mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

21.4.13

3 Vlastníctvo procesov

3 VLASTNÍCTVO PROCESOV
Michael Hammer a Lisa W. HershmanZodpovednosť a právomoci vlastníka procesu
Zodpovedá za návrh procesu a zaisťuje jeho úspešnú implementáciu.
Zodpovedá za neustále zlepšovanie procesu.
Pripravuje, vyhotovuje, rozširuje a prepracováva inštruktážne materiály, podporné nástroje a potrebné šablóny.
Určuje a sleduje ukazovatele výkonnosti procesu.
Využíva výsledky merania a auditov k zaisteniu dodržiavania procesu a jeho neustáleho zlepšovania.
Pozná relevantné interné a externé výkonnostné ukazovatele a využíva ich pri návrhu a realizácii zmien zlepšujúcich výkonnosť procesu.
Zavádza a sleduje ukazovatele, ktoré monitorujú zdravý priebeh procesu.
Hodnotí externé porovnávacie ukazovatele. 
Zaisťuje, aby všetci účastníci procesu poznali svoju rolu a vedeli, ako zapadá do celkového rámca kontinuálneho procesu.
Identifikuje potreby vykonávať zmeny v procese, priraďuje im priority a riadi ich zavádzanie.
Zaisťuje procesu podporu v rámci celej organizácie.
Rieši problémy, ktoré vznikajú v procese a pomáha zaisťovať plánované výsledky.

Zodpovednosť a právomoci manažéra funkčného útvaru
Pozná proces a jeho vplyv na predchádzajúce a nasledujúce činnosti.
Zaisťuje prípravu pracovníkov tak, aby procesu rozumeli a správne ho vykonávali.
Zaisťuje dlhodobé vykonávanie procesu.
Vyčleňuje potrebné zdroje pre vykonávanie procesu.
Poskytuje miestnu podporu pri riešení problémov spojených s procesom a jeho priebehom.

Povinnosti najvyššieho vedenia
Ustanovuje vlastníctvo procesov, ako významnú funkciu v rámci organizačnej štruktúry.
Do funkcie vlastníka procesu vyberá silné a rešpektované osobnosti.
Poskytuje vlastníkom procesov svoju plnú podporu.
Pomáha vlastníkom procesov adaptovať sa na nový štýl riadenia.
Jednoznačne vymedzuje vzťahy a rozdelenie zodpovednosti medzi vlastníkov procesov a manažérov funkčných útvarov.
Vybavuje vlastníkov procesov skutočnou právomocou a nástrojmi, ktoré im pomôžu uplatňovať autoritu.

Zmena manažérskej roly
Vo vysoko výkonných organizáciách sú ľudia samostatnejší, majú oprávnenie rozhodovať a majú väčšiu mieru autonómie. Nepotrebujú toľko priameho dohľadu a vôbec nepotrebujú taký typ mikroriadenia, aký je v tradičných firmách. Miesto toho potrebujú, aby sa manažéri stali vlastníkmi procesov a koučmi.

3 Vlastníctvo procesov: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: