mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

16.8.12

Personálne procesy: článok

Najlepší ľudia nebudú s Vami pracovať, pokiaľ nebudete dodržiavať najvyššie normy etického správania. John Whitmore Personálne procesy v slovenských firmách
- Riadenie zamestnancov-dôraz na riadenie-riadiace procesy.
- Personalistika-dôraz na administratívu-podporné procesy.

Riadenie zamestnancov
- Plánovanie a rozmiestňovanie ľudských zdrojov
- Hodnotenie výkonnosti zamestnancov
- Motivácia a stabilizácia zamestnancov
- Vzdelávanie zamestnancov
- Meranie spokojnosti zamestnancov

Personalistika
- Vyhľadávanie a získavanie zamestnancov
- Prijímanie zamestnancov
- Zaškolenie zamestnancov
- Riadenie pracovného času
- Starostlivosť o zamestnancov
- Odmeňovanie zamestnancov
- Spracovanie miezd
- Uvoľňovanie zamestnancov

Realita
- Procesy riadenia zamestnancov vykonávajú manažéri v celej firme.
- Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov má iba málo firiem.
- Riadenie zamestnancov je zamerané na hodnotenie výkonnosti zamestnancov a s tým spojené odmeňovanie, nie rozvoj.
- Hodnotenie výkonnosti manažérov je ojedinelý jav.
- Najviac používanou metódou hodnotenia je hodnotiaci pohovor.
- 360 stupňová spätná väzba sa vyskytuje ojedinele.
- Rozvoj manažmentu a koučovanie vykonávajú profesionálne externé organizácie.
- Motivácia zamestnancov sa orientuje na hmotné odmeny, bonusy, povýšenie, benefity, ocenenia.
- O vzdelávaní zamestnancov rozhodujú manažéri, používajú to ako mocenský nástroj.
- Vzdelávanie sa často chápe ako nákladová položka, nie ako investícia do budúcnosti.
- Výsledky merania spokojnosti zamestnancov ukazujú zaujímavý jav.
- Zamestnanci túžia po zlepšení komunikácie s manažmentom, informáciách, vzdelaní a až na treťom mieste po zvýšení platu.
- Procesy personalistiky vykonáva oddelenie ľudských zdrojov.
- Vyhľadávanie zamestnancov je často zverené do rúk personálnym agentúram.
- Procesy personalistiky sú zamerané na dodržiavanie legislatívy, starostlivosť o zamestnancov a kolektívne vyjednávanie.

Personálne procesy v svetovom manažmente
Významní autori a manažéri svetového manažmentu im venujú mimoriadnu pozornosť.

Jack Welch, Suzy Welch: Cesta k víťazstvu [1]
Personálne procesy

Larry Bossidy, Ram Charan: Riadenie realizačných procesov [2]
Personálne procesy

Robert S. Kaplan, David P. Norton: Alignment-systémové vyladenie organizácie [3]
Strategické mapy

Jim Collins: Z dobrého skvelé [4]
Vedenie 5. úrovne
Personálne procesy

Jeffrey K Liker: Tak to dělá Toyota [5]
Zásada č. 9 - vedúce osobnosti

Gary Hamel, Bill Breen: Budoucnost managementu [6]
- Prijímanie a povyšovanie zamestnancov
- Výcvik a kvalifikačný rozvoj
- Rozvoj a umiestňovanie talentov
- Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
- Získavanie a uplatňovanie znalostí

William C. Taylor, Polly LaBarre: Ako pracujú maverici [7]
Personálne procesy

Realita
- Personálne procesy majú strategický význam.
- Cieľ: Správni ľudia na správnom mieste, konkurenčná výhoda.
- Hlavné smery v personálnych procesoch určujú vedúce osobnosti.
- Personálne procesy vychádzajú z kultúry a hodnôt organizácie.
- Vodcovia osobne školia manažérov a zamestnancov.
- Personálne procesy sa týkajú zamestnancov aj manažérov.
- Pri výbere zamestnancov sa zohľadňuje aj charakter uchádzača, nielen zásluhy v životopise.
- Požiadavky na zamestnancov vychádzajú z kultúry organizácie, nie z popisu funkčného miesta.
- Výchove nástupcov je venovaná veľká pozornosť.
- Personálne procesy sú zamerané na výkonnosť manažérov a zamestnancov.
- Personálne procesy sú zamerané do budúcnosti-potenciál vodcov a zamestnancov.
- Finančné odmeňovanie je zamerané na podiel v akciách firmy.
- Mimoriadne nápady sú kráľovsky odmeňované.
- Prepúšťanie zamestnancov môže nastať v prípade vysokého výkonu, ale zlých morálnych hodnôt.
- Personálne procesy podporujú spoluprácu a synergiu.
- V manažmente vzniká nový pojem-inovácie manažmentu.
- Maverici používajú inovatívne spôsoby personálnej práce.
- Firmy sa usilujú nielen o lepšiu spokojnosť zamestnancov, ale aj o radosť z práce a šťastie zamestnancov.

Personalistika: článok
Personalistika: produkty
Personalistika: služby

Literatúra:
[1] Jack Welch, Suzy Welch, Cesta k vítězství, Pragma, 2005
[2] Larry Bossidy, Ram Charan, Řizení realizačních procesů, Management Press, 2004
[3] Kaplan, Norton, Alignment - systémové vyladění organizace, Management Press, 2006
[4] Jim Collins, Z dobrého skvelé, Eastone Books, 2006
[5] Jeffrey K. Liker, Tak to dělá Toyota, Management Press, 2007
[6] Gary Hamel, Bill Breen, Budoucnost managementu, Management Press, 2008
[7] William C. Taylor, Polly LaBarre, Ako pracujú maverici, Eastone Books, 2008

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: