Tímová práca - fázy vývoja tímu
- Komunikácia - kritika, pozitívne myslenie
- Procesný audit
- Analýza procesov

Najkrajšie zážitky sme spolu prežili pri riešení hier: komu patrí zebra a verbálna pohotovosť.

Fotky z tréningov nájdete tu.

Ďakujem vedeniu spoločnosti STEFE SK, a.s. za záujem a možnosť školiť zamestnancov spoločnosti. Som milo potešená, že spoločnosť vyznáva jednu z najdôležitejších hodnôt - vzdelanie zamestnancov, ktoré je predpokladom pre správne rozhodnutia, osobný a profesionálny úspech.

Želám vedeniu spoločnosti a jej zamestnancom veľa nadšenia a porozumenia pre procesné riadenie, veľa sily pri jeho implementovaní a veľa dobrých výsledkov, ktoré budú prispievať k skvalitneniu riadenia a života ľudí v spoločnosti, aj mimo nej.

Pekný predvianočný pozdrav do STEFE SK posiela

Marta Krajčíová

11.12.09

Toyota Production System: BRRK SOPK

V spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK sme dňa 10.12.2009 uskutočnili seminár Toyota Production System.

Spolu sme hľadali odpoveď na otázku: "V čom je tajomstvo fenomenálneho úspechu a excelentnosti firmy Toyota?"

Je to vec disciplíny, postoja a kultúry.

Veľkú pozornosť sme venovali tímovej práci, obrátenej pyramíde tímovej práce, kde na vrchole pyramídy sú tímy a dole manažment, záujmu zamestnancov pracovať aj 12 hodín denne, jednoduchosti, poriadku, rozmýšľaniu, rozhodovaniu a vzťahu merania výkonnosti - hoshin kanri a zlepšovania procesov.

Som príjemne potešená záujmom účastníkov o túto "japonskú" tému :-) . Na 8 hodín sme sa preniesli do Japonska a porovnávali sme sa s jednou s najlepších firiem na svete :-).

Nadšenie účastníkov je pre mňa dôkazom, že aj oni to myslia s TPS vážne. Želám im na ich ceste k excelentnosti veľa šťastia :-).

Marta Krajčíová

6.12.09

Toyota Production System

Vážení zákazníci,

v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK organizujeme dňa 10.12.2009 seminár TOYOTA PRODUCTION SYSTEM.

Seminár je akreditovaný
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Program seminára sa nachádza tu.
Obsah seminára sa nachádza tu.
Lean príručka TPS sa nachádza tu.

Prihlásiť sa môžete na adrese:

Mgr. Daniela Bestrová
vedúca ekonomicko-právneho oddelenia
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíková 6
82673 Bratislava

tel: 02/48291297
fax:02/48291260
http://www.basopk.sk


Na predvianočné stretnutie s vami sa teší odborná garantka a lektorka:

Marta Krajčíová

5.12.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. BratislavaAbsolventi vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou: Riadenie procesovP06_Riadenie zmien - 04.12.2009 - program

Zmeny v procesne riadenej organizácii:
- dôvody pre zmenu
- cieľ zmeny
- vývojové fázy organizácie
- zmena postojov ľudí
- zmena štýlu riadenia
- zmena vzťahov
- druhy zmien v procesne riadenej organizácii
- implementácia zmien

Riadenie zmeny:
- vedomie naliehavosti
- stratégia
- taktiky
- úspech

Projekt riadenia zmeny:
- cieľ projektu
- typy projektov
- organizačná štruktúra projektu
- roly riadenia zmien
- nástroje riadenia zmien

Cyklus vzdelávania sme v SPP ukončili seminárom Riadenie zmien. Okrem riadenie zmien v procesoch, sme veľkú časť seminára venovali riadeniu zmien v nás. Zmenu výkonnosti organizácie môžeme dosiahnuť iba zmenou myslenia a cítenia zamestnancov a manažérov. :-)

Prajem kolegom v SPP veľa sily, nadšenia a úspechov pri riadení zmien seba a tiež pri riadení zmien spoločnosti pre ktorú pracujú - SPP, a.s. Bratislava.

Marta Krajčíová

3.12.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P05_Simulácia procesov - 03.12.2009 - program:

Úvod do simulácie procesov:
- čo je simulácia procesov
- ako modelovať zložitú realitu
- základné pojmy simulácie
- metodika simulácie

Dynamická simulácia procesov:
- procedúry simulácie
- simulačné modely
- objekty simulácie
- priebeh simulácie
- výsledky simulácie

Optimalizácia procesov metódou simulácie:
- prípadové štúdie z reálnych projektov
- simulácia referenčných procesov
- skúsenosti z praxe

Simulácia procesov patrí k najzložitejším metódam riadenia procesov. Nie je to hra :-), ale sofistikovaná metóda optimalizácie procesov, ktorá pracuje s reálnymi procesmi a dátami.

Pri simulácii optimalizujeme zložitú realitu firiem a hľadáme vhodné usporiadanie procesov, činností a zdrojov na základe zmeny parametrov systému v krátkom čase (minúty), pričom skúmame správanie procesov a ľudí v dlhšom časovom období (mesiace, roky).

Výsledky simulácie slúžia manažmentu organizácie na podporu rozhodovania pri návrhu budúceho stavu procesov a organizačnej štruktúry, pri ktorej firma dosahuje najvyššiu produktivitu. Preto je táto metóda aj najkrajšia. :-)

Simulácia procesov je skúškou našich znalosti v oblasti porozumenia požiadavkám zákazníkov, abstrakcie reality do systémov a modelov, presnosti modelovania procesov a dodržiavania pravidiel modelovania. Pri simulácii si môžeme vyskúšať nielen naše odborné znalosti, ale aj trpezlivosť, pokoru a ochotu priznať si chybu.

Ďakujem kolegom v SPP za ich pozornosť a zaujímavú diskusiu o simulácii procesov.

Pekný večer vám praje

Marta Krajčíová