mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

5.5.13

6 Vedenie

6 VEDENIE
Michael Hammer a Lisa W. Hershman 

Vodcovstvo v procesnej organizácii 
Zaujíma nás veľmi špecifický typ vodcovstva, konkrétne vodcovstvo potrebné v procese transformácie podniku smerujúceho k zavedeniu kontinuálnych procesov. Takáto požiadavka zužuje predmet nášho záujmu, ale dramaticky tým rastú nároky na vedenie a vedúce osobnosti, pretože prechod k procesnej organizácii práce predstavuje najobsiahlejšiu a najväčšiu zmenu, akú kedy väčšina podnikov zažije.

Taký typ rozsiahlych, hlbokých a dramatických kultúrnych zmien nevzniká sám od seba. Podnet k transformácii podniku na procesnú organizáciu obvykle vychádza od ľudí, ktorí sú o úroveň nižšie ako vrcholový manažment, ale zmeny musí nakoniec podporiť najvyššie vedenie podniku. Iba tí najvyšší manažéri majú právomoc vyžadovať, nariaďovať, riadiť a financovať zmeny tak veľkého rozsahu. Transformáciu podniku sprevádza neistota, obavy a odpor, preto iba vysoko postavený manažér má dostatočný vplyv a moc, aby sa s týmto odporom dokázal vysporiadať. 

Vodca 
Úlohou vodcu je zabezpečiť, aby transformácia prebehla úspešne. Vodca je človek, ktorý formuluje víziu, k čomu transformačné úsilie povedie. Vodca rozhoduje o cieľoch, prioritách a časových harmonogramoch, zaisťuje potrebné zdroje, menuje vlastníkov procesov a vyberá ľudí do ďalších významných funkcií, všetkých neustále presvedčuje, že transformácia je životne dôležitá, vyžaduje aktívne zapojenie do transformačného úsilia od ľudí na všetkých úrovniach organizácie a zaisťuje, aby k nemu dochádzalo, odstraňuje prekážky a bariéry, trestá sabotérov a odmeňuje ľudí, ktorí sú prínosom, nepoľavuje v úsilí ani v ťažkých chvíľach. Vo voľnom čase naďalej riadi podnik a zaisťuje jeho bežné fungovanie. 

Vedúci transformačného projektu je človek, ktorý dokáže veci presadiť. Svoje myšlienky presadzuje nie z titulu svojej funkcie, ale prostredníctvom osobného vplyvu. Vodca musí komunikovať, komunikovať a komunikovať. Jeden odhodlaný jedinec, ktorý má silnú víziu a vášnivé zaujatie, môže zmeniť svet. Vášnivé zaujatie je najdôležitejšia vlastnosť každého vodcu transformačného procesu.

K vodcovstvu patrí vízia a osobné zaujatie, ale tiež nutnosť robiť ťažké a bolestné kroky, ktoré váš podnik dovedú tam, kam sa má dostať. V súčasnosti sa štandardizácii a centralizácii procesov venuje veľa firiem-prináša to obrovské úspory nákladov. Schopnosť vysporiadať sa s odporom na strane najvyššieho vedenia je známkou skutočného vodcovstva. Vodca musí mať sebadôveru, neústupnosť a ochotu urobiť pre úspech všetko, čo je treba urobiť. 

Bez odhodlaného, nadšeného a silného vedenia sa transformácia vôbec nerozbehne a ak sa rozbehne, rýchlo stratí dych. Pokiaľ vedenie nie je dostatočne silné a cieľavedomé, transformačné úsilie často končí neúspechom.

K tomu, aby ste uviedli veci do pohybu, nemusíte stáť na najvyššej priečke podnikovej hierarchie, ale potrebujete prinajmenšom mlčanlivý súhlas tých hore. 

Chyby vedenia
- Vedeniu chýba systematický program.
- Vedenie nie je pripravené podniknúť rázne kroky.
- Vedenie netrvá na dosahovaní skutočných výsledkov.
- Vedeniu na projekte nezáleží. 
- Vedenie schvaľuje aspekty, ktoré sú dobre známe. 

Základné faktory úspešného riadenia zmien
- Vyučujte.
- Buďte príkladom.
- Vytvorte odpovedajúce pracovné prostredie.
- Zmeňte manažérske systémy.
- Ukážte, že veci myslíte vážne.
- Jednoznačne sformulujte žiaduce hodnoty.
- Myslíte ako predajca.
- Udržujte si otvorenú myseľ.
- Podstupujte osobné riziká.
- Uznávajte zásluhy ostatných. 

Je pozoruhodné, čo môžete dosiahnuť, keď vám nezáleží na tom, komu budú pripísané zásluhy. 

6 Vedenie: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: