mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.7.12

Riadenie procesov: Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava


Dňa 24.7.2012 sme v spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava ukončili 

tretí ročník firemného vzdelávania

 R I A D E N I E  P R O C E S O V

V š e o b e c n é - m a n a ž é r s k e - v z d e l á v a n i e
Úspešne akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

Účastníci vzdelávania obdržali osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou a úspešnom absolvovaní vzdelávanie písomnou skúškou.

Teší ma záujem účastníkov vzdelávania o procesné riadenie a zároveň ma teší spätná väzba zo vzdelávania: 1,06 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3).

Ďakujem manažmentu spoločnosti za možnosť vzdelávať jej zamestnancov, organizátorovi vzdelávania za prípravu seminárov a príjemnú atmosféru a všetkým účastníkom vzdelávania za aktívnu účasť. Prajem vám veľa úspechov pri aplikovaní získaných vedomostí v praxi.

Pekný pozdrav do ST posiela

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: