mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.8.12

Výkonnosť zamestnancov: článok

KOMPETENCIE A VÝKON 
Dôležitejšie než práca samotná, je rast a rozvoj ľudí. W. Timothy Gallwey

Riadenie výkonnosti
Riadenie výkonnosti predstavuje spôsob riadenia a motivácie pracovníkov na základe cieľov a výkonových ukazovateľov. Riadenie výkonnosti predpokladá jasné individuálne a organizačné ciele založené na ukazovateľoch, ktoré podporujú dlhodobú stratégiu firmy, transparentný systém hodnotenia, explicitný vzťah medzi jednotlivými položkami hodnotenej výkonnosti a odpovedajúcim systémom odmeňovania. Pracovné hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou riadenia výkonnosti.

Riadenie pracovnej výkonnosti
Systém riadenia pracovnej výkonnosti je manažérsky nástroj riadenia pracovníkov. Umožňuje konkretizáciu cieľov a strategických zámerov spoločnosti, čím prispieva k ich dosiahnutiu a spravodlivému oceneniu pracovníka a tým pôsobí na jeho motiváciu.

Hodnotenie pracovnej výkonnosti
Je pravidelné posudzovanie dosahovaných pracovných výsledkov zamestnancov na základe vopred dohodnutých kritérií výkonnosti.

Pracovný výkon
Je výsledok určitej pracovnej činnosti človeka dosiahnutý v danom čase a za daných podmienok.

Pracovná výkonnosť
Je obecnejšie a dlhodobejšie vyjadrenie pracovného výkonu, ktoré sa týka určitého subjektu-jedinca.

Ciele pracovného hodnotenia
Hlavným cieľom systému hodnotenia zamestnancov je zvýšenie ich výkonu a zvýšenie produktivity firmy.

Oblasti hodnotenia

Hodnotenie kompetencií
Je zamerané na rozvoj a kariérny rast zamestnancov. Hodnotia sa kompetencie -vlastnosti, schopnosti, znalosti, postoje, pracovné správanie, skúsenosti. Pri tvorbe kompetenčného modelu vychádzame z pracovných pozícií a firemných hodnôt. Metóda-Management by Competencies-MbC. Dlhodobé hodnotenie-R, P. Má vplyv na pevnú zložka platu. 

Hodnotenie výkonu 
Je zamerané na zvyšovanie výkonu a motiváciu zamestnancov. Hodnotia sa úlohy-množstvo a kvalita vykonanej práce. Pri definovaní cieľov vychádzame zo strategických cieľov organizácie. Metóda-Management by Objectives-MbO. Krátkodobé hodnotenie-Q, M, T. Má vplyv na pohyblivú zložku platu.

Hodnotenie ľudí si musí všímať výkony a hlavne potenciál ľudí, lebo ináč nemá význam.

Výkonnosť zamestnancov: článok
Výkonnosť zamestnancov: produkty
Výkonnosť zamestnancov: služby

Literatúra:
[1] František Hroník, Hodnocení pracovníků, Grada, 2006
[2] Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti, Grada, 2008
[3] Irena Pilařová, Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovať jejich výkonnost, Grada, 2008

Pekný koniec prázdnin vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: